BOW BOW


VERSLAG JAARVERGADERING 30 juni 2014

Plaats: Leenhoef te Knegsel
Aanwezig: Aanwezigheidslijst aanwezig bij bestuur BOW.
Opgesteld door: Ruud Nouwen
 

 

CONCEPT

Lees hier het verslag inclusief afbeeldingen en figuren in pdf: Verslag Ledenvergadering BOW 30 juni 2014.
 

1. Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld.
 

2. Mededelingen Bestuur

Er zijn 4 afmeldingen. Verder zijn er geen mededelingen.


KORTE JAARVERGADERING


3. Verslag ledenvergadering 13 mei 2013.

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.


4. Beknopt jaaroverzicht 2013 voorzitter/secretaris

Ruud Nouwen leest het jaaroverzicht 2013 voor. Deze tekst is in het verslag hieronder cursief opgenomen.


1. Website

In 2013 is de website van BOW in totaal 13.407 keer bezocht door 5.774 personen. Hierbij waren 42% nieuwe bezoekers. De site werd per bezoek gemiddeld 2 minuten geraadpleegd.
 

2. Verrijking van het Aldersadvies

Op initiatief van BOW is het Aldersadvies in 2012 verrijkt met een aantal aanvullende afspraken voor de periode tot 2020. Dit betrof onder meer een beperking van het aantal vliegbewegingen na 23:00 uur en in het weekend vóór 08:00 uur. In 2013 zijn deze afspraken op zich wel nageleefd, maar is er aan de Alderstafel een discussie ontstaan of het na 23:00 uur gaat om regulier geplande landingen of om vertraagde toestellen van home carriers. De aanvullende afspraken zullen ongetwijfeld tijdens de evaluatie in 2015 een belangrijke rol spelen bij het afwegen van de voortzetting van de medewerking aan het uitvoeren van het Aldersadvies, niet alleen voor BOW, maar ook voor BMF en de regiogemeenten.
 

3. Advies Commissie Alders

De Alderstafel komt twee keer per jaar bij elkaar. BOW is nog steeds lid van deze Alderstafel. Binnen de Alderstafel zijn momenteel een aantal werkgroepen actief. Deze werkgroepen overleggen met elkaar in het zogenoemde “Delegatieoverleg”. Dit delegatieoverleg wordt circa vier keer per jaar gehouden. De werkgroepen komen indien nodig vaker bij elkaar. Binnen dit overleg richt BOW zich op:

· De situatie na 2015.

· De MER.

· De punten uit de verrijking van het Aldersdvies. Momenteel zijn er 8 werkgroepen actief. 

Voor BOW zijn er twee werkgroepen belangrijk, namelijk:

· Werkgroep “Hinderbeperking en duurzaamheid”.

· Werkgroep “Leefbaarheid”.


Korte toelichting:

Routeoptimalisatie
De werkgroep “Hinderbeperking en duurzaamheid” richt zich ook op de routeoptimalisatie van het vliegverkeer. Hierbij worden zowel de landings- als startroutes meegenomen. Voorgesteld is de naar het zuidwest opstijgende civiele toestellen met een bestemming naar een noordelijke of westelijke bestemming direct na het opstijgen af te laten buigen in noordelijke richting. Hierdoor zal het gebied rond Eersel minder geluidsbelasting krijgen. Per saldo neemt het aantal ernstig gehinderden in de regio hierdoor af.

Geluidmeetpalen
De werkgroep “Hinderbeperking en duurzaamheid” vanuit de Alderstafel heeft een ambtelijk overleg met de gemeente Eindhoven over de taak en rol van de geluidmeetpalen. In 2013 zijn voor het civiele verkeer de geluidsmetingen gekoppeld aan de radartracks van de gevlogen routes. Deze gegevens zijn toegankelijk via de website www.samenopdehoogte.nl . Er wordt naar gestreefd de gegevens van het militaire verkeer ook op deze manier te ontsluiten. Hiervoor is echter een wetswijziging nodig, die nog wel enkele jaren op zich zal laten wachten.


Klachtenafhandeling
Er wordt gestreefd naar één loket voor de verzameling en afhandeling van de klachten over het vliegverkeer. Het is de bedoeling dat alle schriftelijke klachten worden ingediend via www.samenopdehoogte.nl. Het indienen van schriftelijke klachten via Defensie is binnenkort niet meer mogelijk. De mogelijkheid om klachten per telefoon via de klachtenlijn te melden blijft vooralsnog bestaan.


NB: Als u hinder hebt van het vliegverkeer, meldt dat dan per telefoon of per e-mail. Laat u niet ontmoedigen. Anders zou Defensie, maar ook de politiek, ten onrechte de indruk krijgen dat er weinig overlast meer is.
 

4. Enquêtes Eindhoven Airport

Eindhoven Airport houdt 4 keer per jaar enquêtes onder de gebruikers/passagiers van het vliegveld met als doel te inventariseren waarom deze gebruikers kiezen voor Eindhoven Airport en wat de aard is van hun reis, zakelijk of ontspanning. BOW wordt nauw betrokken bij de formulering van de vragen, de uitvoering en de uitwerking van deze enquêtes.
 

5. Luchthavenbesluit / MER

De procedure die moet leiden tot een nieuw Luchthavenbesluit loopt. Het concept Milieu Effect Rapport (MER) is in 2013 gepubliceerd. Het concept Luchthavenbesluit is eveneens gepubliceerd. Hierop zijn door vele partijen, waar onder BOW, kritische zienswijzen ingediend. Het is nog niet bekend hoe deze zienswijzen in het definitieve Luchthavenbesluit zijn verwerkt. Wel heeft BOW een gesprek gehad met de ministeries van Defensie en van I&M, waarop de BOW-zienswijze is toegelicht. Hierbij vormden de in het concept besluit ontbrekende resultaten van het GGD belevingsonderzoek een belangrijk punt van aandacht.
 

6. Verenigingszaken

In 2013 is een jaarvergadering gehouden op 13 mei. Er zijn 3 bestuursvergaderingen geweest met tussentijds veelvuldig kort overleg en correspondentie per e-mail. Eind december had de vereniging 1126 leden, waar onder meerdere wijkverenigingen met hun eigen achterban. Zoals al eerder besproken is een uitbreiding van het bestuur noodzakelijk. Er is vooral behoefte aan plaatsvervangers / opvolgers van Klaas Kopinga en Wim de Jonge, die beiden zitting hebben aan de Alderstafel en de werkgroep(en), en gezichtsbepalend zijn voor het bestuur en BOW. Gezocht wordt naar mensen die:

· het leuk vinden zich in te werken in deze problematiek;

· het leuk vinden in discussie te gaan met de andere partijen;

· en dit ook een langere tijd (langer dan 5 jaar, maar het liefst tot en met 2020) te doen.

Klaas en Wim kunnen deze mensen dan begeleiden. We vragen de vergadering met nadruk na te gaan of uit hun midden dan wel uit hun directe omgeving er enthousiaste mensen zijn die zitting willen nemen in het bestuur.


Bestuur BOW voorgelezen 30 juni 2014


De voorzitter geeft nog een korte toelichting op dit jaarverslag d.m.v. een aantal sheets. Hij illustreert dit met behulp van een aantal kaarten waarop de vliegbewegingen in deze regionale situatie zijn weergegeven. In figuur 1 zijn de geplande routes weergegeven van de vertrekkende vliegtuigen. In de figuren 2 en 3 zijn de effecten weergegeven van de geplande routeoptimalisatie 1b zoals besproken aan de Alderstafel.

Opgemerkt wordt dat deze proef om te komen tot een routeoptimalisatie nog niet is gestart. Hiermee wordt gewacht tot het inwerking treden van het Luchthavenbesluit.

Vervolgens wordt nader ingegaan op klachtenafhandeling. Hiervoor is een nieuwe officiële website http://samenopdehoogte.nl/ geopend waar klachten kunnen worden gemeld. Daarmee wordt de oude website van Defensie uit de lucht gehaald. Vanuit de leden wordt opgemerkt dat zij de indruk hebben dat Eindhoven Airport de omwonenden niet serieus neemt. Dit wordt als bijzonder stuitend ervaren. Vanuit het bestuur wordt wederom aangegeven dat men zich niet met een kluitje in het riet moet laten sturen maar zodra het nodig is altijd moet klagen. Als er namelijk niet wordt geklaagd kan er bij de politiek en de andere belanghebbenden de indruk ontstaan dat het wel meevalt met de hinder. Hier zal dan ook het beleid op worden afgestemd. Opgemerkt wordt nog dat je de klachten wel heel specifiek moet melden met zoveel mogelijk details en dat je zeker de datum en de tijd van de klacht moet aangeven.

 

5. Beknopt jaaroverzicht 2013 penningmeester en kascommissie

De penningmeester Stefan Nuys geeft een kort overzicht over de financiële staat van de vereniging. Het afgelopen boekjaar is het vermogen gestegen. Vervolgens meldt hij dat de kascontrolecommissie de kas heeft gecontroleerd en de kas in orde heeft bevonden. Vervolgens wordt de penningmeester decharge verleend.
 

6. Bestuurswisseling / verkiezing

Volgens het rooster van aftreden moeten Stefan Nuys en Ruud Nouwen aftreden. Zij hebben zich beiden herkiesbaar gesteld. Beiden worden met algemene stemmen herkozen. Er is nog steeds een secretarisvacature. Ook streeft het bestuur naar verjonging. Vooral de jonge leden van BOW worden opgeroepen zich verkiesbaar te stellen voor het bestuur.
 

LEDENVERGADERING

7. Recente ontwikkelingen

De recente ontwikkelingen aan de Alderstafel worden besproken.

De samenstelling van de Alderstafel bestaat uit de vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

1) Eindhoven Airport (Directeur);

2) Schiphol Group (51% aandeelhouder);

3) Provincie Noord Brabant (24.5% aandeelhouder);

4) Gemeente Eindhoven (24.5% aandeelhouder);

5) Samenwerkingsverband Regio Eindhoven;

6) Stichting Brainport;

7) Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie;

8) Ministerie van Defensie;

9) Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

10) Belangenbehartiging Omwonenden Welschap ;

11) Brabantse Milieufederatie;

12) Regiogemeenten (Veldhoven, Eersel, Best, Oirschot, Son en Breugel).

Het Aldersadvies komt in hoofdlijnen neer op de volgende punten:

· het advies is bedoeld om de business case van Eindhoven Airport te faciliteren;

· het betreft een groei van het vliegverkeer met 25.000 extra vliegbewegingen, in 2 fasen en wel als volgt:

o van 18.000 (2010) naar circa 30.000 (2015);

o van 30.000 naar 43.000 (2020);

· BOW, BMF en de regiogemeenten stemmen niet (op voorhand) in met de tweede fase;

· in 2015 vindt een evaluatie plaats.

Gezien de opstelling van een groot aantal partijen aan de Alderstafel is het gerechtvaardigd de vraag te stellen in hoeverre deze evaluatie in 2015 niet een wassen neus is? BOW is van mening dat deze evaluatie serieus en onafhankelijk ter hand moet worden genomen. In deze wordt ook aangegeven dat BOW altijd bereid is geweest mee te denken en dit ook zal blijven doen.

Zoals ook al eerder tijdens de ledenvergadering aan de orde is geweest heeft BOW een voorstellen gedaan voor een verrijking van het Aldersadvies. Deze verrijking is unaniem aanvaard aan de Alderstafel en bestaat uit de volgende elementen:

·  in principe geen vluchten tussen 23:00 en 07:00 uur. Tussen 23:00 en 24:00 uur is slechts landing van een beperkt aantal vliegtuigen van een home carrier toegestaan. In de eerste fase betreft dit 3 landingen, waarbij deze vliegtuigen een ‘stille’ landingsprocedure moeten uitvoeren.

· De extra groei van het vliegverkeer moet voornamelijk op de doordeweekse dagen plaatsvinden.

· De openstelling van het vliegveld op de weekenddagen geschiedt pas na 08:00 uur.

· De omwonenden moeten betrokken zijn bij het onderzoek naar de aantallen passagiers die vliegen naar zakelijke dan wel combi- en vakantiebestemmingen;.Het betreft hier zowel de vraagstelling als de uitwerking van de resultaten van de enquêtes.

· Als Eindhoven Aiport geluidsruimte overhoudt als het afgesproken aantal vliegbewegingen is bereikt, wordt dit maximum niet opgehoogd tot de geluidruimte alsnog volledig gebruikt is, maar wordt het deel dat over is (de ‘milieuwinst’) gelijk verdeeld tussen Eindhoven Airport en de omgeving.

· Het instellen van een innovatieve werkgroep hinderbeperking. Naar aanleiding van deze verrijking wordt nog opgemerkt dat:

·  Er van de besprekingen aan de Alderstafel geen verslag wordt gemaakt. Dit wordt als een omissie gezien omdat het steeds vaker blijkt dat diverse besluiten door de diverse leden verschillend worden uitgelegd waardoor de communicatie tussen de diverse leden aan de Alderstafel onder druk komt te staan. Een ontoelaatbare situatie die eenvoudig kan worden opgelost als er verslagen van de bijeenkomsten worden gemaakt. De leden vinden dit een vreemde gang van zaken en vragen of het niet mogelijk is dat BOW dit verslag zal maken.

· BOW wordt betrokken bij het opstellen van de enquêtes; deze worden 4x per jaar gehouden; helder is dat in de zomer er meer vakantievluchten plaatsvinden dan in de winter; het percentage zakelijke vluchten bedraagt dan ca 20%.

· Vanuit de leden wordt opgemerkt dat de rapportage van de heer Alders aan het luchthavenberaad niet altijd even goed klopt. Dit is een veronderstelling. BOW heeft geen inzage in hetgeen de heer Alders rapporteert. Pas als de stukken van het Luchthavenberaad officieel bekend zijn kennen we de standpunten.

· Ook wordt er vanuit de leden nog voor gepleit dat de individuele burgers (en dus ook de leden van BOW) zich inzake deze problematiek rechtstreeks richten aan de leden van de Tweede Kamer van de Staten Generaal. Dit is natuurlijk altijd mogelijk. De e-mail adressen van de individuele leden van de Tweede Kamer zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.


GGD-enquête

Een ander belangrijk punt dat aan de orde komt is de zogenoemde GGD-enquête. Deze GGD-enquête wordt beschouwd als een zogenaamde nul-meting.

Het blijkt dat van de circa 200.000 inwoners in de zones 1 t/m 5, circa 8 % (ongeveer 17.000 mensen) ernstige hinder hebben van vliegtuiggeluid. Dat is veel meer dan altijd werd beweerd.

De resultaten van dit onderzoek zijn echter niet meegenomen bij het opstellen van de Milieu Effect Rapportage (MER). Bij de concept MER zijn voor de hinderbeleving cijfers opgenomen die ca 10% bedragen van de cijfers die uit de GGD-enquête naar voren komen. Toen hierna werd gevraagd reageerde het bevoegd gezag met de opmerking dat de concept MER was opgesteld, uitgaande van de geldende regels ten tijde van het opstellen. Aangegeven werd dat de resultaten uit de GGD-enquête hier niet bij hoorden.

BOW, BMF en de gemeente Eindhoven hebben aangedrongen op een tweede GGD- enquête. Het is echter een nogal dure enquête en de vraag is wie dit gaat betalen. Duidelijk is dat Eindhoven Airport niet mee betaalt. Aan de gemeenten wordt een dringende oproep gedaan deze tweede GGD-enquête mee te financieren. Zij hebben per slot van rekening een verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid van hun bewoners. Als de enquête niet door gaat betekent dit dat een aantal partijen hun verantwoording niet nemen; het gevolg hiervan zal zijn dat hierdoor hun geloofwaardigheid verdwijnt.

Als blijkt dat de nieuwe enquête niet door gaat zal BOW de huidige cijfers opschalen naar de nu optredende situatie met 30.000 vliegbewegingen.


Beschikking 2013-2014

De beschikking 2013-2014 geeft het volgende beeld:

· Maximaal aantal vliegbewegingen:

o 2012: 26.949;

o 2013: 28.050;

o 2014: 30.563;

· Gemiddeld aantal vliegbewegingen per zondag:

o 2013: max. 74;

o 2014: max. 78;

· Openstellingstijden door de week 07:00 – 23:00;

· Openstellingstijden op zaterdagen en zondagen 08:00 – 23:00;

· Tussen 23:00 en 24:00 mogen maximaal 3 vliegtuigen van een home-carrier landen;

· Beschikking geldig tot vaststelling luchthavenbesluit .


Geen vluchten na elven

De nieuwe actiegroep ‘Geen vluchten na elven’ is ook erg actief. Kort wordt een samenvatting gegeven van de doelstellingen zoals hieronder weergegeven:

· Geen regulier geplande vliegbewegingen na 23:00 uur;

· Geen oprekken openingstijden van 23:00 naar 24:00 uur;

· Geen verhoging van het aantal slots voor landende vliegtuigen van 4 naar 8 in het Luchthavenbesluit Eindhoven;

· Geen openstelling in het weekend voor 08:00 uur.

Deze standpunten worden onderschreven door BOW, BMF en de regiogemeenten (moties e.d.). Hierover is aan de Tweede Kamer een petitie aangeboden die inmiddels door meer dan 5.000 personen is ondertekend.

Deze petitie is aangeboden voor het begin van een zogenoemd AO-overleg. Uit dit AO-overleg bleek wel dat de leden van de tweede Kamer het wel door hadden dat bij de vluchten na elven niet altijd even zorgvuldig is gehandeld waardoor er tussen de partijen aan de Alderstafel een verschil van inzicht is ontstaan. Dit wordt zoals eerder ook al opgemerkt nog eens versterkt door het feit dat er van de vergaderingen van de Alderstafel geen verslagen worden gemaakt waardoor er uiteindelijk geen eenduidig helder beeld is welke afspraken er nu echt zijn gemaakt. In het AO-overleg is aangegeven dat de Tweede Kamer diepgaand geïnformeerd wil worden over de gang van zaken voordat de vergunning wordt verleend. De verwachting is dat er over dit onderwerp een of meerdere moties zullen worden ingediend.

Ondanks het feit dat BOW en ‘Geen vluchten na elven’ niet overal dezelfde visie op hebben wordt er intensief samengewerkt. Beide organisaties versterken elkaar hierdoor. Een groot voordeel van deze aanpak is dat er nu binnen de regio wel een bewustwordingsproces op gang is gekomen.
 

Innovatieve werkgroep ‘Hinderbeperking’

De Innovatieve werkgroep ‘Hinderbeperking’ is ontstaan uit de afspraken van de verrijking zoals BOW heeft voorgesteld en wordt nu in een werkgroep aan de Alderstafel verder door ontwikkeld. De volgende aspecten komen hierbij aan de orde.

· Inzicht verkrijgen in de actuele vliegschema’s en operationele randvoorwaarden van de home carriers.

· Een systematiek ontwikkelen waarmee verlate landingen van vliegtuigen na 23:00 uur worden ontmoedigd. Het doel hiervan is: geen geplande landingen na 23:00 uur.

· Een systematiek ontwikkelen waarmee de frequentie van de vliegbewegingen in het weekend voor 08:00 uur wordt beperkt.

· Het opstellen van een actualisering in de relatie tussen de geluidsbelasting en de in de regio ervaren hinder.

In figuur 12 wordt schematisch het aantal landingen na 23.00 uur in de eerste helft van 2014 weergegeven. Het blijkt dat in totaal 156 vluchten na 11.00 uur zijn geland. Dit toont ook aan dat met zelfs het toestaan van 4 slots het aantal landingen na 23.00 uur zal verviervoudigen.

 

Luchthavenbesluit

De situatie rondom het toekomstige luchthavenbesluit is als volgt:

· Het luchthavenbesluit wordt waarschijnlijk vanaf 1 november 2014 van kracht.

· Het luchthavenbesluit biedt de mogelijkheid het gehele Aldersadvies uit te voeren.

· Het maximum aantal slots na 23:00 uur voor landende vliegtuigen van home carriers zal vermoedelijk 8 zijn.

· Eventuele beperkingen zullen worden gerealiseerd via de zogenoemde medegebruiksvergunningen.

· De Alderstafel moet advies uitbrengen over het aantal slots na 23:00 uur voor landende vliegtuigen in de tweede fase, Hier heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het AO-overleg over opgemerkt dat de omwonenden hier nadrukkelijk bij moeten worden betrokken.
 

8. Evaluatie Aldersadvies in 2015

In 2015 zullen de volgende zaken worden geëvalueerd:

A. Business case, (o.a. marktaandeel, zakelijke bestemmingen).

B. Hinderbeperking, (o.a. ‘stillere’ landingen, verbod ‘herriebakken’, route-optimalisatie).

C. Duurzaamheid en Leefbaarheid, (o.a. de klachtenafhandeling, GGD onderzoek).

D. Verplaatsen militaire functie, (o.a. 1 squadron F16’s voor een half jaar).

Vooral de elementen uit de verrijking en met name laatste punt (het aantal slots) is voor BOW uitermate belangrijk. Voor de leefbaarheid in de regio is de evaluatie van het Aldersadvies in 2015 van cruciaal belang. Hierbij moet met het volgende rekening worden gehouden:

• BOW, BMF en de regiogemeenten zijn niet op voorhand akkoord met de tweede fase.

• Het implementeren van de verrijkings-afspraken in de tweede fase is een voorwaarde.

• De uitkomsten van het GGD onderzoek moeten nadrukkelijk bij de evaluatie worden betrokken.

• De regiogemeenten moeten ‘de rug recht houden’. BOW doet hierbij een nadrukkelijk beroep op de randgemeenten om inderdaad ‘de rug recht te houden’ anders worden BOW, BMF en de randgemeenten uit elkaar gespeeld.

Ten aanzien van deze evaluatie wordt nog opgemerkt dat de staatssecretaris tijdens het AO-overleg heeft opgemerkt dat zij er bijzonder hecht aan de deelname van BOW, BMF en de randgemeenten aan de Alderstafel.

Vanuit de discussie die hierop volgt wordt vanuit de leden aangegeven / opgemerkt / gevraagd:

· Dat we ons moet realiseren dat er bij de belangenafweging in de randgemeenten ten aanzien van de ‘grote’ gemeenten veel aspecten een rol spelen die de besluitvorming rondom Eindhoven Airport negatief kunnen beïnvloeden.

· Dat de wijze waarop Eindhoven Airport zich in 2015-2016 opstelt cruciaal zal zijn voor hun acceptatie in de regio voor zover het de milieuparagraaf betreft.

· Dat als er onverhoopt niet wordt geluisterd naar de standpunten van BOW, BMF en de randgemeenten, ten sterkste moet worden overwogen of het nog wel zinvol is aan de Alderstafel te blijven zitten.

· Of het feit dat het vliegveld Weeze in financieel zwaar weer is geraakt gevolgen heeft voor Eindhoven Airport? Hier is nu nog niets over te zeggen.

· Dat het moeilijk is om aan te geven of het aantal van de geplande 43.000 vliegbewegingen in 2020 inderdaad het maximum is. Duidelijk is wel dat de drang om dit aantal op te rekken blijft bestaan.

· In hoeverre de ontwikkelingen rondom het vliegveld Lelystad de ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport beïnvloeden? Uit de plannen blijkt dat de groei van het vliegveld Lelystad pas in 2018 gestalte krijgt en dat het hier voornamelijk vakantievluchten zullen zijn.

De ledenvergadering besluit vervolgens het beleid van het bestuur en de hierbij aangegeven randvoorwaarden te ondersteunen.
 

9. Rondvraag en sluiting

De afgelopen jaren is er een toename geweest van het aantal vliegbewegingen. Gevraagd wordt of dit nog effect heeft over de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Het blijkt dat er regelmatig fijnstofmetingen plaatsvinden. Nadere informatie is te vinden op de website  www.aireas.com. Op de website https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/eindrapport-hoe-gezond-is-onze-lucht/view is een rapport ‘Hoe gezond is onze lucht’ over de luchtkwaliteit te downloaden.

Gevraagd wordt of er niet beter kan worden gelet op de bandbreedtes van de landingen. Geantwoord wordt dat dit redelijk goed gaat maar natuurlijk altijd in de gaten gehouden moet worden.

Vanuit de ledenvergadering wordt waardering uitgesproken voor het werk van het bestuur. ‘Geef echter aan wanneer we kunnen helpen!

Gevraagd wordt hoe het zit met de hinder die wordt veroorzaakt door de helikopters. Aangegeven wordt dat als men hier hinder van ondervindt dit het beste kan worden voorgelegd aan de COVM.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.25 uur onder dankzegging van een ieders inbreng de vergadering. 
 

 

 

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp