BOW BOW


1. Opening
Voorzitter Klaas Kopinga opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom in Gemeenschapshuis De Leenhoef in Knegsel. Het Bestuur is blij met de enorm grote opkomst!

2. Lijst met ingekomen en verzonden stukken vanaf 18 mei 2006
Deze lijst ligt ter inzage. Er zijn geen vragen.

3. Verslag jaarvergadering 17 mei 2006
Dit verslag ligt klaar voor de belangstellenden. Het verslag wordt goedgekeurd, er zijn geen vragen.

4. Jaaroverzicht 2006 secretaris.
Secretaris Marjolijn van Mierlo leest het verslag voor. Er zijn geen vragen.

5. Jaaroverzicht 2006 penningmeester
Penningmeester Stefan Nuys biedt zijn excuses aan voor het gebruik van verouderde acceptgiro’s en legt uit hoe de leden hun contributie alsnog kunnen betalen. Er is overleg met de Postbank welke betalingswijze BOW in de toekomst gaat gebruiken.
De penningmeester geeft in een kort verslag uitleg over het afgelopen boekjaar. De kascommissie, bestaande uit de heren M. van der Pols en P. van Brakel, heeft het boekjaar gecontroleerd en in orde bevonden.
Voor de kascommissie 2007 melden zich de heren P. van Brakel en R. van Hout.

6. Bestuurswisseling/verkiezing
Jeroen Rooijakkers, ons beoogd nieuw bestuurslid wordt voorgedragen en verwelkomd in het Bestuur. Hij gaat zich o.a. bezighouden met het vernieuwen van onze website.
Na een korte uitleg over zijn beweegredenen beantwoordt Jeroen een vraag vanuit de zaal over zijn politieke status; hij vond het niet nodig om zijn functie van raadslid te melden. Er is bij de kennismaking en voorbespreking over scheiding van taken gesproken, problemen worden absoluut niet verwacht.
De ledenvergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de herkiesbare bestuursleden Wally Janssen en Wim de Jonge.

7. Klachtenafhandeling
Het aantal klachten neemt nog steeds toe, vooral veroorzaakt door de straaljagers en het militaire transportvliegverkeer. Doordringend gebulder van straaljageroefeningen op grotere hoogtes dan 1 km telt niet mee voor de jaarlijkse geluidcontour. Het wordt wel als klacht opgenomen in de kwartaaloverzichten maar geschaard onder de noemer transito. De kwartaalrapportages zijn overzichtelijk geworden en bevatten veel gegevens. Een klacht leidt echter zelden tot een strafmaatregel.

8a. Plaatsing geluidmeetpalen
De 3 geluidmeetpalen in de gemeente Eersel werken vanaf de maand mei, volgens een woordvoerster van Eindhoven Airport in een krantenbericht. Navraag vóór de ledenvergadering heeft geen informatie opgeleverd. Wij informeren verder!

8b. Resultaten geluidmeetpost BOW
Sinds een halfjaar staat er in Zandoerle op particulier terrein een geluidmeetpaal die dag en nacht het geluid van overkomende vliegtuigen meet. Een duidelijke selectie wordt getoond.
BOW heeft sinds kort ook een systeem in werking dat de tracks van de vliegbewegingen registreert en dus afwijkend vlieggedrag kan waarnemen.
De voorzitter geeft een beeld van enkele gevlogen uitvliegroutes op een groot scherm met vermelding van dag en uur en type vliegtuig.

9. Statutenwijziging i.v.m. successierecht
Bij de opheffing van de Vereniging Overlast Vliegbasis Soesterberg bestaat de mogelijkheid dat hun batig saldo eventueel geschonken gaat worden aan BOW. Om betaling van een hoog percentage successierecht te voorkomen moet uit onze statuten blijken dat onze vereniging aangemerkt wordt als een algemeen nut beogende instelling, en dat bij ontbinding van onze vereniging ons eventueel batig saldo zal worden besteed overeenkomstig onze doelstelling.
De voorgedragen wijziging van Artikel 18 lid 2 wordt door de ledenvergadering aanvaard.

10. Ontwikkelingen rond Welschap
Eindhoven Airport wil de afspraken overeengekomen in de Regionale Overeenkomst verruimen om een base voor Ryanair mogelijk te maken. Er is veel overleg geweest in de scenario-werkgroep, maar wat Ryanair eist gaat wel erg ver!
De Regionale Overeenkomst loopt nog tot 2015, met ruime toegestane uitbreidingsmogelijkheden.
Op dit moment komt het niet tot een win-win situatie voor Eindhoven Airport en de omgeving voor verdere uitbreiding voor onbepaalde tijd!

Er is nog geen reactie van de raden van de omliggende gemeenten.
Om een idee te geven van de uitbreidingsvraag van E.A. worden er 8 vragen voorgelegd aan de ledenvergadering. Uitleg en begeleiding door Klaas Kopinga en Wim de Jonge:

1. Hoe staat de LV tegenover een uitruil van perspectief en openingstijden? 
Het heeft geen zin om over perspectief te praten als dit perspectief niet concreet is uitgewerkt. Openingstijden zijn niet bespreekbaar. Vraag 1 is te vaag geformuleerd en wordt daarom geschrapt. 

2. Hoe staat de LV tegenover een verruiming van de openingstijden in het weekend, alleen voor stille vliegtuigen (B737-800)? 
Dat bij de laatste landing een geluidbeperking optreedt doordat de daling in glijvlucht gebeurt wordt door de LV betwijfeld. 

3. Hoe staat de LV tegenover een verschuiving van de openingstijden door de week met een kwartier? Wat staat hier tegenover? 
Een kleine meerderheid is er tegen deze verschuiving als onderhandelingselement te gebruiken. 

4. Moeten we de weekend-week (1/3) verhouding handhaven? 
Door onze eigen geluidmetingen zijn we erachter gekomen dat deze afspraak nooit nageleefd is. Berekening E.A. is foutief. Defensie heeft ook niet gehandhaafd. Nu wellicht terug naar handhaving, maar beter is het deze afspraak te beschouwen als onderhandelingselement. 

5. Staat de LV een vergroting van de geluidsruimte van E.A. toe als die wordt uitgeruild tegen de door Defensie daadwerkelijk gebruikte ruimte? 
Uit niets blijkt dat Defensie tot welke uitruil dan ook bereid is. Vraag is dus niet van toepassing. Meerderheid is tegen. 

6. Staat de LV een vergroting van de geluidsruimte van E.A. toe als de dreiging dat door Defensie de volledige zone wordt volgevlogen wordt weggehaald? 
Het ziet er niet naar uit dat dit haalbaar is, maar wordt beschouwd als onderhandelings-item. 

7. Kan er een uitruil plaatsvinden tussen uitstoot en geluid?
Unaniem besluit: geen uitruil. 

8. Is een compensatie van de geluidsoverlast in cash bespreekbaar?
Niet bespreekbaar. 


11. Rondvraag
• Als de GLOBE-leden het samen niet eens worden kan een deel dan eenzijdig door? Nee, dit is in strijd met de Regionale Overeenkomst.
• In Veldhoven is door alle fracties een verzoek ingediend om de plannen van E.A. aan de Raad voor te leggen. Het College van B&W Veldhoven mag dit niet alleen beslissen.
• BOW en BMF maken een pakket achtergrondinformatie voor de raadsleden van de omliggende gemeenten.
• Er wordt overdreven veel aandacht besteed aan het Brainport-idee. Een overtrokken beeld.
• Jan van Rijen, directeur van de Brabantse Milieufederatie, onderschrijft de gedachten van BOW. De samenwerking verloopt prima. De BMF wil graag een milieuparagraaf toevoegen aan het pakket voor de raadsleden.
• Ook samen nadenken over een concept voor andere mogelijkheden, b.v. een combinatie trein/auto/glasvezelkabel benadrukken.

Voorzitter Klaas Kopinga sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inzet.


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp