BOW BOW


VERSLAG JAARVERGADERING 18 juni 2012

Plaats
: Leenhoef te Knegsel
Aanwezig: Aanwezigheidslijst aanwezig bij bestuur BOW.
Opgesteld door: Ruud Nouwen

 
Concept
 
1.         Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
2.         Mededelingen Bestuur
Er zijn geen mededelingen.
 
3.         Verslag ledenvergadering 23 mei 2011.
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.
 
4.         Jaaroverzicht 2011 voorzitter/secretaris
Ruud Nouwen leest het jaaroverzicht 2011 voor. Deze tekst is in het verslag hieronder cursief opgenomen.


1. Website
In 2010 is onze website in totaal 11.324 keer bezocht. Hierbij waren 3.823 (34%) nieuwe bezoekers. De site werd per bezoek gemiddeld 2 minuten geraadpleegd. De site werd 8936 keer vanuit Nederland geraadpleegd, de overige keren vanuit het buitenland.

2. Lopende juridische procedures

 1. Het bezwaarschrift tegen de Beschikking Burgermedegebruik 2010 – 2011.
  In deze beschikking ontbreekt, evenals in de voorgaande, de oorspronkelijke week/weekend regeling. Dit bezwaarschrift is gegrond verklaard. In het oorspronkelijke besluit was de zogenoemde 1/3e regeling niet opgenomen. Door het niet meer opnemen van deze 1/3e regeling wordt er in de weekenden meer gevlogen dan oorspronkelijk afgesproken. Het oorspronkelijk besluit is vernietigd, maar de rechtsgevolgen zijn in takt gelaten omdat de geldigheidsduur van deze ontheffing op dat moment al verstreken was.

 2. Intussen is er een nieuwe beschikking uitgevaardigd. Het bezwaarschrift tegen deze Beschikking Burgermedegebruik 2012 – 2013 is ingediend. 

3. Advies Commissie Alders
Het advies van de commissie Alders is intussen definitief en wordt nu verder uitgevoerd. De Alderstafel komt elke twee maanden bij elkaar. BOW is nog steeds lid van deze Alderstafel. Binnen de Alderstafel zijn momenteel een aantal werkgroepen actief. Deze werkgroepen overleggen met elkaar in het zogenoemde “Delegatieoverleg”. Dit delegatieoverleg wordt maandelijks gehouden. De werkgroepen komen indien nodig vaker bij elkaar. Binnen dit overleg richt BOW zich op:

 • De situatie na 2014.

 • De MER.

Momenteel zijn er 8 werkgroepen actief. Voor BOW zijn er twee werkgroepen belangrijk, namelijk:

 • Werkgroep “Hinderbeperking en duurzaamheid”.

 • Werkgroep “Leefbaarheid”.

Routeoptimalisatie
De werkgroep “Hinderbeperking en duurzaamheid” richt zich ook op de routeoptimalisatie van het vliegverkeer. Hierbij worden zowel de landings- als startroutes meegenomen. Hier komen zeer concrete maatregelen uit voort met redelijk grote voordelen. Wel moet hierbij in ogenschouw worden gehouden dat als de hinder in het ene deel van de regio minder wordt de hinder in een ander deel groter wordt. Het optimum hiervan moet worden gezocht.
 
Geluidmeetpalen
De 9 geluidmeetpalen rond Eindhoven Airport leveren al enkele jaren gegevens. Deze gegevens kunnen gekoppeld worden aan de civiele vliegbewegingen op Eindhoven Airport. Defensie staat een koppeling aan de militaire vliegbewegingen nog steeds niet toe. Er is nog steeds geen openbare rapportage van de civiele geluidsmetingen. De werkgroep “Hinderbeperking en duurzaamheid” vanuit de Alderstafel heeft een ambtelijk overleg met de gemeente Eindhoven over de taak en rol van de geluidmeetpalen. BOW heeft hierover in het delegatieoverleg een notitie neergelegd. De ontsluiting van de geluidgegevens vanuit de geluidmeetpalen richting de omgeving wordt opgepakt in de werkgroep van de Alderstafel.
 
Gezondheidsonderzoek
De GGD doet een onderzoek naar de gezondheid van de bewoners in de regio rondom Eindhoven Airport. Dit onderzoek wordt vorm gegeven in een enquête waarbij steekproefsgewijs een aantal bewoners wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen. Belangrijk hierbij is dat duidelijk moet zijn welke bewoners op welke locatie worden geënquêteerd. Het betreft een normaal GGD onderzoek waar Eindhoven Airport op meelift.
 
Vanuit bepaalde groeperingen wordt er op wordt aangestuurd om in 2015 dit onderzoek nog een keer te herhalen. Als dan blijkt dat er geen significante verslechtering van de gezondheid van de omwonenden is opgetreden door het groeiende vliegverkeer, betekent dit in de ogen van de voorstanders van een groeiend vliegverkeer dat er geen additionele effecten zijn aan te geven n.a.v. deze groei. Met andere woorden, het vliegverkeer kan dan probleemloos verder groeien. Naar het oordeel van BOW is dit wel erg kort door de bocht geredeneerd en moet er goed op worden gelet dat de resultaten van de enquête zorgvuldig worden geanalyseerd.
 
20 Ke Werkcontour
In de discussie in de werkgroep “Hinderbeperking en duurzaamheid” speelt de 20 Ke werkcontour een grote rol. Belangrijk hierbij is dat de uitgangspunten goed worden vastgelegd. BOW heeft te kennen gegeven deze uitgangspunten (inputgegevens) te willen kennen. Gemeld is dat door Adecs Airinfra Airport Consultants (een adviesbureau voor de luchtvaart) een 20 Ke berekening is uitgevoerd gebaseerd op de volgende input:

 • Situatie voor 2020 als alle doelstellingen zoals nu zijn vastgelegd bij de Alderstafel zijn bereikt.

 • Het betreft deze situatie inclusief het militaire vliegverkeer. Hoewel de gegevens over het militaire vliegverkeer altijd strikt geheim zijn heeft Adecs er kennelijk toch over kunnen beschikken.

Zoals ook al op de vorige jaarvergadering aangegeven ondersteunt BOW dit advies van de commissie Alders niet. Een overzicht van de uitgebreide kanttekeningen bij het advies zijn te lezen op de BOW website.

4. Enquête Eindhoven Airport
Eindhoven Airport heeft een enquête gestart onder de gebruikers/passagiers van het vliegveld met als doel te inventariseren waarom deze gebruikers kiezen voor Eindhoven Airport. Deze enquête bestaat uit 61 vragen. BOW heeft deze vragenlijst kunnen bekijken en de conclusie is dat het weliswaar een uitgebreide vragenlijst is maar wel een goede vragenlijst. De vraag die hierbij speelt is welke categorie passagiers je gaat benaderen met de vraag deze vragenlijst in te vullen. Een van de resultaten van deze enquête, die in de vertrekhal wordt uitgevoerd, is dat circa 33 % van de reizigers zakelijk reist. Dit zou een mooi resultaat zijn, maar het is niet duidelijk of de enquête op een goede manier is uitgevoerd. Toegezegd is dat hierover duidelijkheid gegeven zal worden.

5. Regionale Overeenkomst
De Regionale Overeenkomst heeft geen wijzigingen meer ondergaan. BOW hecht er aan dat met deze overeenkomst rekening wordt gehouden. Dit draagt zij ook constant uit naar de andere ondertekenaars van deze overeenkomst.

6. Luchthavenbesluit / MER
De procedure die moet leiden tot een nieuw Luchthavenbesluit loopt. Eerst moet hiervoor eenMER (Milieu Effect Rapportage) worden gemaakt. De basis van deze MER is een militair vliegveld met burger medegebruik. De huidige planning is dat de concept tekst van het Luchthavenbesluit in april 2013 naar de Raad van State gaat. De publicatie is dan voorzien in juni 2013, waarna het besluit in het najaar van 2013 in werking kan treden. De concept MER zal binnen enkele maanden worden gepubliceerd. Via de COVM kunnen de omwonenden kanttekeningen bij de inhoud hiervan plaatsen.

7. Klachtenafhandeling door de Koninklijke Luchtmacht
Zoals ook het vorige jaar is aangegeven: als u hinder hebt van het vliegverkeer, bel dan de klachtenlijn en laat u niet ontmoedigen. Anders zou Defensie, maar ook de politiek, ten onrechte de indruk krijgen dat er weinig overlast meer is.
BOW blijft trouwens van mening dat de klachtenafhandeling niet bij Defensie thuishoort, maar bij een onafhankelijke instantie. 

8. Positie BOW
De situatie rondom Eindhoven Airport is de afgelopen jaren aanmerkelijk veranderd. De omgeving lijkt het geluid dat wordt veroorzaakt door het vliegveld steeds meer te accepteren. Dit blijkt ook uit het feit dat de omliggende gemeenten minder van zich laten horen. BOW wil een factor van betekenis blijven, maar moet oppassen zich niet van de omliggende gemeenten te vervreemden. Dit betekent dat BOW aan de Alderstafel moet blijven meepraten. Dat is ook nodig om de ontwikkelingen aan de Alderstafel enigszins in de hand te houden.

10. Verenigingszaken
In 2011 is een jaarvergadering gehouden op 23 mei. Er zijn 4 bestuursvergaderingen geweest met tussentijds veelvuldig kort overleg en correspondentie per e-mail.
 
Eind december had de vereniging 1234leden, waaronder meerdere wijkverenigingen met hun eigen achterban.
 
Er is een werkgroep ingesteld die zich richt op de leefbaarheid van de omgeving. Deze werkgroep is eenmaal bij elkaar geweest en verzamelt cq. inventariseert momenteel documenten over leefbaarheid en milieu.
 
Zoals al eerder besproken is een uitbreiding van het bestuur noodzakelijk. Er is vooral behoefte aan plaatsvervangers / opvolgers van Klaas Kopinga en Wim de Jonge, die beiden zitting hebben aan de Alderstafel en de werkgroep(en), en gezichtsbepalend zijn voor het bestuur en BOW. Gezocht wordt naar mensen die het leuk vinden zich in te werken in deze problematiek, het leuk vinden in discussie te gaan met de andere partijen en dit ook een langere tijd (> 5 jaar, maar het liefst tot 2020) te doen. Klaas en Wim kunnen deze mensen dan begeleiden. Het blijkt echter moeilijk te zijn dit soort mensen te vinden. Aan de jaarvergadering wordt gevraagd na te gaan of uit hun midden dan wel uit hun directe omgeving er enthousiaste mensen zijn die zitting willen nemen in het bestuur.
 
Klaas Kopinga, voorzitter BOW
Ruud Nouwen, Lid bestuur BOW                                      voorgelezen 18 juni 2012
 

Vervolgens worden naar aanleiding van dit verslag ten aanzien van de punten die niet op de agenda staan de volgende vragen gesteld cq. opmerkingen gemaakt.
 
 • Er is nog geen rapportage bekend van de GGD enquête. In de GGD-enquête is het belangrijk dat men weet waar de geënquêteerde exact woont. Op deze wijze krijgt men zicht op de gezondheid van de omwonenden, gerelateerd aan de plek waar deze wonen.
 • Vanuit de vergadering worden twijfels uitgesproken over het genoemde percentage (33%) zakelijk verkeer vanuit Eindhoven Airport.
 • Het blijkt dat er maar weinig omwonenden zich er echt van bewust zijn dat de geluidssituatie rondom Eindhoven Airport verslechtert. BOW probeert daarom de geluidssituatie op de politieke agenda te krijgen.
 
 
5.         Jaaroverzicht Penningmeester en kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie heeft de kas gecontroleerd en akkoord bevonden. De ledenvergadering verleent vervolgens de penningmeester decharge.
 
6.         Bestuurswisseling / verkiezing
 De aftredende bestuursleden zijn Klaas Kopinga en Jeroen Rooijakkers. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen andere kandidaten aangemeld. Beiden worden herkozen in het bestuur. Aan de leden wordt gevraagd met suggesties te komen voor de secretarisvacature.
 
7.         Rechtszaken over de weekendregeling Eindhoven Airport
Zoals al gemeld in het jaaroverzicht heeft BOW samen met BMF ook dit keer weer beroep aangetekend tegen de beschikking Burgermedegebruik 2010-2011. Als het ministerie van Defensie een Beschikking Burgermedegebruik uitvaardigt zijn er de volgende op elkaar aansluitende beroepsmogelijkheden:
 1. Bezwaar maken bij het ministerie van Defensie.
 2. Bezwaar maken bij de bestuursrechter.
 3. In hoger beroep gaan bij het gerechtshof.
 4. In beroep gaan bij de Raad van State.
 
BOW/BMF zijn in beroep gegaan bij de bestuursrechter en in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof. Inmiddels heeft de rechter in hoger beroep BOW/BMF voor de tweede achtereenvolgende keer in het gelijk gesteld inzake hun beroep op de weekendregeling zoals weergegeven in de Beschikking van het ministerie van Defensie. Doordat alle procedures moeten worden doorlopen duurt deze rechtsgang nogal lang en is de uitspraak gedaan toen de geldigheidsduur van de ontheffing al verstreken was. Eindhoven Airport is n.a.v. het vonnis in beroep gegaan bij de Raad van State. Deze procedure loopt nog. BOW bereidt zich nu voor op deze zaak.
 
BOW/BMF  hebben bij het ministerie van Defensie bezwaar gemaakt tegen de Beschikking burger medegebruik 2012-2013. Nu blijkt dat Defensie alle mogelijkheden uit de kast haalt dit bezwaar ongegrond te verklaren.
 
Gezien het feit dat de beschikking 2012-2013 identiek was aan de voorgaande beschikkingen heeft BOW/BMF een versnelde procedure aangevraagd. Dit verzoek is toegekend.
 
Het gevaar bestaat nu dat de tegenpartij deze bezwaar/beroepsprocedures zo lang zal rekken totdat het nieuwe Luchthavenbesluit van kracht wordt. Als ze dat lukt staan BOW/BMF met lege handen. Hier moeten we ons goed van bewust zijn en deze mogelijkheid als uitgangspunt nemen voor de vraagstelling of we kost wat kost doorgaan met deze rechtszaken om op termijn een kleine overwinning te boeken dan wel of we in gesprek gaan met Eindhoven Airport. Bij het volgende agendapunt wordt hier op teruggekomen.
 
8.         Ontwikkelingen aan de Alderstafel
Vanuit de Alderstafel is het volgende te melden.
 1. Werkgroepen Alderstafel.
  BOW richt zich alleen op die werkgroepen binnen de Alderstafel die betrekking hebben op de leefbaarheid van de omgeving. Zie ook het jaaroverzicht. Alle aanwezigen stemmen hiermee in.
 2. Routeoptimalisatie.
  De routeoptimalisatie lijkt te gaan werken. Er is een voorstel tot optimalisatie gedaan. De uitvoering van dit voorstel loopt in 1e instantie via Defensie. Kort gezegd komt het er op neer dat bij het opstijgen de routes iets worden verlegd en bij het dalen, het verplicht wordt glijdend te dalen. Per route wordt het aantal ernstig gehinderden bepaald. De doelstelling is dit aantal ernstig gehinderden te verminderen. De berekeningen zijn uitgevoerd en de routes zijn bekend. Via de MER worden dan de definitieve routes vastgesteld.
  Gevraagd wordt op welke wijze deze toekomstige routeoptimalisatie wordt gehandhaafd?
  Handhaving is altijd een proces achteraf. De precieze vorm waarin het handhavingsvraagstuk wordt gegoten is nog niet bekend. BOW heeft zicht op de klachten en blijft aandringen op een goede handhavingsprocedure.
  Gevraagd wordt hoe het zit met de hinder die wordt veroorzaakt door de sportvliegtuigen?
  Sportvliegtuigen vallen in een aparte categorie en hiervoor gelden dus andere normen. Sportvliegtuigen moeten in een bepaald nauwkeurig afgebakend gebied vliegen. Deze problematiek valt niet onder de items die worden besproken aan de Alderstafel. Hier hebben we tot nu toe weinig grip op. De leden worden opgeroepen om, als deze sportvliegtuigen overlast veroorzaken de klachtenlijn van Defensie te bellen.
 3. Huidige situatie.
  Het blijkt dat de juridische procedures die BOW/BMF steeds opstarten tegen de weekendregeling zoals voorgesteld in de Beschikkingen van het Ministerie van Defensie druk leggen op Eindhoven Airport om met BOW/BMF te praten over de toekomstige invulling van deze weekendregeling. De leden stemmen in met het voorstel om deze gesprekken te voeren.
 4. Verrijking van het Aldersadvies.
  BOW wil het Aldersadvies verrijken. De eerste mogelijkheid is dat BOW doorgaat met de juridische procedures. De beperkingen hierbij zijn enerzijds dat de Regionale Overeenkomst eindigt in 2015 en anderzijds het feit dat de omliggende gemeenten in het kader van de Crisis- en Herstelwet niet mee mogen procederen. De optie om door te gaan met procederen heeft niet de voorkeur van het bestuur omdat BOW ook na 2014 als een serieuze partner wil meepraten en meebeslissen over de leefbaarheid rondom Eindhoven Airport. Als BOW doorgaat met het voeren van juridische procedures bestaat het gevaar dat BOW na 2014 niet meer serieus wordt genomen. Echter BOW wil ook na 2014 de discussie over de leefbaarheid rondom het vliegveld blijven voeren met de andere belanghebbenden. BOW wil streven naar een verrijking van het Aldersadvies. De uitgangspunten die de basis moeten zijn voor deze verrijking zijn:
  • De garanties dat als een vliegtuig te laat binnenkomt dit binnen vooraf bepaalde condities geschiedt. Met andere woorden de vrijblijvendheid moet hier uit worden gehaald.
  • De formulering van de definitie wat wordt verstaan onder “Zakelijk verkeer” is onduidelijk. BOW is van mening dat hier goede definities over moeten worden afgesproken en dat aan de hand hiervan regelmatig enquêtes moeten worden gehouden over het percentage zakelijk verkeer dat gebruik maakt van Eindhoven Airport. Hierbij wordt opgemerkt dat de Alderstafel is ontstaan n.a.v. de wens van Schiphol om 70.000 vliegbewegingen uit te plaatsen naar regionale vliegvelden waarbij Eindhoven Airport wordt gezien als de vakantieluchthaven en Lelystad als het zakenvliegveld. Echter het feit dat de regio Eindhoven binnen de Nederlandse economie een brainportfunctie vervult, pleit er voor Eindhoven Airport door te ontwikkelen als een zakenvliegveld en niet als een vakantieluchthaven. BOW is daarom van mening dat er na 2014 geen 2e tranche zoals wordt voorgesteld in het Aldersadvies kan worden gestart nadat eerst een uitgebreide grondige evaluatie over de voorafgaande jaren heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad van Veldhoven heeft ook ingestemd met deze gedachtelijn en heeft een motie aangenomen waarin zij aangeeft niet zonder meer akkoord te gaan met deze 2e tranche.
  • Het regelmatig publiceren van gedegen rapportages van de meetresultaten afkomstig van de rondom het vliegveld gestationeerde geluidmeetpalen.
  • Het delen van de milieuwinst zoals nu staat omschreven in de Regionale Overeenkomst.
  • De bescherming van de weekendrust. BOW is er een voorstander van dat de groei van Eindhoven Airport zich vooral concentreert op de weekdagen. Aandachtspunten hierbij zijn de afgesproken slotallocaties en het feit dat Transavia graag een base in Eindhoven wil oprichten. Het niet toestaan van nachtvluchten is hierbij dan ook een belangrijk uitgangspunt.
Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld dat BOW als beleidslijn hanteert, dat de hierboven genoemde basis uitgangspunten deel moeten gaan uitmaken van het Aldersadvies en dat BOW alleen met een totaal  Aldersadvies kan instemmen als er sprake is van een goede balans tussen de aspecten “People, Planet en Profit”. BOW wil een strategie ontwikkelen zodat ook na 2014 de belangen van de omwonenden op een goede manier zijn geborgd.
Een overgrote meerderheid van de aanwezige leden stemt in met deze beleidslijn en de geformuleerde uitgangspunten.
 
9.         Rondvraag en sluiting
Tijdens de rondvraag wordt nog het volgende opgemerkt / gevraagd:
 • In de regio Eindhoven moeten er meer maatschappelijke organisaties zijn die vergelijkbare doelen hebben. Gevraagd wordt of het niet mogelijk is je invloed te vergroten door hen erbij te betrekken? Op termijn moet je per slot van rekening bij de onderhavige problematiek het gehele milieu in ogenschouw nemen. De leden worden opgeroepen om de gegevens van mogelijke maatschappelijke organisaties met een vergelijkbaar doel door te geven aan het bestuur.
 • Is het niet nuttig om de successen van BOW nadrukkelijker via bijvoorbeeld de pers naar buiten uit te dragen? Dit is een nuttige suggestie en moet ook zeker worden uitgevoerd.
  Hier wreekt zich het feit dat het bestuur van BOW al geruime tijd aangeeft op zoek te zijn naar een verjonging en deze verjonging maar niet van de grond komt. De vraag hierbij is hoe we de jongeren het beste kunnen bereiken? Kunnen we hier de zogenoemde “Social Media” zoals LinkedIn , Twitter of Facebook inschakelen? Aan de leden wordt verzocht enthousiaste jongeren voor te dragen voor het bestuur maar ook hun visie en ideeën over het gebruik van de “Social Media” kenbaar te maken aan het bestuur.
 • Zijn er mogelijkheden om door de uitruil van milieumaatregelen een verbetering van het milieu rondom Eindhoven Airport te realiseren? Eindhoven Airport is hierover in gesprek met BMF.
 • Zoals eerder al is aangegeven zijn er twijfels over het percentage zakelijk verkeer (33%) dat vliegt vanaf Eindhoven Airport. Gemeld wordt dat veel bedrijven hun medewerkers verplichten te vliegen via Schiphol. De leden worden opgeroepen na te gaan of deze waarneming ook geldt binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn.
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.20 uur onder dankzegging van een ieders inbreng de vergadering. 
Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp