BOW BOW


 24 januari 2005

Voorzitter Klaas Kopinga opent de vergadering en is blij met de enorm grote opkomst. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
In zijn inleiding vat hij de Nieuwsbrief kort samen, en meldt dat we ons grote zorgen maken over de rol die Defensie speelt in de milieuproblematiek rondom het vliegveld. 

• De groei van Eindhoven Airport is d.m.v. de Regionale Overeenkomst beheersbaar tot 2015 (minder meer)
• Met Defensie vallen geen afspraken te maken:
- De voorlopige zonering (26.4 km2 , 1978) laat ruimte voor enorme groei van het militaire vliegverkeer
- De door E.A. ingeleverde geluidruimte kan gewoon benut worden door Defensie
- Er zijn concrete aanwijzingen dat de militaire overlast sterk zal toenemen (sluiting andere luchthavens, aankoop extra toestellen).

Als we de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving willen behouden, dan zien we als Bestuur van BOW geen andere mogelijkheid dan te streven naar het verdwijnen van het militaire vliegverkeer vanaf Welschap.

Dit lukt ons niet alleen. We hebben medestanders nodig in de omgeving, in de politiek, maar ook E.A. Als Defensie zou verdwijnen, moet E.A. meer zaken helemaal zelf regelen (brandweer, verkeersleiding, …). Om dit te kunnen betalen zal enige groei van E.A. nodig zijn; dit binnen de ruimte die Defensie heeft ingeleverd.

Vervolgens meldt de voorzitter dat, naast de vele positieve reacties, ook een aantal negatieve reacties is binnengekomen. Hieruit blijkt hoe complex de problematiek is. Ter illustratie leest hij een aantal negatieve reacties voor: ( zonder commentaar van het Bestuur ) 

1. Het zal niet haalbaar zijn de militaire activiteiten helemaal van Welschap te laten verdwijnen. De burgerluchtvaart zit er niet op te wachten zelf de verkeersleiding in handen te nemen.
2. Vooralsnog stem ik niet in met de conclusie dat indien de actie succesvol is dat zou moeten leiden tot extra groeimogelijkheden van E.A.
3. Het is niet realistisch om te streven naar verdwijning van het militaire vliegverkeer. De vereniging zal, ons inziens, als ongeloofwaardig worden beschouwd.
4. Defensie zal niet willen vertrekken. De gemeentes zullen Defensie ook niet willen laten vertrekken, omdat de exploitatie van E.A. gekoppeld is aan Defensie.
5. We hebben meer te duchten van commercieel vliegverkeer dan van militair vliegverkeer, omdat commerciële partijen zo onbeperkt mogelijk willen groeien om zo veel mogelijk winst te maken.
6. Ik vind de wijze waarop u zich eenzijdig tegen het militaire vliegverkeer en recent ook nog tegen de EACm richt, erg tendentieus en niet in verhouding tot het alsmaar groeiende burgerluchtverkeer. Laat de aandacht voor het burgerluchtverkeer niet verslappen.
7. Ik erger mij over vakantievluchten die over mijn achtertuin scheren op het moment dat ik even naar de vogels kan luisteren, maar ik heb er vrede mee als er een DC10 zijn uitstoot over mij uitsproeit om snel voedsel te brengen naar stervende noodlijdende mensen.
8. U wilt de bevoorrading door de lucht voor onze militairen onmogelijk maken.
9. Ik accepteer dat ik iets van mijn leefkwaliteit moet inleveren voor hulp aan noodlijdende mensen, maar dit geldt nadrukkelijk niet voor tactische middelen zoals gevechtvliegtuigen.
10. Niet de vliegbasis, maar de agglomeratie Eindhoven/Veldhoven en E.A. hebben zich de afgelopen jaren uitgebreid. Indien deze overlast zouden ondervinden, is dat dus 'eigen schuld'.

We willen de ledenvergadering in een zo vroeg mogelijk stadium om advies vragen. Het voorstel is om in kleine groepjes de argumenten voor en tegen te formuleren. Na een samenvatting en bespreking zal het Bestuur de vergadering om een standpunt vragen.


Reacties van de aanwezigen

Het is een vrij onmogelijke opgave om zonder verder informatie nu in groepjes te discussiëren.
Bij concrete vragen is de beantwoording makkelijker.
Besloten wordt tot een plenaire discussie, allereerst met de belangrijke vraag of de leden het eens zijn met deze koers; de beleidsrichting van het Bestuur.
Een overgrote meerderheid is het hiermee eens. Uit reacties blijkt dat een zgn. "ramkoers" volgen niet zo verstandig is, het is beter te denken over een stappenplan.

Gezien al deze reacties mag geconcludeerd worden dat hier duidelijk sprake is van een complexe situatie. Aan de aanwezige leden wordt daarom gevraagd mee te denken in deze omvangrijke problematiek.

Er kunnen globaal drie vragen worden geformuleerd die de ledenvergadering moet beantwoorden. 

• Is de ledenvergadering het eens of oneens met de conclusies van het Bestuur zoals in de Nieuwsbrief geformuleerd?
• Als de ledenvergadering deze conclusies ondersteunt, aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan? Hierbij wordt onder andere bedoeld dat Eindhoven Airport dan een mogelijke uitbreiding binnen nog nader aan te geven grenzen zal willen verwezenlijken.
• Gaat de ledenvergadering ermee akkoord dat het Bestuur om deze doelstelling te bereiken met diverse partijen verkennende gesprekken gaat voeren? 

Vanuit de zaal komen er diverse reacties. De belangrijkste reacties die mee kunnen helpen de gedachtevorming rondom deze problematiek te kanaliseren zijn de volgende. 

• Het is een moeilijke opgave om Defensie te bestrijden. Defensie is een groot apparaat en wie bestrijd je daar eigenlijk?
• Defensie bestrijden klinkt leuk maar is het niet verstandiger eerst de vraagstelling nader te concretiseren.
• Gaat de stelling "Defensie moet verdwijnen" niet te ver? Zijn er geen alternatieven?
• Gevraagd wordt of een voorlopige zonering niet een mogelijkheid is en of dit eventueel via de rechter afdwingbaar is? Geantwoord wordt dat er al 27 jaar sprake is van een voorlopige situatie. Dit is zelfs in een procedure bij de Raad van State aan de orde gesteld en deze heeft aangegeven dat dit inderdaad mogelijk is. BOW is van mening dat dit onaanvaardbaar is.
• Daarbij komt nog dat er al sinds 2001 wordt gewerkt aan een MER maar dat hier niet veel schot in zit.
• Daarnaast speelt ook nog dat Defensie momenteel bezig is een nieuwe Luchtvaartwet voor te bereiden. Verwacht wordt dat deze Luchtvaartwet eerder door het parlement wordt aangenomen dan dat de MER gereed is hetgeen betekent dat de MER dan overbodig geworden is.
• Gevraagd wordt of er niet een zonering gemaakt kan worden voor vredestijd en een voor oorlogstijd. Aangezien in oorlogstijd alles moet wijken om de oorlog te winnen lijkt dit geen haalbare optie.
• Lijkt het niet op een strijd tussen Klein Duimpje tegen de Reus als er alleen vanuit een bepaalde regio door een relatief kleine groep Defensie wordt aangepakt? Is het niet verstandiger de krachten te bundelen met omwonenden uit andere regio's die last hebben van militair vliegverkeer? Hierbij wordt opgemerkt dat een doelbewuste regio veel voor elkaar kan krijgen zodat het doel bereikt wordt. De politiek heeft aangegeven dat Zuid Oost Brabant zich moet ontwikkelen tot een 'Kennisregio' en een voortrekkersrol gaan spelen in de nationale economie. Om dit te bereiken vereist dit de ontwikkeling van een goede burgerluchthaven. Hiervoor zal de politiek en het bedrijfsleven de handen in elkaar moeten slaan. Defensie remt de ontwikkeling van Eindhoven Airport, zeker als zij de Vliegbasis Eindhoven als overflow van andere militaire vliegvelden gaan gebruiken. Daarbij komt nog dat er met Defensie niet te onderhandelen is. Met de burgerluchtvaart is beter te onderhandelen zoals is gebleken bij het tot stand komen van de Regionale Overeenkomst.
• Duidelijk is dat er een plan van aanpak moet komen om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij moet wel in acht worden genomen dat je in eerste instantie niet met de politieke beslissers/bestuurders zult onderhandelen maar met de ambtelijke diensten. Dit is moeilijk aangezien zij geen beslissingsbevoegdheid hebben. Daarbij komt nog dat Defensie een partij apart is (Een staat in de staat).
• Geef in het plan van aanpak wel aan welke geluidreductie je over een bepaalde periode gerealiseerd wilt zien. Geef duidelijk aan welke fasering je hierin wenst te bereiken.
• Het plan van aanpak moet een duidelijke strategie bevatten met twee onderdelen.
1. Een juridische aanpak.
2. Een aanpak via de lokale politiek; zie ook de recente uitspraak van de Gemeenteraad van Veldhoven.
Zoek naar de juiste strategie!
• Opgemerkt wordt nog dat de politiek Defensie dwingt gebruik te maken van het vliegveld. De politiek beslist dat er mee wordt gedaan aan vredesoperaties en dat de benodigde manschappen en materieel moeten vertrekken van de vliegbasis Eindhoven. Hiervoor zijn ook miljoenen Euro's geïnvesteerd. Deze zal men niet weg wensen te gooien.
• Wellicht moet je wel met Defensie onderhandelen om het in Eindhoven gelegerde squadron te verplaatsen.
• Je kunt je ook nog afvragen of de hulpvluchten van Defensie en ook de recreatievluchten wel militaire taken zijn. Moeten deze taken niet door burgers worden uitgevoerd?Er wordt voorgesteld twee plannen te ontwikkelen.
In het eerste plan moet er een overzicht worden gemaakt van de geplande acties (een soort masterplan) voor de benadering van: 

• De lokale politiek.
• De regionale en provinciale politiek.
• De landelijke politiek
• Het Parlement (de Tweede Kamer). 

Binnen BOW is voldoende potentie aanwezig een ploeg samen te stellen die dit plan vorm gaat geven.

In het tweede plan moet een strategie worden ontwikkeld die aangeeft op welke wijze en op welke termijn je de overlast wilt laten afnemen. Je moet streven naar een geleidelijke afname. Je moet namelijk niet de indruk wekken dat je op een ramkoers wilt gaan zitten.

Nog enkele opmerkingen uit de hierna volgende discussie. 

• Is bekend hoe GLOBE en de COVM hierover denken? Geantwoord wordt dat er 'snuffelend' overleg plaats vindt.
• Kan het kerosineverbruik en de daardoor veroorzaakte milieuschade geen breekijzer zijn bij de aanpak van Defensie? Zie ook hiervoor het recente artikel in het Eindhovens Dagblad.
• Er wordt nog gerefereerd aan een oude brief van Globe waarin wordt gesproken over ontvlechting, decentralisatie en geluidruimte. BOW stond destijds achter deze brief maar de inzichten zijn inmiddels gewijzigd.
• De ontvlechting van het militaire en civiele vliegverkeer zal op termijn moeten plaatsvinden. In de nieuwe Luchtvaartwet worden hiervoor voorstellen gedaan.
• Wat de decentralisatie betreft geeft de provincie geen blijk van een consistent beleid.
• Defensie heeft meerdere petten op waardoor er sprake is van een bepaalde vorm van belangenverstrengeling.
De meest klachten worden door Defensie veroorzaakt; Defensie is een klachtenveroorzaker. Daarbij registreert Defensie ook de klachten. Dit is niet onafhankelijk.
- Defensie treedt ook op als het bestuur dat de beschikkingen schrijft.
- Defensie heeft het voortouw bij het opstellen van de nieuwe luchtvaartwet.
- Defensie is gebonden aan de regels die het NAVO lidmaatschap oplegt. Hieruit volgt ook de positie die de Vliegbasis Eindhoven heeft bij de Luchtmacht. Zolang de NAVO er is en Vliegbasis Eindhoven een militaire functie heeft zal er vanaf dit vliegveld gevlogen moeten worden.
• Als BOW een strijd gaat voeren om Defensie weg te krijgen van Vliegbasis Eindhoven dan zal dit een lange strijd zijn.
• Een van de zorgenpunten is dat als Defensie verdwijnt het burger vliegverkeer zal toenemen. Wat schieten we hier per saldo mee op?
• Opgemerkt wordt dat Eindhoven Airport met een meerderheidsbelang eigendom is van de Luchthaven Schiphol. De Luchthaven Schiphol munt ook niet uit in betrouwbaarheid als het gaat om milieuafspraken met de omgeving. Ben er voor gewaarschuwd dat ook Eindhoven Airport niet altijd betrouwbaar is.
• Voorgesteld wordt om de mogelijkheden te onderzoeken om de huidige situatie te bevriezen.
• Een andere mogelijkheid is om onder het motto "Defensie Weg" het streven duidelijk naar de buitenwacht te communiceren en de nodige overleggen te starten. De insteek moet dan zijn: Als je niet met ons wilt praten dan gaan wij er voor zorgen dat jullie weg moeten.
• Gesuggereerd wordt de verborgen talenten in BOW te mobiliseren, een denktank op te richten en deze denktank aanbevelingen te laten doen op welke wijze de strategie kan worden vormgegeven.
• Houd zowel de tijger als de leeuw in zijn hok. Met andere woorden gebruik de ene vijand om de andere te bestrijden maar zorg er wel voor dat je beide vijanden blijft beheersen.
• Kijk verder dan de periode tot 2015 als de Regionale Overeenkomst afloopt. Denk na over de te volgen strategie van daarna.
• Definieer goed de punten waar je Defensie op wilt aanvallen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld milieu, veiligheid en zonering.


Drie leden melden zich aan om mee te denken over de te volgen strategie.

Hierna wordt door een van de leden de volgende motie voorgesteld. Het Bestuur gaat akkoord.
De motie wordt door de leden in de zaal met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen.

De leden stemmen in met de hardere aanpak van het militaire gebruik van Welschap. De dreiging, die uitgaat van de huidige ruimte die de militairen hebben, moet worden bestreden. Ook als dit per saldo betekent, dat de militairen gedwongen worden te vertrekken. Hierbij moet worden opgepast dat de burgerluchtvaart niet de gecreëerde ruimte inneemt.

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp