BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven

Agenda ledenvergadering 13 mei 2013


Uitnodiging voor de openbare jaarvergadering op maandag 13 mei 2013 om 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Leenhoef, Het Groen 18 in Knegsel.

AGENDA

1.   Opening
 
2.   Mededelingen bestuur

KORTE JAARVERGADERING

3.   Verslag jaarvergadering 18 juni 2012. Het concept verslag is te lezen op onze website, kopieën liggen ter inzage

4.   Beknopt jaaroverzicht 2012 voorzitter / secretaris

5.   Beknopt jaaroverzicht 2012 penningmeester en kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie

6.   Bestuurswisseling / verkiezing
  • Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn: Wim de Jonge en Louis Cleef, beiden stellen zich herkiesbaar. Bestuurskandidaten, voorgedragen door vijf of meer leden, kunnen zich tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering schriftelijk melden bij het Bestuur. Suggesties / aanmeldingen voor een bestuurssecretaris zijn nog steeds welkom
LEDENVERGADERING

7.   Routeoptimalisatie: alternatieve routes en vermijden woonkernen

8.   Beschikking Eindhoven Airport 2013 en 2014

9.   Verrijking Aldersadvies

10. GGD gezondheidsbelevingsonderzoek

11. Rondvraag en sluiting

 Veldhoven, 20 april 2013

Met vriendelijke groeten,
Bestuur BOW

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp