BOW BOW


Verslag Algemene Leden Vergadering (14 januari 2008)


1. Opening
Voorzitter Klaas Kopinga opent de vergadering en heet de meer dan honderd aanwezigen hartelijk welkom in Gemeenschapshuis De Leenhoef in Knegsel.

2. Lijst met ingekomen en verzonden stukken vanaf 22 mei 2007 t/m 14 januari 2008
De lijst ligt ter inzage gedurende de pauze.

3. Verslag jaarvergadering 21 mei 2007
Kopieën liggen klaar voor belangstellenden. Het verslag wordt goedgekeurd, er zijn geen vragen.

4. Bestuursuitbreiding
Louis Cleef, ons beoogd nieuw bestuurslid, woonachtig in Best, stelt zich voor. Een hartelijk welkom vanuit de zaal en hij neemt plaats achter de bestuurstafel.

5. Klachtenafhandeling. Verslag van het gesprek met Kolonel-vlieger H. van der Vlies, commandant Vliegbasis Eindhoven 3 januari 2008
Ook aanwezig majoor E. Bosch, Hoofd Staf Voorlichting Vliegbasis Eindhoven. Zij meldt dat bij de klachtenafhandeling geprobeerd wordt de mensen die een klacht hebben ingesproken en hebben aangegeven terug gebeld te willen worden, binnen 3 weken antwoord te geven.
Als de betreffende persoon na 3 pogingen niet bereikbaar is, jammer dan!
BOW vindt nog steeds dat de klachten door een onafhankelijke instantie moeten worden afgehandeld.

De commandant geeft uitleg over de in een briefwisseling door BOW geconstateerde afwijkingen van de voorgeschreven vliegroutes.
Door een fout was de procedure voor het uitvliegen niet goed ingevoerd in het computersysteem. Hierdoor is het voorgekomen dat in de afgelopen periode vertrekkende vliegtuigen te vroeg afdraaiden.
Er zijn acties ondernomen om de software aan te passen, dat heeft enige tijd in beslag genomen. Vanaf 25 okt. 2007 werd de aangepaste versie van de procedures actief.

Voorzitter Kopinga meldt dat tijdens een commissievergadering in Eersel bij de inspraaktijd is gemeld dat vanaf 25 okt. 2007 tijdens de uitvliegprocedure een verkorte bocht over de dorpskern van Knegsel mogelijk was.
Volgens de commandant was die uitspraak gebaseerd of foutieve informatie. De routes voor het stijgen en dalen blijven zoals ze door Kolonel Van den Born in 1997 zijn vastgelegd.

Van der Vlies:
Beperking van de totale geluidruimte tot minder dan 21,5 km2 is voor Defensie onbespreekbaar.
Er is geen plek voor overloop Schiphol.
Voorstel voor inbreng agendapunten in de COVM: Hoe staat het met het installeren van modernere motoren in de Ilyushins en de route optimalisatie.

Afgesproken is om twee keer per jaar een afspraak te maken met de commandant.

6. Plaatsing/werking geluidmeetpalen. Resultaten geluidmeetpost BOW
Na een moeizame benadering van de personen die op de hoogte zouden moeten zijn is Joost Meijs, de manager van de afdeling Commerciële zaken en PR van Eindhoven Airport, de aangewezen contactpersoon. Tot ons groot ongenoegen zijn pas 5 geluidmeetpalen werkzaam; 4 palen zijn nog steeds niet aangesloten! De aanleg is uitbesteed aan de firma Heymans. “Ze zijn druk bezig,” blijft nog steeds het antwoord.
BOW zal blijven aandringen op een snellere voortgang en de koppeling aan het routebewakingssysteem ( RBS).
Er is ontzettend veel geklaagd over de F16 oefenweken.
De BOW-geluidmeetpost staat op particulier terrein in Zandoerle. Uit onze metingen bleek dat tijdens de F16 oefenweken de geluidsnormen herhaaldelijk ruimschoots werden overschreden.
Sinds 25 okt. 2007 zijn de uit/aanvliegprocedures grotendeels volgens de voorschriften uitgevoerd (zie punt 5).
Blijf klagen en vragen indien u overlast ondervindt: 040-2896133.

7. Statutenwijziging
De ledenvergadering heeft de conceptstatuten kunnen lezen op onze site www.b-o-w.nl
Er zijn geen opmerkingen: Het concept wordt goedgekeurd en een afspraak met de notaris kan gemaakt worden.

8. Redenen waarom het Bestuur niet met de binnen GLOBE voorgestelde “gemoderniseerde Regionale Overeenkomst” kon instemmen en een verslag van onze akties hiertegen
Voorzitter Kopinga doet d.m.v. een powerpoint presentatie (zie link onderaan deze pagina) verslag van onze moeizame pogingen om tot een acceptabel onderhandelingsresultaat te komen. 
-  De “partijdige” houding van onafhankelijk voorzitter Eikema komt het geheel niet ten goede. Hij moet opstappen.
-  Het dossier met de schendingen van de R.O. en de kopieën van de onderlinge emailcontacten liggen bij onze advocaat en de rechtsgang zal binnenkort worden besproken.
-  BOW heeft vrij lang gewacht en geduld betoond en pogingen gedaan om de gemeenteraden te overtuigen. Toen was het wachten op hun oordeel, na eerdere beslissingen door de betreffende wethouders.

9. De strategie die we willen volgen om aan de doelstelling van onze vereniging te voldoen
Enkele aandachtspunten:
- De milieugevolgen van het vliegverkeer zijn onvoldoende benadrukt in de huidige Regionale Overeenkomst. 
- De Brabantse Milieufederatie zal nauw bij de gedachtenvorming van de BOW over deze materie betrokken worden. 
- Het geluid en de uitstoot worden als een optelsom ervaren. 
- Klimaatneutraal: uitstoot is te compenseren. 
- Geluidneutraal wordt nooit genoemd; geluidoverlast is ook niet te compenseren 
- We zullen ook met andere ‘gelijkgestemde’ verenigingen contact zoeken.

De aankomende RBML-wet, (Regelgeving Burger- en Militaire Luchtvaartterreinen) die door gedeputeerde Paul Rüpp wordt aangegrepen om de nu geldende Regionale Overeenkomst omver te kegelen, geeft aan dat het uiteindelijke gezag gewoon bij de staatssecretaris van Defensie blijft. Defensie laat de mogelijkheid aan de regio om, binnen de door Defensie op te leggen voorwaarden voor burgermedegebruik, zelf afspraken te maken.
Wat willen de aandeelhouders, Provincie en Eindhoven doordrukken? Wij horen dat er regelmatig overleg is met Eindhoven Airport en de wethouders van de GLOBE-gemeenten .
BOW blijft tot overleg bereid, maar dan zal eerst het geschonden vertrouwen hersteld moeten worden.

10. Rondvraag en sluiting
Voorzitter Klaas Kopinga meldt dat Bernard Wagemakers en Rien van Dongen hulp hebben aangeboden. Zij gaan zich resp. inzetten voor de juridische zaken en de PR.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inzet.

Marjolijn van Mierlo, secretarisHier treft u de powerpointpresentatie getoond tijdens de laatste algemene ledenvergadering.

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp