BOW BOW


Verslag openbare ledenvergadering op maandag 8 december 2008

Locatie: Leenhoef te Knegsel.
Aanwezig: ca 120 leden 
Verslag: Ruud Nouwen.


1. De voortzetting van GLOBE: Het Gezamenlijk Luchthaven Omwonenden Beraad Eindhoven. Het platform waarin partijen met elkaar regelmatig overleg voeren en de afspraken binnen de Regionale Overeenkomst bewaken.

De voorzitter Klaas Kopinga opent de vergadering en heeft de aanwezige leden van harte welkom. Het doel van deze ingelaste ledenvergadering is de leden te informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent het rapport van de commissie “Alders” waarin wordt voorgesteld dat een gedeelte van het “Afvalvliegverkeer” van Schiphol opgevangen moet worden door onder andere Eindhoven Airport.

De voorzitter start met het geven van een korte uiteenzetting over hetgeen het afgelopen jaar is gebeurd. In het kort komt dit op het volgende neer.
• Vorig jaar hebben Eindhoven Airport en enkele publieke partijen het initiatief genomen om de “Regionale Overeenkomst” open te breken.
• Na veel druk vanuit onder andere BOW zijn de bestuurders door hun gemeenteraden teruggefloten. Deze ontwikkelingen kwam de onderhandelingssituatie binnen GLOBE echter niet ten goede.
• Besloten is toen een zogenoemde “Commissie van Wijzen” de ontstane situatie te laten onderzoeken. De conclusie van deze commissie is, zoals is te lezen in hun eindrapport:
- Zij spreken hun grote waardering uit voor de “Regionale Overeenkomst” en
- Geven aan dat verder overleg tussen de GLOBE partijen gewenst is.

Ook is geconcludeerd dat de ontstane situatie zich niet voor herhaling leent.

Aan GLOBE wordt aanbevolen:
- Het principe van unanieme besluitvorming te handhaven.
- Als regio zelf de regie in handen te houden.
- De bestaande “Regionale Overeenkomst” als uitgangspunt te gebruiken.

Vanuit de leden komen de volgende vragen cq. opmerkingen:

Waarom wordt de voorzitter van GLOBE gehandhaafd terwijl toch duidelijk was aangegeven dat hij niet als onafhankelijk voorzitter opereerde?

De voorzitter van GLOBE is gehandhaafd omdat dit de meest praktische manier was om snel de onderhandelingen te kunnen starten. Hij is per slot van rekening ingewerkt in de materie. Verwacht wordt dat hij zich aan de regels houdt en zich nu wel onafhankelijk zal opstellen.

Kan GLOBE worden uitgebreid met de gemeenten Son en Breugel dan wel Bladel (Hoogeloon)?

De gemeente Son en Breugel komt de komende jaren binnen de 20 Ke-zone te liggen en kan dan lid worden van GLOBE. De Gemeente Bladel ligt er echter buiten en kan (nog) geen lid worden. Het initiatief hiertoe ligt echter bij de gemeenten. De leden kunnen wel een advies geven aan hun gemeente om zich aan te sluiten bij GLOBE.

Aangegeven wordt dat een unanieme besluitvorming binnen GLOBE noodzakelijk is om alle belangen goed tot hun recht te laten komen. Deze unanimiteit moet worden gehandhaafd in de nieuwe besprekingen.

GLOBE is nu na het rapport van de “Commissie van Wijzen” weer operationeel.


2. De commissie Alders heeft in haar advies voorgesteld dat Eindhoven Airport de ruimte moet krijgen om te groeien, louter en alleen ten behoeve van de ontwikkeling van Schiphol.

De commissie “Alders” geeft aan dat Schiphol momenteel beschikt over 400.000 vliegbewegingen en dat dit er 510.000 mogen worden. Daarnaast is aangegeven dat in 2020 dit 580.000 vliegbewegingen moeten worden en dat er dus 70.000 vliegbewegingen uitgeplaatst moeten worden naar regionale vliegvelden zoals onder andere Lelystad en Eindhoven. Dit zullen naar verwachting vooral de voor Schiphol onrendabele vliegbewegingen zijn zoals de vakantiecharters. Als kanttekening bij deze voorstellen moet worden aangegeven dat urgentie is geboden bij het uitplaatsen van deze vluchten en dat de Tweede Kamer dit rapport met instemming heeft ontvangen. Het gevolg is dat de heer Alders op korte termijn naar de regio toekomt met als opdracht met de regio zodanige afspraken te maken dat deze 70.000 vliegbewegingen kunnen worden geaccommodeerd. Niet duidelijk is echter hoe de heer Alders dit denkt te realiseren. Duidelijk is dat hij vooral zal zoeken naar bestuurlijk draagvlak bij Eindhoven Airport, de provincie Noord Brabant en de gemeente Eindhoven. Wel wordt verwacht dat ook met BOW als omwonenden organisatie zal worden gesproken. Opgemerkt hierbij moet worden dat de heer Alders maar met één bewonersorganisatie zal praten. Het is dus zaak goed de piketpaaltjes die de belangen van de omwonenden weergeven goed neer te zetten. BOW is hier al over in gesprek met de omliggende gemeenten.

De huidige “Regionale Overeenkomst” is geldig tot 2015. Vanuit het bestuur wordt voorgesteld deze overeenkomst in te bedden in de toekomst (na 2015). Een andere mogelijkheid is vast te houden aan de huidige overeenkomst. De situatie rondom Eindhoven Airport is dan “op slot”. Daarna is echter de toekomst ongewis en is er geen zicht meer op een vernieuwde overeenkomst. De conclusie is dan ook dat het verstandiger is te trachten een nieuwe overeenkomst (tot minimaal 2020) af te sluiten waarbij de afspraken zoals gemaakt in de huidige overeenkomst als basis zullen gelden. Vanuit de leden wordt gevraagd wat de situatie zal zijn als BOW de poot strak houdt en niet overgaat tot onderhandelingen die moeten leiden tot een herziening van de overeenkomst. Geantwoord wordt dat de ontwikkelingen zoals aangegeven in het rapport van de Commissie Alders niet zijn tegen te houden. De wetgeving zal ongetwijfeld veranderen en dan zal de situatie publiekrechtelijk (in de wet) worden geregeld wat betekent dat de situatie altijd slechter zal zijn dan als BOW wel de onderhandelingen gaat voeren.

Nu is het de tijd om een nieuwe “Regionale Overeenkomst” op te stellen die kan worden ingebed in de wetgeving. In het voorjaar van 2009 zal het kabinet met een luchtvaartnota komen. N.a.v. deze nota zal de nieuwe luchtvaartwet gestalte krijgen. Dit traject zal naar verwachting maximaal circa een jaar in beslag nemen. Hierbij moeten nog de volgende kanttekeningen worden geplaatst c.q. worden de volgende vragen gesteld:

• Minister Eurlings heeft aangegeven in de discussie met de vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat Tweede Kamer dat meerdere regionale vliegvelden betrokken kunnen worden bij de uitplaatsing van vluchten vanaf Schiphol. De grootste dreiging ligt echter bij Eindhoven Airport.

• De vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer heeft aangegeven dat minister Eurlings verder kan gaan met het ontwikkelen van de nieuwe luchtvaartwet in de geest van datgene dat de commissie Alders heeft aangegeven.

• De vaste Kamercommissie heeft ook aangegeven dat bij de ontwikkeling van de nieuwe luchtvaartwet ernstig rekening moet worden gehouden met de wensen vanuit de diverse regio’s. Het advies dat daarbij is gegeven luidt dan ook dat ervoor gezorgd moet worden dat er op korte termijn overeenstemming is bereikt met de regio’s.

• Een wringpunt bij het opstellen van een nieuwe “Regionale Overeenkomst” is dat Eindhoven Airport een partner in het overleg is maar de luchtvaartmaatschappijen dit niet zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de luchtvaartmaatschappijen Eindhoven Airport dwingen meer vluchten te accepteren dan is overeengekomen in de Overeenkomst.

• Is het niet zinvol met de andere luchthavens overleg te voeren en samen af te spreken hoe de uitplaatsing vanuit Schiphol kan worden gerealiseerd zodat de overlast ook gelijkmatig verdeeld kan worden (Een verdunningsmodel)? Kan GLOBE hier geen rol in spelen? Het bestuur wordt geadviseerd dit aspect in GLOBE in te brengen.

• Wil de regio wel al de vakantiecharters? De regio streeft toch naar vooral zakelijke vliegbewegingen? Nederland kent drie belangrijke economische regio’s namelijk:
- De regio Amsterdam met Schiphol.
- De regio Rotterdam met de haven.
- De regio Eindhoven.
Het gevolg hiervan is dat Eindhoven een goede zakelijke luchthaven nodig heeft. Dit “Brainportverkeer” moet ruimte houden om te groeien.

• Vanuit de concept luchtvaartwet kan worden geconcludeerd dat er naar wordt gestreefd regionale overeenkomsten op te nemen in de wet. Voor Eindhoven Airport is dit ook een belangrijk argument om in het kader van een goede kwaliteitsborging de onderhandelingen tot een nieuwe overeenkomst te starten. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het voor alle belanghebbende partijen betekent dat zij water in de wijn moeten doen. Dit geldt ook voor de BOW. Het is echter nog niet duidelijk hoe ver de BOW hierin moet gaan. Door de leden wordt aangegeven dat de BOW aan tafel kan gaan zitten om naar een acceptabel compromis te zoeken.

• Aspecten die voor BOW belangrijk zijn en ook moeten worden meegenomen in de onderhandelingen zijn onder nadere:
- Het zakelijk vliegverkeer.
- De weekend openstelling
- De nachtvluchten.
- De geluidruimte die mag worden vol gevlogen.

• Gevraagd wordt of de uitstoot van fijn stof ook niet meegenomen moet worden. Het blijkt dat de regio Eindhoven het hoogste percentage fijn stof in de lucht heeft. Moet hier ook niet worden voldaan aan Europese regels en voldoet deze regio wel aan deze regels? De BMF is hiervoor de deskundige partij en heeft aan dit aspect in het verleden altijd veel aandacht besteed. In de nieuwe overeenkomst zullen hier een aantal paragrafen aan gewijd moeten worden.

• Gevraagd wordt naar de positie van Defensie in dit kader. Naar het oordeel van BOW zijn er twee ‘vervuilers’, namelijk Eindhoven Airport en Defensie. BOW is dan ook van mening dat, om er voor te zorgen dat de gehele situatie beheersbaar blijft, ook Defensie bij het overleg betrokken moet worden. Het blijkt echter dat Defensie in deze geen partij wenst te zijn.

• Gevraagd wordt of de omringende gemeenten niet het recht hebben om Eindhoven Airport een vervuilingheffing op te leggen? BOW heeft hier momenteel geen zicht op.

• Het feit dat de omliggende gemeenten uitbreiden richting het vliegveld is geen argument dat in de onderhandelingen kan worden meegenomen.

• Uitplaatsing van vliegbewegingen naar het buitenland, bijvoorbeeld Weeze, is niet aan de orde. Verwacht wordt dat Schiphol als grootaandeelhouder van Eindhoven Airport dit niet zal toestaan.

• Het meten van het geluid moet een onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.


Als slot stelt het bestuur aan de leden de volgende vragen:

• Willen we als BOW een nieuwe Regionale Overeenkomst?
Met uitzondering van drie tegenstemmers zijn alle aanwezige leden akkoord.

• Krijgt het bestuur het mandaat van de leden nieuwe onderhandelingen over de Regionale Overeenkomst te voeren?

De aanwezige leden gaan akkoord met dit voorstel.


Het bestuur geeft aan dat zij graag alle leden willen betrekken bij acties richting het vliegveld om de overlast van het vliegveld te beperken en roept de leden op mee te doen. Het is geen zaak van het bestuur alleen maar van de gehele vereniging. Aan de leden wordt verzocht hun verontwaardiging te tonen door bijvoorbeeld:
• Protestbordjes in de tuin te plaatsen.
• Concrete verhalen te maken over de problematiek, deze te en te publiceren. Kortom, een compleet verhaal maken.
• Breed gedragen lokale acties op te zetten..
Andere acties zijn uiteraard ook welkom.

Tenslotte wordt aan het bestuur gesuggereerd adressen van gelijksoortige organisaties op de website te zetten.

De volgende ledenvergadering zal in het voorjaar 2009 worden gehouden. Tijd en plaats worden nog bekend gemaakt (onder andere via de website).

Onder dankzegging voor een ieders inbreng sluit de voorzitter vervolgens de vergadering.

 

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp