BOW BOW


Tijdens de ledenvergadering op 28 november 2005 hebben de leden zich unaniem achter het volgende standpunt geschaard:

De ledenvergadering onderschrijft het beleid van het bestuur: 

• De BOW is niet bereid om onder de huidige omstandigheden mee te werken aan uitbreiding van Eindhoven Airport.
• Conform de afspraken gemaakt op de ledenvergadering van 24 januari 2005 zal de BOW zich met alle kracht verzetten tegen uitbreiding van de Defensie-activiteiten op het vliegveld. 

INLEIDING VOORZITTER KLAAS KOPINGA BIJ LEDENVERGADERING 28 NOVEMBER 2005

Afgelopen tijd hebben zich rond het vliegveld allerlei ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn in de pers ook breed uitgemeten, maar worden niet altijd goed weergegeven. Daardoor wordt vaak onnodige onrust veroorzaakt. 

• In deze vergadering willen we u eerst op de hoogte te brengen van de achtergronden van deze ontwikkelingen en de stappen die door het bestuur tot nu toe zijn genomen. Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal punten. Deze zijn kort samengevat op het papier dat u is uitgereikt.
• Omdat er veel dingen gebeurd zijn, zal deze inleiding wel enige tijd duren. Toch kunnen we alleen de hoofdlijnen vertellen, dus we kunnen ons voorstellen dat u daarna behoefte heeft aan extra informatie of verduidelijking. Daarom hebben we na de inleiding een vragenronde gepland.
• Daarna willen we met u van gedachten wisselen over de verdere stappen en de te volgen strategie.

De groei van het civiele gebruik is ingeperkt door deze beschikking, terwijl nadere afspraken met de omgeving zijn gemaakt in de Regionale Overeenkomst van 2000 en de wijziging daarvan in 2003.

Al vorig jaar circuleerden geruchten dat Defensie van plan was meer gebruik te gaan maken van de vliegbasis. Nu is de overlast voor de omgeving de som van civiel en militair gebruik. Een forse groei van de aktiviteiten Defensie vormt een ontoelaatbare aanslag op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de regio. Daarom besloot het bestuur van BOW aan de leden te vragen of ook actie gevoerd kon worden die gericht was op het verdwijnen van Defensie van het vliegveld.

Tijdens de ledenvergadering van 24 januari 2005 is de volgende motie aangenomen:
‘De leden stemmen in met de hardere aanpak van het militaire gebruik van Welschap. De dreiging, die uitgaat van de huidige ruimte die de militairen hebben, moet worden bestreden. Ook als dit per saldo betekent, dat de militairen gedwongen worden te vertrekken. Hierbij moet worden opgepast dat de burgerluchtvaart niet de gecreëerde ruimte inneemt.’

Verder heeft een commissie van 3 leden zich over deze problemen gebogen. Een notitie van deze commissie is op 25 maart 2005 verschenen.

Ongeveer tegelijkertijd vernamen wij dat Eindhoven Airport en Ryanair overleg voerden over de mogelijke vestiging van een Ryanair base op Eindhoven Airport. Dit houdt de stationering in van eerst 2 en later 4 vliegtuigen, die elk 4 roundtrips per dag maken naar verschillende extra bestemmingen. De vestiging van zo’n base betekent voor de omgeving het volgende 

• Vergroting van de geluidruimte tot 4.65 km2 in 2006/2007
• Een verdere vergroting van de geluidruimte tot 5.95 km2 in de jaren daarna
• Het verruimen van de openstellingstijden, vooral in het weekend

In een brief van de staatssecretaris van EZ (C. van Gennip) aan de commisaris van de koningin van de provincie NB (H. Maij-Weggen) d.d. 18 maart 2005 werd gemeld dat de staatssecretarissen van EZ, Defensie, VenW en VROM hun uiterste best zullen doen om aan de groeiplannen van Eindhoven Airport tegemoet te komen. In deze brief werd echter ook duidelijk gemaakt dat in de regio voldoende draagvlak georganiseerd moet worden voor de groei van het burgergebruik van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven (brief via WOB procedure verkregen).

Toen de plannen van Eindhoven Airport in GLOBE werden ingebracht, hebben verschillende partijen, de BOW, de BMF, Veldhoven en later Eersel, laten weten een dergelijke uitbreiding niet te steunen, omdat deze in strijd is met de Regionale Overeenkomst. Ook een wijziging van deze overeenkomst is volgens de BOW niet aan de orde, omdat er in dit geval geen ‘win-win’ situatie bestaat.

Omdat de signalen dat Defensie veel meer gebruik zou gaan maken steeds sterker werden (waarover later meer) werd door de bovengenoemde partijen gemeld dat alleen over een eventuele (kleine) uitbreiding van Eindhoven Airport te spreken zou zijn, als Defensie zich zou verplichten het gebruik van de vliegbasis Eindhoven te limiteren op of nabij het niveau van de afgelopen jaren. Dit leek ons een uitgelezen mogelijkheid om de politiek te mobiliseren en zo Defensie partij te maken bij de onderhandelingen.

Sommige andere partijen binnen GLOBE vonden dat Eindhoven Airport best mocht groeien zonder dat er eisen gesteld werden aan het gebruik van het vliegveld door Defensie.

Zo begon Eindhoven Airport samen met de gemeente Eindhoven en de provincie Noord Brabant (beide aandeeelhouders) te werken aan draagvlak in de omgeving voor de uitbreidingsplannen. Eindhoven Airport maakte middels het rapport ‘Geen brainport zonder Airport’ duidelijk hoe belangrijk een volwaardige civiele luchthaven was voor de economische bedrijvigheid in de regio. De provincie voerde een attitude-onderzoek uit bij de inwoners van de direct aan de luchthaven grenzende gemeenten.

Bij deze politieke en economische lobby werd aan Defensie steeds met nadruk duidelijk gemaakt dat een eventuele groei van Eindhoven Airport nooit ten koste zou gaan van de militaire operationele ruimte. Dit blijkt onder meer uit een brief die op 13 juli 2005 door de provincie NB en de gemeente Eindhoven werd verzonden naar de staatssecretaris van Defensie (C. van der Knaap). In deze brief wordt sterk gesuggereerd dat uit het al genoemde attitudeonderzoek blijkt dat er voldoende draagvlak in de omgeving bestaat. Verder blijkt uit deze brief dat Defensie bereid is mee te werken aan een uitbreiding van de geluidruimte van Eindhoven Airport naar 6 km2 zodra de MER procedure is afgerond.

Op 14 juni 2005 verscheen, na 27 jaar wachten, de – toen nog officieuze – versie van de MER (Milieu Effect Rapportage) Eindhoven. In deze MER wordt door Defensie nog steeds een geluidruimte geclaimd die extreem veel groter is dan de ruimte die de afgelopen jaren voor militaire activiteiten is gebruikt.

Op 12 augustus 2005 hebben wij aan de staatssecretarissen van Defensie, VenW, EZ en VROM laten weten dat er niet alleen bij de BOW, maar ook bij vele andere betrokkenen binnen de regio geen enkel draagvlak voor deze MER bestaat.

Op 19 juli 2005 ontvingen wij een uitnodiging voor een congres ‘Geen Brainport zonder Airport’ dat op 6 oktober gehouden zou worden. Op de lijst van sprekers ontbrak een vertegenwoordiger van de georganiseerde omwonenden, de BOW.

Dit zou kunnen betekenen dat er een erg eenzijdig beeld van de situatie zou kunnen worden neergezet.

Op 18 augustus hebben wij een brief verzonden aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel met het verzoek om een vertegenwoordiger van het bestuur van de BOW toe te voegen aan de lijst van sprekers. Dit verzoek is op 9 september gehonoreerd (spreker W.J.M. de Jonge: ‘Niet alles kan’).

Op 24 augustus 2005 is naar alle GLOBE partijen een reactie van de BOW gestuurd op een notitie ‘Vereisten voor het vestigen van een base voor een low-cost carrier op Eindhoven Airport’. In deze reactie zijn uiterst kritische kanttekeningen geplaatst bij het door de provincie uitgevoerde attitude-onderzoek, de opmerking dat de steun van een meerderheid in GLOBE voldoende zou zijn voor de uitbreiding, de keuze om in het economisch belang (zakelijke vluchten) alleen maar te groeien (dus niet minder vacantie-charters) en de verruiming van de openstellingstijden.

Op 6 oktober 2005 werd tijdens het congres “Geen Brainport zonder Airport’ door gen. maj. Meulman opgemerkt dat op de vliegbasis Eindhoven geen F16’s gestationeerd zouden worden. Deze toezegging, hoe waardevol ook, vonden wij onvoldoende. Wij hebben daarom op 14 oktober aan hem een brief geschreven met de opmerking dat wij informatie hadden dat er wel structurele oefeningen van F16’s op Eindhoven zouden gaan plaatsvinden, omdat het squadron F16’s dat van Twenthe naar Volkel wordt verhuisd, in Volkel nauwelijks kan oefenen omdat de geluidruimte daar nu al vol is. Deze informatie zou te lezen zijn in een geheime nota ‘Bedreigde Operationele Ruimte’. Wij hebben via onze advocaat, met een beroep op de WOB, aan de minister verzocht ons deze nota ter beschikking te stellen, maar dit verzoek is afgewezen.

Deze briefwisseling heeft ook de pers bereikt. Dit heeft aanleiding gegeven tot een serie kamervragen van mevr. Eijsink aan de minister van Defensie. De antwoorden op deze kamervragen (11 november 2005) laten er geen twijfel over bestaan dat Defensie het voornemen heeft de reserve geluidruimte van Eindhoven te gaan benutten voor oefeningen met jachtvliegtuigen.

Dit sterkte ons in de overtuiging dat we druk moesten blijven uitoefenen op alle betrokken partijen om de som van militaire en civiele overlast zo laag mogelijk te houden.

Op 19 oktober hebben de BOW, de BMF en de gemeentes Veldhoven en Eersel aan de directeur van Eindhoven Airport gemeld dat wij vernomen hebben dat hij een verzoek om uitbreiding van de civiele geluidruimte aan de staatssecretaris van Defensie wil gaan richten, waarin geen gewag gemaakt wordt van een daarbij noodzakelijke afname of limitering van de militaire geluidruimte.

We waarschuwen hem in dit ‘schot voor de boeg’ dat hij met het indienen van een verzoek om verruiming van de openstellingstijden in strijd is met de Regionale Overeenkomst.

Op 26 oktober 2005 wordt door Eindhoven Airport toch een verzoek om verruiming van de openstellingstijden en een toename van het aantal ‘zware’ vliegbewegingen aan de staatssecretaris verzonden. Dit betreft dus een aanpassing van de huidige beschikking voor de jaren 2006 en 2007.

In dit verzoek wordt betoogd dat ‘Eindhoven Airport van mening is dat de voorgenomen burgerluchtvaart activiteiten, die een algemeen belang dienen waarvoor brede steun in de regionale politiek, in het bedrijfsleven en onder de Brabantse bevolking wordt ervaren, niet afhankelijk mogen worden gesteld van het streven van enkele partijen om militaire activiteiten op het vliegveld Eindhoven terug te dringen’

Op 26 oktober 2005 zenden de BOW, de BMF en de gemeentes Veldhoven en Eersel aan de directeur van Eindhoven Airport een formele brief met nagenoeg dezelfde inhoud als het bovengenoemde ‘schot voor de boeg’, met een kopie naar GLOBE en het Ministerie van Defensie.

Op 4 november 2005 zenden wij een brief aan de staatssecretaris van Defensie waarin wij melden dat de door Eindhoven Airport gevraagde aanpassing van de beschikking in strijd is met de Regionale Overeenkomst. Ook melden wij in deze brief dat de steun binen de regio voor de uitbreidingsplannen niet zo groot is als Eindhoven Airport in haar verzoek suggereert. De manier waarop het genoemde belevingsonderzoek is uitgevoerd is naar onze mening dusdanig onbetrouwbaar, dat wij op korte termijn zelf een onderzoek willen gaan uitvoeren.

Wij hebben verder in deze brief gemeld dat ‘over een grotere ruimte voor de civiele luchtvaart met zowel de BOW als met andere partijen in de omgeving zeer zeker te overleggen valt, zodra duidelijk is dat de nu nog door Defensie geclaimde en reeds 10 jaar ongebruikte reserveruimte definitief niet gebruikt zal worden voor oefeningen met gevechtsvliegtuigen’.

Een van onze doelstellingen is steeds geweest zoveel druk op de politiek uit te oefenen, dat deze helpt Defensie zover te krijgen dat zij onderhandelings-partner worden en concrete toezeggingen willen doen.

Deze druk is niet zonder gevolgen geweest.

In een brief van 3 november 2005 verzoekt M. Scheurs, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Eindhoven, de staatssecretaris van EZ (C. van Gennip) er bij haar collega van Defensie (C. van der Knaap) op aan te dringen dat deze de ‘deur nu echt open zet’.

Toen begin november de gemeenten Veldhoven, Eersel, Best en Oirschot doende waren een zeer ‘duidelijke’ brief aan de staatssecretaris van Defensie op te stellen, werd door gedeputeerde P. Rüpp persoonlijk ingegrepen. Best, Eersel en Oirschot gaven toe aan de druk een veel ‘mildere’ brief te schrijven, samen met Eindhoven en de provincie NB; alleen Veldhoven handhaafde de oorspronkelijke versie.

Binnen de vergadering van COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne) Eindhoven op 23 november 2005 heerste grote verdeeldheid over het advies dat deze commissie aan de staatssecretaris moet geven over de uitbreidingsplannen van Eindhoven Airport. Het advies dat nu voorbereid wordt zal 3 bijlagen bevatten 

• De brief van de gemeente Veldhoven
• De brief van de gemeentes Eindhoven, Eersel, Best, Oirschot en de provincie NB
• Een brief van de vertegenwoordigers van de omwonenden
 
Bij de GLOBE vergadering van 24 november 2005 waren aanwezig P. Rüpp (geduputeerde provincie Noord-Brabant) en A.M. van den Assem (Defensie).

Uit de woorden van Van den Assem bleek dat de staatssecretaris van Defensie zich bewust is van de problematiek rond het vliegveld Eindhoven en dat deze hem enige zorg baart. De staatssecretaris zou bereid zijn met P. Rüpp te overleggen over een mogelijke oplossing en tot het instellen van een werkgroep. Er lijkt dus enige beweging in gang gezet te zijn.

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp