BOW BOW


VERSLAG JAARVERGADERING 13 mei 2013

Plaats
: Leenhoef te Knegsel
Aanwezig: Aanwezigheidslijst aanwezig bij bestuur BOW.
Opgesteld door: Ruud Nouwen

 

1.         Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aan de agenda wordt punt 6A toegevoegd “Luchtverontreiniging”. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.
 

2.         Mededelingen Bestuur

Er zijn 5 afmeldingen. Verder zijn er geen mededelingen.
 
KORTE JAARVERGADERING
 

3.         Verslag ledenvergadering 18 JUNI 2012.

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.
 

4.         Beknopt jaaroverzicht 2012 voorzitter/secretaris

Ruud Nouwen leest het jaaroverzicht 2012 voor. Deze tekst is in het verslag hieronder cursief opgenomen.
 
1. Website
 
In 2012 is onze website in totaal 12.568 keer bezocht door 4.693 personen. Hierbij waren 36% nieuwe bezoekers. De site werd per bezoek gemiddeld 2 minuten geraadpleegd.
 
2. Verrijking van het Aldersadvies
 
Op initiatief van de BOW is het Aldersadvies in 2012 verrijkt met een aantal aanvullende afspraken voor de periode tot 2020. Deze zijn door alle omliggende gemeenten en andere partijen aan de Alderstafel geaccepteerd en zijn op dit moment al van kracht voor de eerste fase. Deze aanvullende afspraken zullen ongetwijfeld tijdens de evaluatie in 2015 weer een belangrijke rol spelen bij het afwegen van de voortzetting van de medewerking aan het uitvoeren van het Aldersadvies.
 
3. Lopende juridische procedures
 
Nadat de verrijking van het Aldersadvies door alle partijen was geaccepteerd, zijn de lopende juridische procedures ingetrokken.
 
4. Advies Commissie Alders
 
De Alderstafel komt twee keer per jaar bij elkaar. BOW is nog steeds lid van deze Alderstafel. Binnen de Alderstafel zijn momenteel een aantal werkgroepen actief. Deze werkgroepen overleggen met elkaar in het zogenoemde “Delegatieoverleg”. Dit delegatieoverleg wordt circa vier keer per jaar gehouden. De werkgroepen komen indien nodig vaker bij elkaar. Binnen dit overleg richt BOW zich op:
  • De situatie na 2015.
  • De MER.
  • De punten uit de verrijking van het Aldersdvies.
Momenteel zijn er 8 werkgroepen actief. Voor BOW zijn er twee werkgroepen belangrijk, namelijk:
  • Werkgroep “Hinderbeperking en duurzaamheid”.
  • Werkgroep “Leefbaarheid”.
Routeoptimalisatie
De werkgroep “Hinderbeperking en duurzaamheid” richt zich ook op de routeoptimalisatie van het vliegverkeer. Hierbij worden zowel de landings- als startroutes meegenomen. De voorstellen van deze werkgroep zijn door de Alderstafel geaccepteerd en zullen verwerkt worden in de komende MER (Milieu Effect Rapportage).
 
Geluidmeetpalen
De werkgroep “Hinderbeperking en duurzaamheid” vanuit de Alderstafel heeft een ambtelijk overleg met de gemeente Eindhoven over de taak en rol van de geluidmeetpalen. De ontsluiting van de geluidgegevens vanuit de geluidmeetpalen richting de omgeving zal in mei 2013 eindelijk plaatsvinden.
 
Gezondheidsonderzoek
De GGD heeft in de periode eind 2011 / begin 2012 een onderzoek uitgevoerd naar de gezondheidsbeleving van de bewoners in de regio rondom Eindhoven Airport. Dit is gedaan via een enquête waarbij steekproefsgewijs een aantal bewoners werd gevraagd de vragenlijst in te vullen. In 2015 zal dit onderzoek nog een keer worden herhaald. De resultaten van het eerste onderzoek zijn nog steeds niet openbaar.
 
5. Enquêtes Eindhoven Airport
 
Eindhoven Airport houdt 4 keer per jaar enquêtes onder de gebruikers/passagiers van het vliegveld met als doel te inventariseren waarom deze gebruikers kiezen voor Eindhoven Airport en wat de aard is van hun reis. BOW wordt nauw bij de formulering van de vragen, de uitvoering en de uitwerking van deze enquêtes betrokken.
 
6. Regionale Overeenkomst
 
De Regionale Overeenkomst heeft geen wijzigingen meer ondergaan. De verrijking van het Aldersadvies bevat verschillende punten uit deze Overeenkomst, die eind volgend jaar afloopt.
 
7. Luchthavenbesluit / MER
 
De procedure die moet leiden tot een nieuw Luchthavenbesluit loopt. Eerst moet hiervoor eenMER (Milieu Effect Rapportage) worden gemaakt. De basis van deze MER is een militair vliegveld met burger medegebruik. De concept MER zal medio 2013 worden gepubliceerd. Via de COVM kunnen de omwonenden kanttekeningen bij de inhoud hiervan plaatsen.
 
8. Klachtenafhandeling door de Koninklijke Luchtmacht
 
Als u hinder hebt van het vliegverkeer, bel dan de klachtenlijn en laat u niet ontmoedigen. Anders zou Defensie, maar ook de politiek, ten onrechte de indruk krijgen dat er weinig overlast meer is. Vanaf mei 2013 kunnen de klachten ook via een online radar-, geluid- en klachtensysteem worden ingediend.
 
9. Verenigingszaken
 
In 2012 is een jaarvergadering gehouden op 18 mei. Er zijn 3 bestuursvergaderingen geweest met tussentijds veelvuldig kort overleg en correspondentie per e-mail.
 
Eind december had de vereniging 1182leden, waaronder meerdere wijkverenigingen met hun eigen achterban.
 
Zoals al eerder besproken is een uitbreiding van het bestuur noodzakelijk. Er is vooral behoefte aan plaatsvervangers / opvolgers van Klaas Kopinga en Wim de Jonge, die beiden zitting hebben aan de Alderstafel en de werkgroep(en), en gezichtsbepalend zijn voor het bestuur en BOW. Gezocht wordt naar mensen die het leuk vinden zich in te werken in deze problematiek, het leuk vinden in discussie te gaan met de andere partijen en dit ook een langere tijd (> 5 jaar, maar het liefst tot 2020) te doen. Klaas en Wim kunnen deze mensen dan begeleiden. We vragen de vergadering met nadruk na te gaan of uit hun midden dan wel uit hun directe omgeving er enthousiaste mensen zijn die zitting willen nemen in het bestuur.
 
Bestuur BOW                                                                            voorgelezen 13 mei 2012
 

5.         Beknopt jaaroverzicht 2012 penningmeester en kascommissie

De penningmeester Stefan Nuys meldt dat de kascontrole commissie de kas heeft gecontroleerd en de kas in orde heeft bevonden. Vervolgens wordt de penningmeester decharge verleend.
 

6.         Bestuurswisseling / verkiezing

Volgens het rooster van aftreden moeten Wim de Jonge en Louis Cleef aftreden. Zij hebben zich beiden herkiesbaar gesteld. Beiden worden met algemene stemmen herkozen.
Er is nog steeds een secretarisvacature. Ook streeft het bestuur naar verjonging. Vooral de jonge leden van BOW worden opgeroepen zich verkiesbaar te stellen voor het bestuur.
 
LEDENVERGADERING
 

6A.       Luchtverontreiniging

Wen Spelbrink meldt dat er een landelijke actie komende is om op een heldere dag in juni de luchtverontreiniging in heel Nederland te meten. Deze meting van fijnstof kan worden gedaan met je smartphone voor de iPhone 4, 4s en 5 van Apple. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.ispex.nl. Op deze website is onder meer het volgende te lezen.
 
Het iSPEX-opzetstukjemet bijbehorende appverandert jouw iPhone in een handomdraai in een wetenschappelijk instrument om stof in onze atmosfeerte meten. Richt je telefoon met iSPEX erop naar een helder stuk hemel en maak een foto. Jouw metingen, en die van 10.000 andere Nederlandersworden centraal verwerkt tot een fijnstof-kaart van Nederland, waarmee je daadwerkelijk een steentje bijdraagt aan atmosferisch onderzoek. Al jouw meetgegevens zullen namelijk ingezet worden om de eerste stap te zetten om gezondheidsrisico’s van fijnstof beter in kaart te brengen, om vulkaanaswolken die het vliegverkeer verstoren te helpen identificeren, en om de onduidelijkheid over de invloed van fijnstof in het klimaatdebat te verkleinen.
 
U kunt nog steeds opzetstukjes bestellen. De nationale iSPEX-meetdag kan vanaf nu ieder moment gepland worden. Het wachten is op een periode met stabiel weer. Daar de meetdag kort van te voren wordt gepland, kan het zijn dat het opzetstukje niet op tijd geleverd kan worden. U kunt het dan nog wel gebruiken om metingen te doen van de luchtkwaliteit. Echter in dat geval wordt uw meting niet meegenomen in de analyse van de metingen van de landelijke meetdag. Mocht zich dit voordoen, dan vindt geen restitutie van het aankoopbedrag plaats.
Zodra de meetdag daadwerkelijk bekend is, wordt u daarvan via deze website, sms en pushberichten via de app van op de hoogte gesteld.
 
Dit initiatief is genomen door onder andere RIVM, KNMI, en diverse grote bedrijven. De leden van BOW worden opgeroepen hieraan mee te doen en deze meting op de betreffende dag uit te voeren rondom Eindhoven Airport. Voorgesteld wordt dit te doen in groepjes van 10 personen waarbij elke groep een meetplaats inneemt in de buurt van het vliegveld.
Besloten wordt dat Wen Spelbrink een en ander zal coördineren. Belangstellende kunnen zich bij Wen opgeven via E-mail W.Spelbrink@planet.nl.
 

7.         Routeoptimalisatie: alternatieve routes en vermijdbare woonkernen

Klaas Kopinga geeft een toelichting op de routeoptimalisatie van Eindhoven Airport die het komende jaar zal worden ingevoerd. De slides die hij projecteert zijn te zien op de website www.B-O-W.nl. De consequentie van deze routeoptimalisatie is dat je op sommige plaatsen meer mensen meergaat hinderen en op een groter aantal andere plaatsen meer mensen mindergaat hinderen. Per saldo is er dus sprake van een kleiner aantal gehinderden. Er zijn in dit geval ca. 150 meer ernstig gehinderden en ca. 800 minder ernstig gehinderden.
 
Een van de bestaande vliegroutes loopt tussen Eersel en Steensel door. De meeste luchtvaart-maatschappijen houden zich redelijk goed aan deze voorgeschreven route. Bij een aantal andere maatschappijen lukt het minder goed, waardoor ze over de dorpskern van Steensel vliegen. Zij zijn hierop geattendeerd en zullen verbeteringen aanbrengen in hun navigatieprogramma’s.
 
Een ander aspect dat meespeelt is de wijze waarop geluidhinder wordt bepaald. Hierin zijn twee methoden te onderscheiden namelijk de zogenoemde Kostenmethode, ontwikkeld in de jaren 60 van de vorige eeuw door prof. Kosten en de Europese methode waarbij de geluidbelasting wordt uitgedrukt in de zogenoemde Lden. Naar het oordeel van BOW moet worden gerekend via de moderne wijze Lden. Met deze bepalingsmethode kan een betere inschatting worden gemaakt van de leefbaarheid. Defensie heeft echter nog steeds een voorkeur voor de Kosten methodiek.
 
Opgemerkt wordt nog dat de omliggende gemeenten in deze materie belangrijke spelers zijn. Zij moeten zich krachtiger opstellen om de gezondheid van hun burgers te waarborgen. Per slot van rekening geldt voor de gemeenten dat zij voor hun burgers moeten zorgen voor een goede balans tussen welvaart, welzijn en leefbaarheid. De leden van BOW worden daarom opgeroepen om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 goed te letten op dit aspect in de diverse verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.
 

8.         Beschikking Eindhoven Airport 2013 en 2014

Voor de periode 2013-2014 is wederom een beschikking afgegeven. Het komt er op neer dat er conform deze beschikking binnen de gestelde geluidruimte in 2014 maximaal ca 30.000 vliegbewegingen zijn toegestaan uitgaande van het huidige contigent vliegtuigen. Als het lukt om vliegtuigen te maken die minder geluid produceren dan is het mogelijk meer vliegbewegingen te accepteren binnen deze geluidruimte.
 
BOW heeft aangegeven dat zij een voorkeur heeft voor een groei van het aantal vliegbewegingen op de werkdagen en niet in het weekend.
 
De openstellingstijden van het vliegveld voor de civiele luchtvaart zijn door de week van 07.00 – 23.00 uur. Tussen 23.00 en 24.00 uur mogen daarbij nog 3 zogenoemde homecarriers landen. Op zaterdagen en zondagen zijn de openstellingstijden van 08.00 – 23.00 uur.
 
Deze beschikking geldt tot de vaststelling van het Luchthavenbesluit (Naar verwachting in 2014). Eventuele afspraken die worden gemaakt in de tweede tranche van het Aldersadvies moeten dan vallen binnen dit Luchthavenbesluit.
 

9.         Verrijking Aldersadvies

 
In verband met de verrijking van het Aldersadvies is het volgende te melden.
  • In 2015 wordt de eerste fase geëvalueerd. Dan zal worden nagegaan wat de volgende stappen zullen zijn. Onder andere zal dan het aantal zogenoemde ‘Home carriers’ aan de orde komen.
  • Ook zal in 2015 de volgende zittingsperiode van de gemeenteraden begonnen zijn. De leden van BOW worden nogmaals gevraagd hier rekening mee te houden als zij het volgend jaar hun stem uitbrengen.
  • Er zal regelmatig een enquête worden uitgevoerd naar de percentages zakelijke en vakantie reizigers. Nog steeds is niet duidelijk wat nu wordt verstaan onder ‘zakelijke vluchten”. De juiste definitie is nog niet omschreven.
  • Dit jaar zijn er minder procedures geweest. Het blijkt dat de bestuursrechter vooral naar de gevolgde procedures kijkt. BOW heeft deze procedures vaak gewonnen. Bij civiele procedures liggen de kansen echter anders.
  • Het monitorsysteem van de gemeente Eindhoven komt binnenkort beschikbaar. Dit systeem wordt beheerd door de gemeente Eindhoven met behulp van een stuurgroep waarin ook BOW is vertegenwoordigd. Ook het doorgeven van klachten is via deze website mogelijk. Wel blijkt dat er nog steeds  weinig wordt geklaagd. Daarom worden alle leden van BOW opgeroepen te klagen als zij overlast van het vliegverkeer ondervinden.
Op de website www.b-o-w.nlzullen de leden regelmatig op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen.
 

10.       GGD Gezondheidsbelevingsonderzoek

De voorzitter geeft een korte toelichting op het GGD onderzoek dat anderhalf jaar geleden is uitgevoerd. Het rapport is nog steeds niet gepubliceerd. Duidelijk is dat dit GGD-onderzoek intrigerende resultaten geeft en daardoor vragen oproept. Het blijkt dat de huidige mens veel sneller geïrriteerd raakt door vliegtuiglawaai dan vroeger het geval was. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit onderzoek als nulmeting zou dienen voor de overlast die wordt veroorzaakt door het vliegveld. Doordat de publicatie van het rapport is uitgesteld zou het kunnen zijn dat gebleken is dat er in de huidige situatie al sprake is van een groot aantal gehinderden. De vraag is dan ook of dit onderzoek nog wel kan dienen als een nulmeting. BOW stelt daarom voor om additioneel onderzoek te doen. De leden ondersteunen dit voorstel.
 

11.       Rondvraag en sluiting

Het bestuur heeft een voorkeur voor het versturen van nieuwsbrieven en andere mededelingen per
E-mail. Echter het bestuur heeft nog niet alle E-mail adressen van de leden. In verband met de privacy wetgeving moeten de leden hun E-mail adres zelf aan het bestuur doorgeven en toestemming geven dat zij de nieuwtjes van BOW per E-mail willen ontvangen. De leden worden daarom opgeroepen hun E-mail adres door te geven aan het bestuur.
 
Gevraagd wordt of het zinvol is BOW meer bekendheid te geven via de zogenoemde social media als Facebook en Twitter. Een Twitter account is al gemaakt en kan worden gevolgd. De vraag is wie dit verder wil vormgeven. De leden die hiervoor interesse hebben worden opgeroepen zich te melden bij het bestuur.
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.20 uur onder dankzegging van een ieders inbreng de vergadering.

 
Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp