BOW BOW


1. Opening

Klaas Kopinga opent, voor het eerst als voorzitter, de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

2. Ingekomen en verzonden stukken vanaf 13 mei 2003

De lijst met een overzicht van de stukken ligt ter inzage.

3. Verslag jaarvergadering 12 mei 2003

Het verslag is uitgereikt, door de aanwezige leden gelezen en goedgekeurd, na uitleg en beantwoording van enkele vragen.

Door omstandigheden is het boekjaar 2003 maar door 1 lid van de kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden. De voorzitter vindt het belangrijk dat volgens de afspraak er een controle door 2 leden van de commissie plaatsvindt. Vanuit de zaal meldt zich Max Loudon voor deze taak, en vervolgens ook voor de nieuwe kascommissie 2004, samen met Henk Jonk.

Verschillende leden zouden graag een samenvatting ontvangen van de presentatie van de techniek van de metingen van de geluidmeetpalen door Klaas Kopinga d.d.12 mei 03. Dit wordt toegezegd.

4. Jaaroverzicht 2003 secretaris

De voorzitter leest deze keer het verslag voor. Alles is duidelijk, er zijn geen vragen.

5. Jaaroverzicht 2003 penningmeester en kascommissie/ benoeming nieuwe kascommissie

Penningmeester Stefan Nuys geeft een overzicht van de cijfers. De grootste uitgavepost zijn de kosten van de advocaat. Kascommissie: zie punt 3.

6. Bestuurswisseling/ verkiezing

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de herkiesbare bestuursleden Bernard Wagemakers en Wally Janssen.
Voorzitter Klaas Kopinga neemt met een speciaal dankwoord afscheid van de oprichter van BOW, en tussentijds als bestuurslid afgetreden Rien van Dongen.

7. Locaties geluidmeetpalen

Klaas is voorzitter van de werkgroep project Geluidmeetsysteem binnen GLOBE. Er is veel overleg geweest met Adviesbureau Peutz over de locaties van de 9 vaste, en de 3 semi-permanente geluidmeetpalen. De 3 semi-permanente meetpalen kunnen voor een half of heel jaar geplaatst worden in gebieden waar onverwacht veel overlast is. Eindhoven Airport heeft de palen al klaar liggen.
Het overleg met de betreffende gemeentes is bijna rond.
De komende GLOBE vergadering op 18 juni moeten de afspraken voor de plaatsing gemaakt worden.
Het is de bedoeling dat de palen gekoppeld zullen worden aan het Route Bewakingssysteem in het BIC van Defensie.
Wij vinden overigens nog steeds dat de controle van de vliegroutes enz. niet door Defensie moet gebeuren, maar door een onafhankelijke instantie.
Het is ons sinds kort duidelijk geworden dat de zgn. tolerantiegebieden geen enkele bescherming bieden.
BOW zal de nadruk gaan leggen op de externe veiligheid. Als de Milieu Effect Rapportage eindelijk op tafel ligt zal naast het geluid ook de uitstoot aan de orde komen.
In het opgestarte regelmatig overleg met de commandant van de Vliegbasis zullen we aankaarten, dat op verzoek van vele omwonenden, de verlengde uitvlieg-en naderingstrajecten op een afdruk van een duidelijke plattegrond aangegeven moeten worden.

8. Acties tegen geluidoverlast

a. Bezwaarschriften tegen de Recreatieve Luchtvaart.
1a. Ons Bezwaarschrift d.d. 9 okt.2003 tegen de Eindhovense Aero Club Motorvliegen is door Defensie op 4 van de 8 door onze advocaat ingebrachte punten, gegrond verklaard. Het Besluit is dus op 4 punten herzien. Wij hebben besloten dat het beter is nu te wachten op de zonering i.p.v. beroep in te stellen. Het besluit EACm is tot 1 jan. 2005 geldig. Bij de volgende termijn eventueel weer verder procederen.
2a. Ons pro-forma Bezwaarschrift d.d. 7 mei 2004 tegen het Besluit 29 maart 2004 Stichting Duke of Brabant Airforce wordt niet doorgezet.
Voorgeschiedenis: Door klachten van BOW moest Defensie in sept. 2003 constateren dat er geen ontheffing was, voor b.v. het vliegen met het historische toestel Mitchell B-25.
Bij verdere briefwisseling moest Defensie wederom toegeven dat het Beleid terzake volledig onduidelijk is.
Door het advies van de COVM is het concept-besluit d.d.17 febr. 2004 aangepast.
We hebben besloten het verenigingsgeld op dit moment niet te besteden aan verdere procedures inzake de Recreatieve Luchtvaart. Defensie weet intussen wel dat BOW de vinger aan de pols houdt.

Verder is ons duidelijk geworden dat er een aparte zweefvliegclub bestaat: de Eindhovense Aero Club zweefvliegcombinatie (EACzc). Deze club valt niet onder het het Besluit EACm (motorvliegen).
Het optrekken van de zweefvliegtuigen door een oud propellertoestel veroorzaakt veel hinder. Dit toestel wordt gebruikt als het optrekken met een lier niet lukt vanwege de weersomstandigheden.
We gaan de betreffende vergunning uitzoeken.

b. Bezwaarschrift tegen de mogelijkheid voor de burgerluchtvaart na sluitingstijd te vertrekken.
BOW heeft, samen met de gemeente Veldhoven, Eindhoven Airport ervan overtuigd, zich solidair te verklaren aan de omwonenden en samen met de andere GLOBE-partners een Bezwaarschrift in te dienen. De Regionale Overeenkomst biedt ons voldoende zekerheid, maar in de beschikking worden ongevraagd door Defensie meer mogelijkheden geboden.
We hebben geen bericht van de Commissie Advisering Bezwaarschriften Defensie over de Beslissing op ons Bezwaar ontvangen.

9. Rondvraag

Reactie van enkele leden: Je ziet en hoort BOW nergens meer, de zonering en de MER blijven uit. Waarom geen Kort Geding? Eindhoven Airport de de Provincie laten wel proefballonnen op in de pers.
Voorzitter: Intern binnen GLOBE wordt geprobeerd druk te zetten op de MER en de definitieve zonering, maar het duurt even voordat dit naar buiten zichtbaar wordt.
BOW mag wel wat agressiever zijn, maar we worden nu op allerlei plaatsen als een serieuze gesprekspartner beschouwd, en dat moeten we niet kapot maken.

Om onze allertheid te laten blijken zou een goede PR-medewerker heel nuttig zijn.
Onze website moeten we ook actueel houden.
Het kan ook helpen om berichten in wijkblaadjes te plaatsen, wijkverenigingen te benaderen en b.v. een pakketje informatie voor de nieuwe bewoners van Meerhoven samen te stellen.
We zullen overwegen de volgende ledenvergadering in Meerhoven te houden.

Gesuggereerd wordt in de volgende Nieuwsbrief het aantal klachten van de afgelopen jaren te vermelden. Tevens de klachtennummers en het e-mailadres van het Basis Informatie Centrum (BIC). Benadrukken dat de klagers antwoord moeten vragen, als zij hun klacht inspreken op het antwoordapparaat.
Bij een van de gesprekken met de commandant is gesproken over de voortgang van de nieuwbouw van de proefdraailokatie. Antwoordbrief van betreffende stafmedewerker wordt voorgelezen: Bezuiniging en problemen rondom de MER zorgen weer voor vertraging.

Er wordt geklaagd door leden die COVM vergaderingen bezocht hebben. De houding van sommige Defensieleden/plaatsvervangers en het gebrek aan parate kennis c.q. onwetendheid van enkele leden leiden tot ergernis.
BOW zit niet als vereniging in deze commissie, maar kan als het nodig is wel druk uitoefenen.
Voorstel Klaas: bezoeker meldt klacht aan voorzitter COVM.

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp