BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven

Luchtvaartnota: Eindhoven toch afvalputje Schiphol?


Begin september zou de vaste commissie van Verkeer en Waterstaat een hoorzitting houden over de luchtvaartnota. Een aantal vertegenwoordigers van de luchtvaartsector, de politiek en de omwonenden was daarbij uitgenodigd, waaronder de BOW. We mochten op maximaal 2 pagina's onze reactie op deze nota geven. De hoorzitting werd op het laatste moment afgelast, omdat men eerst het advies van de heer Aders af wilde wachten. De nota voorspelt trouwens weinig goeds. Deze lijkt toegeschreven te zijn naar het uitplaatsen van in totaal 70.000 vluchten vanuit Schiphol, waarbij geheel voorbij gegaan wordt aan de wensen en behoeften van onze regio. Hieronder leest u onze reactie op de luchtvaartnota.

Lees hier de luchtvaartnota (.pdf)

Reactie BOW op de luchtvaartnota:
 • Het Eindhoven regarderende uitgangspunt van de nota, het uitplaatsen van 35.000 vliegbewegingen naar Eindhoven Airport, is buitengewoon slecht onderbouwd. Dit wordt in de regio ook zo gevoeld (regio wordt ‘afvoerputje’ van Schiphol).
   
 • De nota lijkt naar het doel toegeschreven te zijn: het uitplaatsen van 70.000 voor Schiphol oninteressante vluchten naar regionale luchthavens. 
   
 • Als doekje voor het bloeden worden het economisch belang en de werkgelegenheid opgevoerd. Deze argumenten zijn op de regio Eindhoven niet of nauwelijks van toepassing. Recente studies bewijzen dit.
   
 • De economische noodzaak voor uitbreiding van het aantal vliegbewegingen wordt op de keper beschouwd alleen door de luchtvaartsector zelf bepleit.
 • Er wordt in de nota gesteld dat de luchthaven Eindhoven – midden in het internationaal georiënteerde technologiecluster Brainport – ervoor zorgt dat de bedrijven in de Brainport direct verbonden zijn met de belangrijkste leveranciers- en afzetmarkten in Europa. Dit is feitelijk onjuist.
   
 • De regio heeft per saldo weinig profijt van de aanwezigheid van het vliegveld. De bijdrage aan de werkgelegenheid is klein, het aantal zakelijke bestemmingen dat op een ‘winstgevende’ manier kan worden aangevlogen is beperkt, terwijl de inkomsten ten gevolge van toeristisch verkeer voor de regio eerder negatief zijn. De meeste inkomende toeristen nemen direct de trein naar Amsterdam, terwijl jongeren uit de regio die – gelokt door een ticketprijs van enkele pilsjes – besluiten te gaan stappen in Milaan of Pisa hun geld niet in de regio uitgeven, maar ergens anders.
   
 • Van elke vier passagiers uit de regio Eindhoven vliegt op dit moment gemiddeld maar één naar een zakelijke bestemming, terwijl op elke passagier uit de regio er vier van buiten de regio meevliegen. Studies gaan ervan uit dat deze verhoudingen nauwelijks zullen veranderen als het aantal vliegbewegingen op Eindhoven wordt uitgebreid. Het argument dat door de ontwikkeling van regionale luchthavens het gemiddelde aantal (auto)reiskilometers per passagier zal afnemen – en daarmee de milieubelasting – is hier dus niet van toepassing. Dit ideaal zal alleen bereikt kunnen worden wanneer er voor elke regio een regionaal vliegveld is, dat de behoefte(n) van die betreffende regio afdekt.
   
 • Voor de duidelijkheid: de omwonenden van het luchtvaartterrein Eindhoven zijn geen tegenstander van een regionale luchthaven. Dit wordt geïllustreerd door de goede relatie tussen de omgeving en de exploitant van Eindhoven Airport. Bij gebrek aan publiekrechtelijke wetgeving terzake is door de omgevingspartijen en Eindhoven Airport in 2000 een (privaatrechtelijke) Regionale Overeenkomst afgesloten. Deze heeft het mogelijk gemaakt dat Eindhoven Airport zich in harmonie met de omgeving heeft ontwikkeld van een kwijnend veldje in 2000 tot een luchthaven van formaat in 2009.
   
 • De afgelopen negen jaar kon de door de regio op natuurlijke wijze gegenereerde groei van Eindhoven Airport meer dan voldoende geaccommodeerd worden binnen de ruimte die de Regionale Overeenkomst (geldig tot 2015) biedt.
   
 • Ook op dit moment zijn er binnen de Regionale Overeenkomst voor Eindhoven Airport nog steeds mogelijkheden om extra bestemmingen in het pakket op te nemen, zoals in de eerste helft van 2009 gebleken is; dit ondanks de huidige economische crisis en de vliegtaks.
   
 • Geregeld blijkt echter dat de marktvraag te klein is om bepaalde bestemmingen vanuit Eindhoven rendabel te kunnen (blijven) aanvliegen.
   
 • De regio zuidoost Brabant heeft zich tot Brainport kunnen ontwikkelen mede door het voor kenniswerkers gunstige woon- en leefklimaat, waarbij de (relatieve) rust een belangrijk element is. In dit opzicht is het veelbetekenend dat dezelfde omgeving die meer dan negen jaar lang de ontwikkeling van Eindhoven Airport stimuleerde, nu massaal tegen uitplaatsing van vluchten van Schiphol naar Eindhoven is. Het kunstmatige ‘opfokken’ van Eindhoven Airport zou, door de verslechtering van de leefomgeving, wel eens nadelig voor Brainport kunnen uitpakken.
   
 • Wij zien niet in dat voor de uitplaatsing van vliegbewegingen nu al ruimte gereserveerd moet worden, omdat de helft van de meer recent uitgevoerde scenario-berekeningen aangeeft dat deze ruimte ook in 2020 nog niet nodig is.
   
 • Het luchtvaartterrein Eindhoven is primair een militaire luchthaven en zal dat blijven. In de nota wordt gesteld dat het evident is dat inzet van alle 70.000 vliegbewegingen op Eindhoven botst met de Nederlandse militaire functie aldaar. Er wordt niet beargumenteerd dat de inzet van 35.000 vliegbewegingen wel mogelijk is.
   
 • De regio is al sinds 1978 opgezadeld met een voorlopige aanwijzing van het luchtvaartterrein Eindhoven, waarvan de geluidruimte veel groter is dan de sinds meer dan 10 jaar ‘volgevlogen’ ruimte. De ontwikkeling van de omliggende gemeenten is hierdoor sterk beperkt. Het spreekt boekdelen dat de aanwijzing van dit luchtvaartterrein – onder meer op ons verzoek – recent vernietigd is door de Raad van State vanwege het gebrek aan argumentatie, dat kennelijk 30 jaar stand kon houden.
   
 • Het vliegveld Eindhoven ligt gewoonweg verkeerd voor een forse uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat al in 1984, toen de regio nog veel minder dichtbevolkt was, de baan gedraaid moest worden.


26 augustus 2009

Prof.dr.ir. K. Kopinga
Voorzitter BOW


 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp