BOW BOW


VERSLAG JAARVERGADERING 23 mei 2011
 
Plaats: Leenhoef te Knegsel
Aanwezig: Aanwezigheidslijst aanwezig bij bestuur BOW.
Opgesteld door: Ruud Nouwen
 
 
1.         Opening
 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
2.         Mededelingen Bestuur
 
Er zijn geen mededelingen.
 
3.         Verslag ledenvergadering 31 mei 2010.
 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.
 
4.         Jaaroverzicht 2010 voorzitter/secretaris
 
De voorzitter leest het jaaroverzicht 2010 voor. Deze tekst is in het verslag hieronder cursief opgenomen.
 
1. Website
 
In 2010 is onze website in totaal 11.807 keer bezocht door 5.351 verschillende bezoekers. Ongeveer 27 % van de bezoekers heeft de virtuele radar bekeken, die de routes van de (civiele) vliegtuigen nabij Eindhoven Airport weergeeft. 53 % van de bezoekers bekeek de site rechtstreeks, 37 % via een zoekmachine en 10 % via een link vanaf een andere site.
 
2. Lopende juridische procedures
 
Samen met de BMF, de gemeente Veldhoven en de gemeente Son en Breugel hebben we een aantal juridische acties gecontinueerd dan wel opgestart:
 • Het bezwaarschrift tegen de Beschikking Burgermedegebruik 2008 – 2009. Een van de kernpunten hierbij was het verdwijnen van de week/weekend regeling uit de onderliggende artikelen. Dit bezwaarschrift is ongegrond verklaard met een naar onze mening volstrekt onvoldoende motivering. Om deze reden hebben wij een beroepsprocedure gestart. Op 27 juli 2010 heeft de Rechtbank in Den Bosch (bestuursrechter) ons beroep gegrond verklaard en de Beschikking vernietigd. Verder heeft de Rechtbank bepaald dat de rechtgevolgen van de vernietigde (al verlopen) Beschikking geheel in stand blijven.
 • Het bezwaarschrift tegen de Beschikking Burgermedegebruik 2010 – 2011. In deze beschikking ontbreekt, evenals in de voorgaande, de oorspronkelijke week/weekend regeling. Dit bezwaarschrift is ongegrond verklaard met een naar onze mening wederom volstrekt onvoldoende motivering. Om deze reden hebben de BOW en de BMF een beroepsprocedure gestart. De gemeenten Veldhoven en Son & Breugel konden op grond van de crisis- en herstelwet niet aan deze beroepsprocedure deelnemen.
 
3. Functioneren geluidsmeetpalen
 
De 9 geluidsmeetpalen rond Eindhoven Airport leveren al enkele jaren gegevens. Deze gegevens kunnen gekoppeld worden aan de civiele vliegbewegingen op Eindhoven Airport. Defensie staat een koppeling aan de militaire vliegbewegingen nog steeds niet toe. Een concept rapportage van de gegevens is al in 2009 binnen GLOBE besproken. Vanaf het moment dat de Alderstafel Eindhoven startte zijn deze gesprekken echter in het slop geraakt (door Eindhoven Airport opgeschort). Dit betekent dat er nog steeds geen openbare rapportage van de civiele geluidsmetingen is. Hoe deze zaak zich verder ook ontwikkelt, het blijft een kwestie van ‘een slager die zijn eigen vlees keurt’. Het is in dit verband ook veelzeggend dat in het Aldersadvies over Eindhoven niet over geluidsmetingen wordt gerept.
 
4. Advies Commissie Alders
 
Op 22 juni 2010 heeft de heer Alders zijn advies aan minister Eurlings aangeboden. In dit advies wordt voorgesteld het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport in 2 fasen te laten groeien. In de eerste fase (tot 2015) mag het aantal vliegbewegingen toenemen met maximaal 10.000 (Boven op de 18.050 vliegbewegingen die in 2009 waren toegestaan). In de tweede fase (tot 2020) mogen hier nog eens 15.000 vliegbewegingen bijkomen. Verder worden een aantal hinderbeperkende en infrastructurele maatregelen aangekondigd en wordt een deel van de door Defensie feitelijk niet gebruikte geluidsruimte overgeheveld naar de burgerluchtvaart.
De geluidsruimte voor civiel verkeer wordt vergroot naar ruim 10 km2 (nu ongeveer 3.5 km2).
Verder wordt het onderscheid tussen de weekdagen en weekenddagen nagenoeg opgeheven, waardoor de geluidhinder gedurende het weekend onevenredig sterk zal toenemen.
Ook wordt het bestaande regionale overlegorgaan GLOBE opzij geschoven.
 
De BOW steunt dit advies niet, zoals ook in het advies zelf te lezen is. Ook de BMF onderschrijft het advies niet, terwijl de omliggende gemeenten slechts akkoord gaan met een groei van de civiele geluidsruimte tot 6 km2 (fase 1 van het advies).
Onze uitgebreide kanttekeningen bij het advies zijn te lezen op onze website.
 
5. Wijziging Regionale Overeenkomst
 
Op 12 oktober 2010 hebben de partijen die deel uitmaken van GLOBE overeenstemming bereikt over een bescheiden verdere groei van de geluidsruimte van Eindhoven Airport, met als tegenprestatie verbeterde afspraken over het bestrijden van hinder, veroorzaakt door dalende vliegtuigen, en het versneld invoeren van milieumaatregelen. Hiertoe is de bestaande Regionale Overeenkomst aangepast.
 
De aanpassing komt erop neer dat de geluidsruimte van Eindhoven Airport mag uitgroeien tot 4,1 km2, waar dat eerst maximaal 3,85 km2 was. Deze nieuwe geluidsruimte geldt met ingang van 2011. In ruil hiervoor zal Eindhoven Airport vier maatregelen doorvoeren, die de negatieve gevolgen van het vliegen verder beperken. Twee daarvan betreffen het geluid, veroorzaakt door dalende vliegtuigen. Verder komt er met ingang van april 2011 een verbod op de commerciële vliegtuigcategorieën D, E en F uit de Aircraft Noise Rating Index (lawaaiige toestellen) in het weekend. Hiernaast belooft Eindhoven Airport om per 31 december 2012 de eerste fase bereikt te hebben uit de ACI accreditatie voor CO2-reductie op luchthavens (het gaat dan om het vliegveld zelf en niet om de vliegbewegingen).
 
Deze aanpassing van de Regionale Overeenkomst valt binnen de kaders die door de ledenvergadering zijn aangegeven met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport. Het feit dat door ook anno 2010 door de GLOBE partijen overeenstemming kon worden bereikt over een ontwikkeling die zowel voor de omgeving als voor Eindhoven Airport voordelen heeft geeft aan dat de regio ook zonder de regie van de heer Alders prima in staat is haar eigen belangen te behartigen.
 
6. Externe contacten
 
Er zijn vele gesprekken gevoerd met gemeenteraadsfracties, met individuele raadsleden, met dorpsraden en met actiegroepen. Drie keer is een informatiebrief gezonden aan de raadsleden van de omliggende gemeenten. De eerste ging over de ontwikkelingen aan de Alderstafel, in de tweede werd gewaarschuwd voor een uitbreiding van de geluidsruimte van Eindhoven Airport buiten GLOBE om, en de derde bevatte bouwstenen voor eventuele moties over de ontwikkeling van Eindhoven Airport.
 
7. Klachtenafhandeling door de Koninklijke Luchtmacht
 
Als u hinder hebt van het vliegverkeer, bel dan de klachtenlijn en laat u niet ontmoedigen. Anders zou Defensie, maar ook de politiek, ten onrechte de indruk krijgen dat er weinig overlast meer is.
BOW blijft trouwens van mening dat de klachtenafhandeling niet bij Defensie thuishoort, maar bij een onafhankelijke instantie. 
 
8. Verenigingszaken
 
In 2010 is een jaarvergadering gehouden op 31 mei. Er zijn 4 bestuursvergaderingen geweest met tussentijds veelvuldig kort overleg en correspondentie per e-mail.
Eind december had de vereniging 1.251leden, waaronder meerdere wijkverenigingen met hun eigen achterban.

 
Klaas Kopinga, voorzitter BOW                                             voorgelezen 23 mei 2011

 
Vervolgens worden naar aanleiding van dit verslag de volgende vragen gesteld cq. opmerkingen gemaakt.
 
Ad 1. Website.
Geen opmerkingen.
 
Ad2. Lopende juridische procedures.
Geen opmerkingen.
 
Ad3 Functioneren geluidmeetpalen.
Naar aanleiding van deze paragraaf wordt het volgende besproken.
 • Geconcludeerd wordt dat de meetresultaten die worden vrijgegeven niet compleet dan wel onvoldoende zijn. Het heeft er alle schijn van dat men deze gegevens niet wil verstrekken. BOW stuurt al geruime tijd er op aan dat men bij het bepalen van de geluidhinder naar de omgeving gebruik maakt van deze meetresultaten.
 • Het blijkt dat er in de omliggende gemeenten nu nieuwe initiatieven zijn om een eigen geluidnet op te zetten.
 • In Globe is afgesproken om meer gebruik te maken van de meetgegevens die worden gegenereerd vanuit de geluidmeetpalen. Echter momenteel blijkt dat een aantal leden van GLOBE er niet veel voor voelen om GLOBE op korte termijn bij elkaar te roepen om dit verder te bespreken en vorm te geven. Men is van mening dat de gesprekken aan de zogenoemde Alderstafel eerst moeten worden afgerond alvorens GLOBE weer bij elkaar te roepen.(Men wil niet schaken op twee borden.) Daarnaast moet ook nog in de beschouwing worden meegenomen dat de wet uitgaat van berekeningen en niet van metingen. De wet loopt dus wat dat betreft achter op de praktijk.
 • Vanuit de leden wordt de suggestie gedaan om een onafhankelijke instantie geluidmetingen te laten verrichten. Hier zijn uiteraard wel kosten aan verbonden. Wellicht dat het mogelijk is om de omliggende gemeenten waar nu toch al plannen bestaan om een geluidmeetnet op te zetten hierbij te betrekken en ook te laten meefinancieren. BOW stimuleert deze aanpak en zal er op blijven aandringen deze weg in te slaan Echter om deze aanpak af te dwingen is er een meerderheid in GLOBE noodzakelijk.
 • Als laatste wordt nog gevraagd of het ministerie van Volksgezondheid in het kader van de geluidhinder nog een rol van betekenis kan spelen. Statistisch gezien is deze geluidhinder echter geen significant probleem en daarom richt dit ministerie zich hier niet op. Wel is het zo dat er maatregelen t.a.v. geluidhinder en goede ventilatie aan woningen genomen moeten worden als deze binnen de 35 KE-zone liggen.
 
Ad4 Advies Commissie Alders.
Dit onderwerp komt terug onder agendapunt 8.
 
Ad5 Wijziging Regionale bijeenkomst.
Naar aanleiding van deze paragraaf wordt het volgende besproken.
Het besluit van GLOBE om in de Regionale overeenkomst over te gaan tot een uitbreiding van de geluidruimte van 3,85 naar 4,10 km2 was ook politiek gezien nodig om te bewijzen dat GLOBE nog steeds springlevend is. Een en ander mede gezien het feit dat aan de Alderstafel de rol van GLOBE wordt gebagatelliseerd.
 
Ad6 Externe contacten
Geen opmerkingen.
 
Ad7 Klachtenafhandeling door de Koninklijke Luchtmacht.
De wijze waarop de Koninklijke Luchtmacht de klachten van de omwonenden behandeld en afgehandeld wordt elk jaar weer als bijzonder frustrerend ervaren. Gevraagd wordt of hier nu echt niets aan te doen valt. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat het uitermate belangrijk is dat de omwonenden, als er klachten zij deze ook blijven melden. Het adagium is en moet blijven "Laat je niet ontmoedigen". De "follow up" op de klachtenmeldingen is echter belangrijk. Binnen COVM verband kan dit aan de orde worden gesteld. In de COVM hebben de omwonenden namelijk ook zitting. Daarbij wordt vanuit de zaal nog opgemerkt dat de COVM steeds een wisselende samenstelling kent wat een snelle besluitvorming nu niet direct bevordert. Geconcludeerd wordt dat de COVM eigenlijk een wassen neus is.
 
Ad8 Verenigingszaken.
Geen opmerkingen.
 
5.         Jaaroverzicht Penningmeester en kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie
 
De kascommissie heeft de kas gecontroleerd en akkoord bevonden. De ledenvergadering verleend vervolgens de penningmeester decharge.
 
6.         Bestuurswisseling / verkiezing
 
De aftredende bestuursleden zijn Stefan Nuys en Ruud Nouwen. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen andere kandidaten aangemeld. Beiden worden herkozen in het bestuur. Aan de leden wordt gevraagd met suggesties te komen voor de secretarisvacature.
 
7.         Voorstel verhoging contributie tot 9 Euro met ingang van 2012
 
Gezien het feit dat de heer Alders aanstuurt op een aanvaring met de verworvenheden zoals vastgelegd in de Regionale Overeenkomst verwacht BOW dat er in de toekomst meer juridische procedures nodig zullen zijn. Daarnaast blijkt dat Eindhoven Airport de politiek beinvloed door het houden van enquêtes die hun stellingname bevestigen. BOW wil graag ook dergelijke enquetes opzetten met als doel een evenwichtige balans te verkrijgen omtrent de optredende situatie rondom Eindhoven Airport. Beide acties kosten echter veel geld. Vandaar dat het bestuur voorstelt de contributie te verhogen tot 9 Euro per jaar per lid ingaande op 1 januari 2012. Unaniem wordt dit voorstel aangenomen.
 
Aan de hand van dit onderwerp worden nog enkele suggesties gedaan om de scope van de activiteiten van BOW en de bekendheid van BOW te vergroten en om meer nieuwe leden te verwerven. Dit betreft:
 • het feit dat BOW zich ook gaat richten op de luchtkwaliteit. Het initiatief dat vorig jaar hieromtrent is genomen wordt verder gestructureerd;
 • de mogelijkheid om na te gaan of de zogenoemde BOW stickers zullen worden aangepast;
 • het feit dat er binnen de gemeente Son en Breugel bewoners zijn die wel actie willen ondernemen;
 • het organiseren van een ledenwerfactie;
 • de mogelijkheid om in de welkomsmappen van de omliggende gemeenten informatie van BOW op te nemen.
In dit kader wordt verder opgemerkt dat BOW geen "klachtenvereniging" moet zijn maar een platform dat oproept tot bewustwording. De ledenvergadering onderschrijft deze positieve stellingname.
Als laatste wordt nog aangegeven dat veel nieuwe bewoners de naam "Welschap" niet (meer) kennen. Gesuggereerd wordt dat BOW wellicht iets aan de naamstelling kan doen.
 
8.         Plan van aanpak uitvoering Aldersadvies
 
De voorzitter heeft de belangrijkste aandachtspunten op papier gezet en leest deze voor. Deze tekst is hieronder cursief integraal in het verslag opgenomen.
 
Voordat de heer Alders zijn advies aan het kabinet aanbood, heeft hij al een plan van aanpak voor de uitwerking van dat advies aan de Alderstafel aangeboden. Dit plan van aanpak is door de meerderheid aan deze Tafel overgenomen.
 
De heer Alders maakt deze weken een ronde langs de partijen om te inventariseren op welke manier deze betrokken willen blijven bij de uitvoering van het advies.
 
Wij hebben van onze ledenvergadering opdracht gekregen om niet weg te lopen van de Aderstafel, maar te blijven zitten totdat we verwijderd worden. We vinden dat we alleen de belangen van de omwonenden goed kunnen behartigen onder de volgende condities:
 • We willen niet beperkt worden in onze democratische grondrechten, d.w.z. als het nodig is, moeten we naar de rechter kunnen stappen
 • We willen niet meewerken aan zaken die in strijd zijn met de Regionale Overeenkomst
 • We willen geen geheimhouding opgelegd krijgen
 
Aan de Alderstafel zullen we er naar streven dat het evaluatiemoment van de eerste fase (in 2015) een echt beslissingsmoment wordt. Dit is geheel in lijn met de moties die in de raden van verschillende ‘klachtengemeenten’ zijn aangenomen. Daarvoor is het nodig dat alle hiervoor belangrijke informatie boven Tafel komt:
 • De ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. De groeiscenario’s die gebruikt zijn om de regering te overtuigen dat voor Schiphol onrendabele vluchten moesten uitgeplaatst worden naar regionale luchthavens zijn nog steeds veel ruimer (ruwweg 5 keer) dan de feitelijke ontwikkeling gedurende de afgelopen 10 jaar.
 • De ontwikkeling van het zakelijke vliegverkeer. De zakelijke vervoersbehoefte van de regio is door Eindhoven Airport gebruikt om een businesscase te maken die er uiteindelijk op neer komt dat Eindhoven Airport zal uitgroeien tot nationale vakantieluchthaven. Door de luchtvaartmaatschappijen zelf wordt beweerd dat ongeveer 20% van het aantal passagiers naar een zakelijke bestemming vliegt, maar een onafhankelijk onderzoek naar deze aantallen is nog nooit uitgevoerd.
 • Het werkelijke effect van de aangekondigde hinderbeperkende maatregelen. Er wordt in het Aldersadvies de indruk gewekt dat deze maatregelen zoveel effect hebben dat de hinder van het civiele vliegverkeer nauwelijks zal toenemen, terwijl wij van mening zijn dat dit alles niet meer is dan een doekje voor het bloeden. Gedetailleerde en betrouwbare geluidsmetingen zouden hier duidelijkheid kunnen bieden.
 
Naar aanleiding van deze rapportage worden de volgende opmerkingen geplaatst cq. vragen gesteld.
 • Het proces aan de Alderstafel oogt democratisch maar wordt ervaren als een gemanipuleerde democratie. De samenstelling van de Alderstafel is zo gekozen dat vooral de economische belangen van de direct betrokkenen bij de luchthaven naar voren komen. Dit betekent dat de belangen van de omwonenden die geen directe economische betrokkenheid hebben bij de luchthaven minder sterk tot uiting komen. Het heeft er alle schijn van, dat de Alderstafel als voorbereiding op de politieke besluitvorming in de Tweede Kamer, er voor moet zorgdragen dat Eindhoven Airport omgevormd moet worden naar een nationale vakantie luchthaven. De zakelijke behoefte van de regio wordt misbruikt om dit doel te bereiken.
 • BOW is voorstander van een goede zakelijke luchthaven die ten goede komt aan de gehele regionale economie. Dit betekent dan dat het vakantievliegverkeer tot een minimum beperkt moet blijven en zeker geen landelijke uitstraling mag hebben. Dit houdt in dat BOW door een goede objectieve enquête inzicht wil verwerven in het werkelijk optredend zakelijk gebruik van Eindhoven Airport dan wel de zakelijke toekomstmogelijkheden. De ledenvergadering stemt in met deze zienswijze en actie.
 • Een aspect dat uitermate belangrijk is in deze ontwikkelingen is de groei van de luchthaven Schiphol. De groeipercentages waar men naar streeft zijn al jaren niet (meer) bereikt. Met andere woorden, de groei van de luchthaven Schiphol gaat langzamer als steeds wordt geprognotiseerd. Daarom is het van uitermate groot belang om de groei van de luchthaven Schiphol goed te monitoren.
 • Het blijkt dat er in de politiek nogal uitdrukkelijk wordt geschermd met het effect van de hinderbeperkende maatregelen zoals nu zijn voorgesteld. Deze effecten zijn echter geenszins objectief vastgesteld. Het is dus de taak om te proberen de effecten van de hinderbeperkende maatregelen goed boven tafel te krijgen opdat er een goed inzicht ontstaat in het werkelijk optredend effect. De ledenvergadering stemt in met deze zienswijze en actie.
 • Als laatste wordt nog opgemerkt dat nog niet wordt gesproken over de situatie na 2020. BOW zal dit echter ook in de gaten houden.
Na deze discussie wordt besloten dat BOW aan de Alderstafel blijft deelnemen, echter wel met de door het bestuur aangegeven randvoorwaarden zoals hierboven weergegeven.
 
9.         Rondvraag en sluiting
 
Tijdens de rondvraag wordt nog gerefereerd aan een situatie in Acht waar een bedrijf gevaarlijke stoffen heeft opgeslagen op een plek die ligt onder de aanvliegroute van het vliegveld. Naar het oordeel van de vragensteller is dit niet toegestaan. Vanuit de ledenvergadering wordt aangegeven dat het hier een verantwoordelijkheid betreft die aangekaart moet worden bij de Gemeente Eindhoven aangezien zij verantwoordelijk is voor de betreffende vergunningsverleningen.
 
Zoals het er nu naar uit ziet blijft de Alderstafel bestaan tot zeker 2020.
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging van een ieders inbreng de vergadering. 

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp