BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven

Oproep aan Tweede Kamer en ministers


Een aantal bewoners- en milieuorganisaties rond vliegvelden, waaronder de BOW, hebben de Tweede Kamer, de minister van VROM en de minister van Verkeer en Waterstaat opgeroepen de huidige periode van krimp in de luchtvaart te gebruiken om de onevenredig grote en groeiende uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart aan te pakken. Deze oproep is ondersteund door het Manifest Platform Vliegplafond, dat door de genoemde organisaties is opgesteld.

Manifest Platform Vliegplafond

Het kabinet en de luchtvaartsector streven naar groei van het vliegverkeer op regionale vliegvelden zoals Eindhoven, Maastricht, Lelystad. Het kabinet heeft voormalig milieuminister Alders gevraagd daar met de betreffende regio's over te gaan praten. Inzet is het overhevelen van vakantie en low-cost vluchten van Schiphol naar andere luchthavens. Schiphol krijgt daarmee ruimte voor groei van vluchten die meer winst opleveren.

Bewoners- en milieuorganisaties rond vliegvelden maken zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen. Ze verwachten een forse toename van de geluidhinder en luchtverontreiniging rondom de vliegvelden en een verdere toename van de nu al ernstige klimaatbelasting door de luchtvaart.

De milieu- en omwonendenorganisaties willen dat er paal en perk wordt gesteld aan deze ontwikkelingen. Ze presenteren hieronder een aantal uitgangspunten voor de regionale en nationale discussie over de inpassing van vliegvelden in een duurzame economie en samenleving. In de luchtvaartnota die binnenkort verschijnt, zijn deze punten niet uitgewerkt. Ook de opdracht aan de heer Alders is uitsluitend gericht op het intensiever gebruiken van vliegvelden. Maar juist nu moeten duurzaamheid in de luchtvaartsector en betere benutting van andere vormen van internationaal vervoer prominente richtinggevende elementen in zijn opdracht zijn.

TERUGDRINGEN VAN BROEIKASGASEMISSIES
Het is niet acceptabel dat de luchtvaartsector doorgaat met het vergroten van haar broeikasgasemissies.Ook de luchtvaart moet vanaf nu een serieuze, substantiële bijdrage leveren aan het klimaatbeleid. Dit betekent dat verdere groei van het aantal vliegkilometers uitermate ongewenst is. Ter toelichting:
 • Om de klimaatverandering te beperken tot 2 graden Celsius moet Europa haar emissies in 2020 met 30% en in 2050 met 80% beperken. Dit vereist van alle maatschappelijke sectoren een grote inspanning. Groei van de luchtvaartemissies zou ten koste gaan van de rest van de economie. Het faciliteren van groei van de luchtvaart(emissies) leidt er toe dat op termijn alleen onze luchtvaartsector al meer broeikasgassen uitstoot dan wat Nederland in totaal mag uitstoten.
 • Het emissiehandelssysteem voor de luchtvaart leidt voorlopig niet tot veranderingen in de luchtvaartsector, blijkt onder andere uit de impactanalyse van de Europese Commissie.
 • Bovendien is vliegen dubbel problematisch omdat straalmotoren per kg brandstof een twee á viervoudig klimaateffect hebben. Ook stikstof- en waterdampemissies warmen de aarde op. Het aandeel van de luchtvaart in klimaatverandering is dus aanzienlijk groter dan van CO2 alleen.
 • Omdat de luchtvaart haar klimaatemissie per passagierskilometer technisch gezien maximaal met 1% per jaar kan reduceren, is verdere fysieke groei van de luchtvaart niet mogelijk zonder gevaarlijke klimaatverandering te veroorzaken.

VERMINDEREN VAN VLIEGTUIGLAWAAI
Het aantal geluidgehinderden door vliegverkeer moet worden beperkt, in het belang van de leefbaarheid en vanwege de gezondheid van omwonenden, zowel rondom vliegvelden als onder de aanvliegroutes in de rest van Nederland.
 • In het belang van de omwonenden geldt voor alle regionale vliegvelden tenminste een achturige nachtsluiting.
 • De inzet van stillere vliegtuigen en 'stillere' vliegprocedures moeten leiden tot minder geluidhinder.
 • Voorkomen moet worden dat een deken van vliegtuiglawaai over Nederland wordt gelegd, door spreiding van vliegverkeer.
 • Vliegroutes worden geconcentreerd; woongebieden en natuur- en recreatiegebieden worden ontzien.
FRISSE LUCHT OP EN ROND VLIEGVELDEN
De concentraties van voor de gezondheid schadelijke stoffen in de lucht, op en rond de luchthavens mag niet toenemen en moet vervolgens omlaag worden gebracht. Het gaat hierbij zowel om de emissies van het in- en uitvliegend vliegverkeer, om de vliegtuigen op het platform en om de emissies van het wegverkeer van en naar het vliegveld.

DUURZAAM INTERNATIONAAL REIZEN
Veel vliegreizen kunnen worden vervangen door andere vervoersvormen. Bovendien maakt de omschakeling naar een CO2-neutrale samenleving een snelle overgang op zuinige vervoersmiddelen noodzakelijk.
 • Veel vliegbestemmingen kunnen snel en comfortabel per bus of trein worden bereikt. Denk aan Brussel, Parijs, Düsseldorf en Keulen.
 • Verbeteren van bestaande spoor- en busverbindingen maakt vliegen op veel meer trajecten overbodig. Frequentere en snellere betere treinverbindingen met het nabije buitenland vanuit Eindhoven, Lelystad, Twente, Groningen en Maastricht bieden grote kansen.
 • Gezien de toenemende olieschaarste en klimaatproblemen is investeren in vliegvelden achterhaald. De bereikbaarheid van Nederland is meer gediend met goede spoor- en busverbindingen met onze buurlanden.
DE NIEUWE LUCHTVAARTNOTA
In het nieuwe luchtvaartbeleid worden effectieve maatregelen vastgesteld die er voor zorgen dat de luchtvaart zich ontwikkelt binnen deze randvoorwaarden.
 • De luchtvaartnota moet worden uitgesteld om een echt duurzaam luchtvaartbeleid te kunnen verkennen en formuleren.
 • Gezien de tijdelijke krimp van de markt is dit het moment voor een denkpauze over de ontwikkeling van de luchtvaart en alternatieven daarvoor.

Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Brabantse Milieufederatie
Bewoners Tegen Vliegveld Rotterdam
Verontruste Inwoners van Flevoland
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek
Platform Vlieghinder Teuge.
Stichting Alternatieven Vliegeveld Twente
Stichting Hart van Twente
Stichting Lonnekerland
Milieudefensie

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp