BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven

Brief BOW aan de heer Alders


We hebben vernomen dat ter voorbereiding van de volgende ronde gesprekken over de uitplaatsing van vliegbewegingen van Schiphol naar Eindhoven de heer Alders alvast een onderzoek wil laten doen naar de relatie tussen Brainport, economie en Eindhoven Airport. Uit ervaring weten wij dat dit soort onderzoeken vaak uitgevoerd wordt door bureaus die nauwe banden hebben met de luchtvaartsector en uitgaan van op zijn minst twijfelachtige aannames. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door een onderzoek dat enige tijd geleden is uitgevoerd in opdracht van door GLOBE. Een onderzoek zonder nader overleg over vraagstelling, methode van aanpak en onderzoekbureau zet volgens ons de geloofwaardigheid van de ‘Eindhovense Alderstafel’ al bij voorbaat op het spel, zo hebben we de heer Alders per brief laten weten.

Veldhoven, 31 januari 2009


Geachte heer Alders,

In aansluiting op het door ons als BOW vertegenwoordigers bij het eerste onderhoud op 22 januari jl. besprokene, willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen.

Uit diverse opmerkingen in de pers, vooral vanuit Eindhoven, menen wij te begrijpen dat het in uw voornemen zou liggen om ter voorbereiding van de volgende ronde gesprekken alvast een onderzoek te laten doen naar de relatie tussen Brainport, economie en Eindhoven Airport.

Het belang van dergelijke onderzoeken wordt door ons niet bestreden, integendeel.
Maar zoals wij bij het eerste onderhoud al hebben aangeduid, worden dergelijke onderzoeken, zeker als zij zich afspelen in het grensgebied tussen economie en luchtvaart, vaak geplaagd door twijfelachtige c.q. betwistbare bronnen en aannames. Deze factoren blijken helaas de waarde en geloofwaardigheid van de uitkomsten van
dit soort onderzoeken sterk aan te tasten.

Vanuit deze visie heeft GLOBE (in het bijzonder de daartoe ingestelde werkgroep) in het voortraject ten behoeve van de herziening van de Regionale Overeenkomst al enige ervaring opgedaan t.a.v. een werkgelegenheidsstudie. In goed overleg tussen de partners is daarbij besloten niet uit te gaan van de standaard benchmarking gegevens, gehanteerd door aan de luchtvaart gelieerde bronnen, maar een eigen onderzoek in de regionale situatie te laten uitvoeren door een daartoe geselecteerd bureau, in dit geval Stratagem/Ecorys B.V. De resultaten waren verrassend en aanmerkelijk verschillend van de standaard aannames die tot dusver door Eindhoven Airport werden gehanteerd.
Dit onderzoek is ter illustratie als bijlage bij deze brief gevoegd.

Ook wij als vertegenwoordigers van de BOW achten een onderzoek naar de relatie tussen de behoeftes van “Brainport” en de mobiliteit verschaft door de luchthaven van grote betekenis om tot geaccepteerde objectieve kwantitatieve uitgangspunten te komen betreffende de taak van Eindhoven Airport. Een dergelijk onderzoek zou een waardevolle aanvulling zijn op het eerder hierboven genoemde Stratagem/Ecorys werkgelegenheids-onderzoek in opdracht van GLOBE. 

Wij zouden het echter bijzonder betreuren als men de lessen uit het eerdere genoemde onderzoek vergeet of veronachtzaamt en bij dit nieuwe onderzoek, zonder nader overleg over vraagstelling, methode en onderzoekbureau, als vanzelfsprekend uitgaat van aan de luchtvaart gelieerde standaard aannames en gebruikelijke benchmarking. Dat zou, zo vrezen wij, een nadrukkelijke "valse start" opleveren en, wat ons betreft, de geloofwaardigheid van de Eindhovense "Alderstafel" op het spel zetten.

Helaas hebben wij bij onze eerste ontmoeting geen gelegenheid gehad over dit onderwerp met elkaar te spreken. Reden voor de BOW om u op deze wijze vrijmoedig daarover te informeren.


Hopende op een constructieve samenwerking, verblijven wij met vriendelijke groeten, 


Het bestuur van de BOW

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp