BOW BOW


17 mei 2006
1. Opening
Voorziter Klaas Kopinga opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom in Dorpscentrum D’Ouw School in Oerle (Veldhoven). 

Ondanks een belangrijke voetbalwedstrijd op de televisie zijn er toch veel belangstellenden. Onze excuses voor de vergaderdatum. BOW zal hier, indien mogelijk, in het vervolg beter rekening mee houden.

2. Ingekomen en verzonden stukken vanaf 31 mei 2005
De lijst ligt ter inzage. Er zijn geen vragen.

3. Verslag jaarvergadering 30 mei en ledenvergadering 28 nov. 2005
De verslagen worden goedgekeurd.

4. Jaaroverzicht 2005 secretaris
Het verslag wordt voorgelezen. Er zijn geen vragen.

5. Jaaroverzicht 2005 penningmeester
Penningmeester Stefan Nuys doet kort verslag. De kascommissie, bestaande uit de heren H. Jonk en M. van der Pols, heeft het boekjaar gecontroleerd en in orde bevonden.
Voor de kascommissie 2006 melden zich de heren M. van der Pols en P. van Brakel.

6. Bestuurswisseling/ verkiezing
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de herkiesbare voorzitter Klaas Kopinga en secretaris Marjolijn van Mierlo.
Met een kort dankwoordje wordt afscheid genomen van onze oud-voorzitter c.q. bestuurslid Bernard Wagemakers. Bernard blijft gelukkig beschikbaar voor advies over juridische zaken.

7. Klachtenafhandeling
Via de COVM krijgen wij de kwartaaloverzichten opgesteld door de Staf Voorlichting Vliegbasis Eindhoven met aanvullende informatie van de commandant van de Vliegbasis. Het aantal klachten is enorm toegenomen door het militaire transportvliegverkeer en vooral door de straaljagers. Precies wat we al gevreesd hadden na de sluiting van Vliegbasis Twenthe. Deze straaljagers zijn gestationeerd op Vliegbasis Volkel maar komen boven onze regio oefenen.
Het is zelfs zo dat als de straaljagers geen naderingsprocedure oefenen met een doorstart, dus op grotere hoogtes schijnaanvallen uitvoeren, dit doordringend gebulder niet meetelt voor de jaarlijkse vastgelegde geluidproduktie ( trouwens nog steeds een indicatieve geluidcontour). Dit telt dan als transitoverkeer “op doortocht” boven de regio. 

In de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM), waar BOW niet inzit maar wel voldoende invloed heeft, wordt te weinig met de klachten gedaan.
BOW zal meer bekendheid geven aan de klachtennummers, o.a. van de provincie en Den Haag.
Omwonenden die bij de Vliegbasis klagen per e-mail kunnen een kopie van hun klacht doorsturen naar info@b-o-w-.nl zodat wij t.z.t kunnen controleren of deze klachten geregistreerd zijn.
BOW blijft van mening dat de klachtenafhandeling thuishoort bij een onafhankelijke instantie.
Het aspect externe veiligheid en uitstoot komen aan de orde in de naar verwachting eindelijk binnenkort ter inzage liggende Milieu Effect Rapportage. De Brabantse Milieufederatie bestudeert reeds de officieuze versie.

8. Plaatsing geluidmeetpalen
De definitieve afspraken voor de plaatsing/aansluiting van de geluidmeetpalen duren veel te lang.
BOW is in overleg met de Fysicawinkel van de TU/e om zelf geluidmetingen te gaan uitvoeren.

9.Ontwikkelingen rond Welschap
Het is eng stil! Er is nog steeds geen door E.A. aangevraagde verruiming van de huidige Beschikking gepubliceerd in de Staatscourant. Eindhoven Airport zal naar verwachting omstreeks oktober de afgesproken hoeveelheid geluid voor 2006 overschrijden.
BOW zal Bezwaar maken tegen alle voorstellen die strijdig zijn met de Regionale Overeenkomst dan wel onvoldoende garanties bieden dat het totaal aan overlast ( militair + civiel ) beheersbaar blijft.
Ook bij de aanwijzing van het Militaire Luchtvaarterrein in het kader van de Luchtvaartwet; de offici ë le zonering, zijn er handgrepen voor een Bezwaarschrift. BOW kan o.a. Bezwaar maken tegen het handhaven van de jarenlange ongebruikte geluidruimte, vastgelegd in de indicatieve zonering .

10. Rondvraag en sluiting
a. De ontheffing voor de nachtelijke openstelling van E.A., aangevraagd door burgemeester Sakkers, heeft BOW na afweging moeten toestaan. Mogelijke verstoringen van de openbare orde door voetbalsupporters aanwezig bij de UEFA cup voetbalfinale waren een groot risico. Doch de omwonenden hebben zeer lange tijd hinder ondervonden van de nachtvluchten en rondom de vliegbasis is door misbeleid een grote puinhoop ontstaan. BOW gaat dit aan de orde stellen!
b. BOW gaat de rol en de achtergrond van transitovliegverkeer aan de kaak stellen.
c. Voor de versterking van ons Bestuur zoeken we nieuwe (jonge) mensen. We denken aan een man/vrouw met juridische kennis en een PR- medewerker.
 
Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp