BOW BOW


VERSLAG JAARVERGADERING 27 juni 2016
 
Plaats:                         MFA ‘Leenhoef’ te Knegsel
Aanwezig:                    Aanwezigheidslijst aanwezig bij bestuur BOW.
Opgesteld door:            Ruud Nouwen
 
Concept
 

1.         Opening

 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

2.         Mededelingen Bestuur

 
Er zijn 3 afmeldingen. Het bestuurslid Louis Cleef komt iets later. Verder zijn er geen mededelingen.
 
KORTE JAARVERGADERING
 

3.         Verslag ledenvergadering 15 juni 2015.

 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
 

4.         Beknopt jaaroverzicht 2015 voorzitter/secretaris

 
Ruud Nouwen leest het jaaroverzicht 2015 voor. Deze tekst is in het verslag hieronder cursief opgenomen.
 

1. Website

 
In 2015 is onze website in totaal 11.129 keer bezocht door 5.697 personen. Hierbij waren 50% nieuwe bezoekers. De site werd per bezoek gemiddeld 2,5 minuut geraadpleegd.
 

2. Advies Alderstafel Eindhoven over tweede fase

 
In 2015 heeft de evaluatie van de eerste fase van het Aldersadvies plaatsgevonden. Tijdens deze evaluatie heeft BOW zich tot het uiterste ingespannen om de punten uit de zogeheten “verrijking” van het Aldersadvies ook voor de periode na 2015 te handhaven. Dit betrof in het bijzonder:
·         Geen toename van het aantal vluchten na 23.00 uur.
·         Geen vluchten op de zaterdagen en de zondagen voor 08.00 uur.
Samen met de randgemeenten (m.u.v. Eindhoven) is veel druk uitgeoefend om dit gedaan te krijgen. Deze druk viel jammer genoeg weg toen de randgemeenten aangaven “aan tafel te blijven”, ongeacht de inhoud van het advies over de periode 2015 – 2020.
In dit advies is wel een klein deel van de wensen van de omgeving gehonoreerd, maar de voorgenomen groei van Eindhoven Airport tot 43.000 vliegbewegingen per jaar in 2019 is gehandhaafd. Ook de alarmerende resultaten van de beide GGD onderzoeken uit 2012 en 2015 (sterke toename van hinder en slaapverstoring) werden nauwelijks serieus genomen.
Door de inbreng van BOW, BMF, randgemeenten en de aktiegroep “Geen Vluchten na Elven” zijn door de toenmalige Staatsecretaris nog een paar kleine zaken aan het advies toegevoegd, maar daarna is dit advies door de Kamer geaccepteerd.
 
Routeoptimalisatie
De naar het ZW opstijgende civiele toestellen met een bestemming die niet in het oosten ligt, buigen sinds medio 2015 direct na het opstijgen in noordelijke richting af. Deze nieuwe route wordt route 1B genoemd en was bedoeld om per saldo het aantal (ernstig) gehinderden te verkleinen. Deze route lijkt in Wintelre echter veel meer overlast te veroorzaken dan op grond van berekeningen werd verwacht, vooral omdat in Wintelre meerdere geluidsbronnen zorgen voor accumulatie van geluid.
 
In het Aldersadvies is daarom opgenomen dat deze route in 2016 zal worden geevalueerd.
 
Klachtenafhandeling
Het loket voor de verzameling en afhandeling van de klachten over het vliegverkeer, www.samenopdehoogte.nl, was in 2015 operationeel. Het indienen van schriftelijke klachten via Defensie is niet meer mogelijk. De mogelijkheid om klachten per telefoon via de klachtenlijn te melden blijft vooralsnog bestaan.
Als u hinder hebt van het vliegverkeer, meldt dat dan via de genoemde website of eventueel per telefoon. Laat u niet ontmoedigen. Anders zou Defensie, maar ook de politiek, ten onrechte de indruk krijgen dat er weinig overlast meer is.
 

3. Raadsinformatiebijeenkomsten

 
Het platform de 10gebodenvoorEA heeft, samen met de BOW, de BMF en de actiegroep Geen Vluvhten Na Elven, in 2015 de gemeenteraden, wethouders en leden van de Provinciale Staten een aantal keren geinformeerd over de elementen die een rol spelen bij de evaluatie van de eerste fase van het Aldersadvies.
 

4. Verenigingszaken

 
In 2015 is een jaarvergadering gehouden op 15 juni. Er zijn 3 bestuursvergaderingen geweest met tussentijds veelvuldig kort overleg en correspondentie per e-mail.
 
Eind december had de vereniging 1.126  leden, waar onder meerdere wijkverenigingen met hun eigen achterban.
 
Zoals al eerder besproken is een uitbreiding van het bestuur noodzakelijk. Er is vooral behoefte aan plaatsvervangers / opvolgers van Klaas Kopinga en Wim de Jonge, die de vereniging in allerlei overlegsituaties vertegenwoordigen en gezichtsbepalend zijn voor het bestuur en BOW. Gezocht wordt naar mensen die zich in willen werken in deze problematiek, het leuk vinden in discussie te gaan met de andere partijen en dit ook een langere tijd (> 5 jaar, maar het liefst tot 2020) te doen. Klaas en Wim kunnen deze mensen dan begeleiden. We vragen de vergadering met nadruk na te gaan of uit hun midden dan wel uit hun directe omgeving er enthousiaste mensen zijn die zitting willen nemen in het bestuur.
 
Bestuur BOW                                                              voorgelezen d.d. 27 juni 2016
 
Ter completering van dit verslag toont de voorzitter een overzicht van de activiteiten van het bestuur in 2015. Dit overzicht is in tabel 1 is weergegeven.


Lees hier het complete verslag
 
Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp