BOW BOW


ALGEMENE VERGADERING VAN 12 MEI 2003

1. Opening

Bernard Wagemakers opent voor het laatst als voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Na de pauze de presentatie van de geluidsmeetpalentechniek door Klaas Kopinga.

2. Ingekomen en verzonden stukken vanaf 29 mei 2002

De lijst met een opgave van de stukken ligt ter inzage.

3. Verslag jaarvergadering 28 mei 2002 en verslag ledenvergadering 10 februari 2003

De verslagen zijn uitgereikt, door de leden gelezen en goedgekeurd.

4. Jaaroverzicht 2002

Het jaaroverzicht wordt door de secretaris voorgelezen. Enkele opmerkingen worden besproken.
Punt 2, ontmoediging door antwoordapparaat BIC bij klachtenmelding: Een BOW-lid meldt dat hij op zijn ingesproken klacht binnen 48 uur bericht kreeg, teruggebeld worden verzacht de pijn!
Punt 5, het ledental daalt, ledenwerving nodig. Hoeveel? Hoe meer leden hoe beter. Geen limiet stellen, wel een minimum. De contributie blijft hetzelfde € 6,80. Het bedrag wordt niet ingevuld op de acceptgiro om zo de mogelijkheid te bieden een hoger bedrag in te vullen als extra steun aan de vereniging.

5. Jaaroverzicht 2002 penningmeester en kascommissie/ benoeming nieuwe kascommissie

In de vastgestelde kascommissie 2002 zaten Piet Pijnenburg en Theo van de Wiel. Door een misverstand is het boekjaar 2002 gecontroleerd door Piet Pijnenburg en Jan Nuys. Zij hebben de administratie in orde bevonden. Nieuwe kascommissie 2003 Jan Nuys en Theo van de Wiel.

6. Bestuurswisseling/verkiezing

Aftredend als voorzitter, maar blijvend als bestuurslid: Bernard Wagemakers. Met een indrukwekkende terugblik neemt Bernard na 7 jaren afscheid als voorzitter en introduceert de beoogde nieuwe voorzitter Klaas Kopinga. Klaas heeft een jaar meegelopen en is door alle verwikkelingen meteen ingewerkt en daarnaast al snel een technisch deskundige opvolger gebleken.
Vice-voorzitter Rien van Dongen bedankt Bernard voor zijn geweldige optreden als voorzitter met daarnaast zijn juridisch deskundige inzet.
Klaas Kopinga stelt zich voor en wordt door de ledenvergadering bij acclamatie in fuctie benoemd tot voorzitter.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de herkiesbare bestuursleden Wim de Jonge en Marjolijn van Mierlo.

7. Geluidmeetpalen

Klaas Kopinga verzorgt in woord en beeld een duidelijke en overzichtelijke presentatie van de techniek van geluidsmetingen. Zeer zeker voor herhaling vatbaar voor bestuurders en omwonenden, ook van andere vliegvelden.

8. Rondvraag

Een BOW-lid uit Oerle ondervindt veel overlast door de recreatieve vluchten. BOW zal deze overlast naast de militaire overlast bespreken bij het komend overleg met de nieuwe commandant Kolonel De Zeeuw.

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp