BOW BOW


Conceptverslag openbare jaarvergadering op maandag 26 mei 2008
 
Locatie: Restaurant-Partycentrum Merlijn, Van Vroonhovenlaan 57 te Veldhoven.
Aanwezige bestuursleden: Klaas Kopinga, Stefan Nuys, Wally Janssen, Marjolijn van Mierlo, Jeroen Rooijakkers en Louis Cleef.
Afgemeld: Ruud Nouwen.1. Opening.
Voorzitter Klaas Kopinga opent de vergadering en heet de ca. 40 aanwezigen hartelijk welkom.
Mededeling: Michiel Visser van de BMF heeft zich helaas moeten verontschuldigen.

2. Ingekomen en verzonden stukken vanaf 15 januari 2008.
De lijst ligt ter inzage gedurende de pauze.

3. Verslag ledenvergadering 14 januari 2008.
Het verslag wordt goedgekeurd, er zijn geen vragen.

4. Jaaroverzicht 2007 door de voorzitter.
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste onderwerpen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: Overzicht 2007.
• nieuwsbrief
• aantal leden op dit moment ruim 1200
• gemoderniseerde website met diverse links
• lopende juridische procedures

5. Jaaroverzicht 2007 penningmeester en kascontrolecommissie/ benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Het jaaroverzicht wordt mondeling toegelicht door Stefan Nuys. Piet Pijnenburg en Rien van Houten worden benoemd als leden van de kascommissie.

6. Bestuurswisseling/ verkiezing:
Aftredend wegens andere drukke werkzaamheden is Wally Janssen. Wij danken Wally voor zijn actieve bijdrage en geweldige inzet. Wally was vanaf 1994 de creatieve motor achter onze vereniging. Jammer dat hij ons gaat verlaten. Hierbij tevens een oproep aan de leden. Diegene die ook een bijdrage willen leveren zijn van harte welkom. Aanmelden kan persoonlijk of via onze website.

Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn: Ruud Nouwen en Stefan Nuys. Beiden stellen zich herkiesbaar en worden bij acclamatie herkozen.

7. Plaatsing/werking geluidmeetpalen in de regio.
Sinds 2003 is dit een slepende zaak. De e-mail van dhr. J. Meijs (Eindhoven Airport) wordt voorgelezen. De leden hebben geen begrip voor het feit dat dit zo lang moet duren. Men verbaast zich over de opmerking m.b.t. het verwachte normering probleem: metingen zullen voordat we er wat aan hebben eerst ontdaan moeten worden van storingen. Op dit moment wordt EA afgerekend op berekend geluid. Waarom geen aansluiting zoeken met www.geluidsnet.nl ? De omwonende gemeenten van Schiphol zijn ook eigenaar van de geluidspalen. Hoe is het daar geregeld? Conclusie: Brief sturen naar alle omwonende gemeenten en raadsleden waarbij het belang van goede metingen wordt onderbouwd. Deze brief zal t.z.t. ook op onze website worden geplaatst.

8. Resultaten geluidmeetpost BOW.
Deze resultaten zullen tijdens de vergadering van de COVM in Best gepresenteerd worden. Leden zijn van harte welkom.

9. Klachten vliegverkeer.
Ook al worden de klachten door Defensie gecorrigeerd voor de zogenaamde veelklagers, dan is er nog een groeiende lijn. Ondanks het feit dat we geen onafhankelijke klachtenafhandeling hebben, mogen we vaststellen dat Defensie de afhandeling nauwkeurig doet. Piloten die afwijken van de route worden berispt.

10a. Zienswijzen Globepartners in Geschil met E.A. over verruiming openstellingstijden.
Na overleg met onze advocaat hebben we besloten de zaak te laten rusten, mede omdat de aanvraag om verruiming er op dit moment niet meer ligt en Eindhoven Airport heeft aangegeven eventuele plannen eerst aan GLOBE voor te leggen.

10b. Opdracht “Commissie van Wijzen” m.b.t. het stukgelopen GLOBE-overleg.
De vorming van deze commissie verloopt zeer moeizaam. Een samenvatting wordt voorgelezen. De volgende GLOBE vergadering is gepland op 13 juni 2008.

11. Lopende procedures samen met de BMF en de gemeenten Veldhoven en Son en Breugel:

11a. Beroep tegen de Beslissing op bezwaar m.b.t. de Beschikking Burgermedegebruik 2006 -2007;
Voor de tekst van deze pleitnota zie onze website.

11b. Bezwaar tegen de Beschikking Burgermedegebruik 2008 -2009; Rechtbank Den Bosch;

Zie ook het jaarverslag EA 2007 hoofdstuk 13 laatste alinea. http://www.eindhovenairport.com/nl/upload/Jaarverslag2007.pdf:
Na vaststelling van de gewijzigde Wet Luchtvaart zal er sprake zijn van een afgerond publiekrechtelijk kader voor burgermedegebruik van (aangewezen) militaire vliegvelden. Het is zeer wel mogelijk dat de (toekomstige) publiekrechtelijke regels zullen afwijken van de huidige inhoud van de Regionale Overeenkomst. Zonder de nodige wijziging(en) zal deze overeenkomst in een dergelijke situatie niet veel zelfstandige betekenis meer hebben. Deze tekst is geheel voor rekening van Eindhoven Airport. Het is onjuist dat de Regionale Overeenkomst op dat moment geen bescherming meer zou bieden; ook nu wijken de publiekrechtelijke regels af van de inhoud van de Regionale Overeenkomst.

11c. Beroepschrift tegen het Aanwijzingsbesluit militair Luchtvaartterrein Eindhoven en de Milieu Effect Rapportage;
Verzonden naar de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

12. Uitgelekt concept advies van de commissie Alders.
Verwezen wordt naar een artikel in het ED van 20-5-2008; “ dreiging afvalputje te worden van Schiphol”. We zullen aan dit onderwerp op onze website aandacht gaan besteden.

13. Rondvraag en sluiting.
Opmerking van één van de leden. Elke maandag worden rondjes gevlogen door militaire vliegtuigen over bewoond gebied. Hoogte 150 meter. Dit is veel te laag, en levert voor omwonende een zeer bedreigende en gevaarlijke situatie op.

14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inzet.
Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp