BOW BOW


VERSLAG JAARVERGADERING 31 mei 2010

Plaats: Leemhoef te Knegsel
Aanwezig: Circa 40 leden.
Opgesteld door: Ruud Nouwen


AGENDA

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aan de agenda wordt punt 6A toegevoegd: Commissie “luchtkwaliteit”. De agenda is verder akkoord.
 
2. Mededelingen bestuur
Zes leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering.
 
3. Verslag ledenvergadering d.d. 15 juni 2009
N.a.v. wordt het volgende opgemerkt:
 • In het verslag wordt gesproken over het in beeld brengen van de behoefte van de Regio. Dit betreft een continue actie van BOW en loopt nog steeds.
 • Hoe loopt de studie naar de fijnstof emissie. Hier wordt op teruggekomen onder punt 6A.
 • Hoe zit het met de 35KE zone met een oppervlakte van 22 km2?  Dit betrof de wettelijk vastgelegde geluidcontour. Echter na de uitspraak van de Raad van State is deze contour oppervlakte teruggebracht naar 15 km2. Dit is echter een voorlopige voorziening. BOW geeft steeds aan dat een contour met een kleinere oppervlakte wenselijk is.
Het verslag van de ledenvergadering d.d. 15 juni 2009 wordt vervolgens goedgekeurd
 
4. Jaaroverzicht 2008 door de voorzitter/secretaris
De voorzitter start met het geven van een korte uiteenzetting over hetgeen het afgelopen jaar is gebeurd. In het kort komt dit op het volgende neer.
 • De website van BOW is 17.046 keer geraadpleegd.
 • Samen met BMF en de gemeenten Veldhoven en Son en Breugel zijn de juridische acties gecontinueerd.
 • De  geluid meetpalen functioneren. Defensie staat de koppeling aan het militaire routebewakingssysteem echter nog steeds niet toe.
 • Diverse keren zijn de afspraken omtrent de openingstijden geschonden en zijn boetes opgelegd. Deze boetes zijn betaald..
 • BOW heeft deelgenomen aan de onderhandelingen aan de zogenoemde  “Alders Tafel. “Zie ook agendapunt 7.
 • Het aantal klachten in 2009 was hoger dan die in 2008. Gevraagd wordt naar de mogelijkheden van het landelijk Geluidmeetnet. BOW is hier een voorstander van. De kosten per meting via dit geluidmeetnet bedragen Euro 10.000,=. BOW adviseert de leden die hier gebruik van willen maken deze kosten vergoed te krijgen via bijvoorbeeld de gemeenten die per slot van rekening verantwoordelijk zijn voor de handhaving van een goed milieu in hun gemeente.
 • Eind december had BOW 1268 leden.
 

5. Jaaroverzicht 2009 door de penningmeester
De penningmeester meldt het volgende:

 • Het eigen vermogen is met circa 2.500 Euro afgenomen.
 • De kascontrole heeft plaatsgevonden door Piet Pijnenburg en decharge wordt verleend. De penningmeester bedankt Piet voor zijn bijdrage.

Aan de penningmeester wordt decharge verleend.

6. Bestuurswisseling / verkiezing
Het bestuur stelt het volgende aan de orde:

 • Aftredend volgens het rooster zijn: Wim de Jonge en Louis Cleef, Beiden worden bij acclamatie opnieuw benoemd.
 • Bestuurskandidaten, voorgedragen door vijf of meer leden, hadden zich tot tenminste 3 dagen voor de vergadering kunnen aanmelden bij het bestuur. Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen. Op dit moment is BOW nog steeds op zoek naar een secretaris. Momenteel zijn deze werkzaamheden efficiënt verdeeld over de overige bestuursleden. Vanuit het Bestuur wordt nog aangegeven dat we weliswaar met een serieuze zaak bezig zijn echter dat het ook gewoon leuk werk is om te doen.
 • Gezien de ontwikkelingen aan de Alders Tafel die naar het oordeel van BOW niet naar wens lopen is het voorstel dat als dit voorstel in de Tweede Kamer te den Haag wordt behandeld, de omwonenden deze parlementaire behandeling aangrijpen om in den Haag te demonstreren om op deze wijze de zienswijze van de omwonenden aan het parlement kenbaar te maken. Allen stemmen hiermee in. Vanuit de leden wordt nog opgemerkt dat bij de wethoudersverkiezing in Veldhoven vanuit de lokale politiek een soortgelijk voorstel is gedaan.

6.A.Commissie Luchtkwaliteit
Het bestuur heeft van de heer Wen Spelbrink een  E-mail ontvangen met de volgende inhoud:

Tot nu toe is een zeer belangrijk wapen in de strijd tegen de uitbreiding EA - de geluidsoverlast. Ik zou ook een ander wapen willen opstellen en gebruiken t.w. - de verminderende luchtkwaliteit en de schadelijke gevolgen voor de gezondheid en leefomgeving. Mijn voorstel is om op de jaarvergadering dit in te brengen en daarvoor een werkgroepje te formeren, die info verzameld, bundelt, leesbaar maakt en in de strijd werpt.

Dit voorstel wordt door de heer Wen Spelbrink in het kort toegelicht. Door het bestuur wordt aangegeven dat traditioneel gezien BOW zich richt op de geluidproblematiek en BMF zich richt op de andere milieuaspecten. Milieu wordt echter ook voor BOW steeds belangrijker. Afgesproken wordt dat de werkgroep wordt ingesteld. Vanuit de leden melden Anny Jenniskens en uiteraard Wen Spelbrink zich spontaan aan. Vanuit het bestuur zal Jeroen Rooyakkers de werkgroep ondersteunen.
Vanuit BMF wordt aangegeven dat zij dit voorstel ook ondersteunen en dat zij hun medewerking zullen verlenen. BMF adviseert om de fijnstof problematiek ook onder de aandacht van de lokale politiek te brengen. BOW zal ook via de website aandacht schenken aan dit nieuw aspect van de BOW activiteiten.

7. Concept advies Alders
Momenteel ligt er een werkdocument waarin het concept advies van de heer Alders is weergegeven. Binnen de Alders tafel is afgesproken dat over dat dit concept advies een vertrouwelijk document is en dat hier niet met derden over wordt gecommuniceerd. BOW is echter verplicht zijn leden te informeren over de stand van zaken aan de Alders tafel. Daarom stelt de voorzitter voor de vergadering voort te zetten als een besloten vergadering. Een besloten vergadering houdt in dat iedereen er mee instemt dat over het besprokene niet naar buiten wordt gecommuniceerd. Met uitzondering van een lid die van mening is dat de gang van zaken rondom de Alders tafel nu eindelijk eens openbaar gemaakt moet worden stemmen allen in met dit voorstel. Het betreffende lid verlaat de vergadering.
 
Besloten gedeelte jaarvergadering
De vergadering wordt voortgezet als een besloten vergadering. In het kort wordt nog gememoreerd dat het bestuur van de leden het mandaat heeft gekregen mee te praten aan de zogenoemde Alders Tafel. Dit mandaat is gebaseerd op 12 randvoorwaarden die de uitgangspositie van BOW hebben bepaald en hieronder cursief kort zijn samengevat:
 
Noot schrijver:    
Omdat deze twaalf punten reeds eerder met de leden zijn besproken en dus bekend zijn bij de leden, zijn zij in de vergadering niet meer als zodanig aan de orde geweest. In dit verslag zijn ze ter verheldering opgenomen met als doel een beter beeld te schetsen van de gehouden discussie en de uitgangspunten van BOW in de onderhavige situatie.

 1. De bestaande Regionale Overeenkomst blijft volledig van kracht.
 2. Voor de uitvoering van de bestaande en een eventuele nieuwe Regionale Overeenkomst blijft GLOBE het aangewezen overleg- en controleplatform.
 3. Er moet een overlegplatform met Defensie worden gevormd.
 4. Eindhoven Airport wordt selectief gebruikt. Eerst komen de zakelijke vluchten en daarna pas de “leisure” vluchten.
 5. De geluidsruimte voor de burgerluchtvaart blijft zo ver mogelijk onder de 4,74 km2. (Burger en militair vliegverkeer samen moet onder de 8 km2 blijven.)
 6. De geluidsbelasting op weekenddagen (zaterdag en zondag) is per dag bij voorkeur 1/3 en zeker kleiner dan ½ van de geluidbelasting op een gemiddelde werkdag.
 7. Het vliegveld blijft s’nachts minimaal acht aaneengesloten uren gesloten. Op de zaterdag en de zondag geldt een openstellingperiode die enkele uren korter is dan de doordeweekse dagen.
 8. Gedurende de openstellingtijden mogen vóór 08.00 uur en na 18.00 uur alleen zeer stille (“next generation”) vliegtuigen gebruik maken van het vliegveld.
 9. De milieueffecten van het vliegveld worden volledig gecompenseerd.
 10. Het geluid wordt daadwerkelijk gemeten door een onafhankelijke instantie. Hinder wordt niet uitgedrukt in het aantallen vliegbewegingen.
 11. Uitplaatsing van vliegbewegingen door Schiphol naar Eindhoven is pas aan de orde binnen de bovenstaande randvoorwaarden, als het jaarlijks aantal vliegbewegingen op Schiphol groter is dan 510.000.
 12. Afspraken over het gebruik van Eindhoven Airport dienen juridisch geborgd te blijven.

 
Vanuit de Alders Tafel zijn de volgende opmerkelijke zaken te melden.

 • Aan de Alders Tafel is niet gesproken over de afgesloten Regionale Overeenkomst.
 • Aan de Alders Tafel zitten ook partijen die geen deel uitmaken van GLOBE. Deze partijen hebben geen belang bij de Regionale Overeenkomst. De inzet van de Alders Tafel is ook anders als GLOBE. Als je de samenstelling van de Alders Tafel bekijkt dan kan worden geconcludeerd dat het geen regionale samenstelling betreft maar dat er ook partijen aan tafel zitten die vooral een eigen belang dan wel landelijk belang hebben. Aspecten die voor die andere partijen van belang zijn, zijn bijvoorbeeld het voorstel dat Zuid oost Brabant een betere spoorverbinding krijgt met een nieuw station. Ook het feit dat voorgesteld wordt nieuwe aansluitingen op het hoofdverkeersnet te realiseren spreekt deze partijen aan. Dit heeft echter niets te maken met het draagvlak bij de omgeving hetgeen toch de opdracht aan de heer Alders is.
 • Duidelijk is dat de uitbreiding van Eindhoven Airport een omstreden zaak is. Het is een onderwerp dat controversioneel is verklaard voor het huidige demissionaire kabinet. Dit betekent dat het pas in de volgende kabinetsperiode weer wordt opgepakt.
 • Defensie zit wel aan de Alders Tafel maar niet in GLOBE. BOW blijft van mening dat Defensie ook in GLOBE aan tafel hoort te zitten.
 • Alders heeft als hoofdopdracht te onderzoeken of voor de uitbreiding van het vliegveld in de omgeving draagvlak bestaat.
 • De gemeenteraad van Veldhoven heeft een raadsbesluit aangenomen waarin staat aangegeven dat de toelaatbare geluidruimte voor de luchthaven als geheel maximaal 9 km2 mag bedragen. Dit betekent dat, als in het Aldersadvies een hogere geluidruimte wordt aangegeven dit voor Veldhoven een breekpunt is.
 • Geconstateerd wordt dat volgens de huidige voorstellen er per zakelijke reiziger er 15 andere passagiers mee moeten vliegen om het vliegveld rendabel te houden.
 • BOW wil de momentaan geldende openingstijden handhaven. Als het Alders advies echter wordt nagevolgd betekent dit dat Ryan Air een base zal inrichten in Eindhoven, dat de huidige openingstijden verruimd zullen worden en dat er ook in de weekenden sprake zal zijn van een ruimere openstelling.
 • De tekst zoals in het werkdocument van de heer Alders is weergegeven kenmerkt zich door zijn boterzachte afspraken. Deze tekst is daardoor voor velerlei uileg vatbaar en kan zeker niet worden beschouwd als een juridisch waterdichte afspraak.
 • Aan BOW is gevraagd een soort loyaliteitsverklaring te onderschrijven als het advies van de heer Alders naar buiten wordt gebracht. De consequentie van het niet onderschrijven zou zijn dat BOW niet wordt uitgenodigd mee te praten over de verdere toekomst van het vliegveld (uitvoeringsfase van het advies).
  BOW wil verder meepraten onder de voorwaarde dat BOW zich niet kan committeren met de geschetste situatie na 2015. Eigenlijk is hier sprake van ‘chantage’. Het gaat nu over de positie van de partijen aan de Alders Tafel. Na 2 juni 2010 is het advies openbaar. BOW conformeert zich niet aan het huidige advies. Ook de omliggende ‘klachten’gemeenten zullen het Alders advies niet onderschrijven. De gemeenten zullen in algehele beeldvorming van dit proces aangeven dat ze bewogen hebben en dat de andere partijen op geen enkele wijze deze bereidwilligheid hebben laten zien. Het feit dat BOW, BMF en de ‘klachten’gemeenten het niet eens zijn met het Alders advies betekent dat er geen draagvlak is hetgeen toch de opdracht van de heer Alders is.
 • Na 2 juni 2010 als het advies openbaar is zal BOW uiteraard wel weer de publiciteit zoeken; een situatie die ook geldt voor BMF.
 • BOW zal constructief blijven meedenken als de mogelijkheid hiertoe wordt geboden. De inbreng van de leden is hierbij wel degelijk gewenst.
 • Als laatste wordt nog opgemerkt dat de heer Alders het advies zo lang mogelijk vertrouwelijk zal proberen te houden.

Het besloten gedeelte van de vergadering wordt hiermee afgesloten.
 
8. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Onder dankzegging voor een ieders inbreng sluit de voorzitter vervolgens de vergadering. 
 

 
Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp