BOW BOW
Ondersteuning BOW bij opstellen verkiezingsprogramma


De ontwikkelingen rond Eindhoven Airport volgen zich in een snel tempo op. De laatste stand van zaken is over een maand al weer achterhaald. BOW begrijpt dat het daarom moeilijk is om bij het opstellen van het verkiezingsprogramma een 'duurzaam' standpunt in te nemen, rekening houdende met de complexe situatie. Wij zijn daarom graag bereid uitleg te geven over de ontwikkelingen rondom het vliegveld en u te ondersteunen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. De politieke partijen hebben daarover de onderstaande brief ontvangen of zullen deze binnenkort opgestuurd krijgen.

Geachte Dames Heren,

Langs deze weg vragen wij uw aandacht voor de geluidhinderproblematiek die rondom Eindhoven Airport in de nabije toekomst gaat optreden als het kabinetsvoornemen om 70.000 vliegbewegingen over te hevelen van Schiphol naar Eindhoven Airport werkelijk doorgaat.

Voor zover u BOW nog niet kent stellen wij ons even voor. De vereniging BOW is opgericht op 16 januari 1989 en is statutair gevestigd in Veldhoven. Zoals aangegeven in de statuten is het doel van de vereniging het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat voor omwonenden rondom het vliegveld Eindhoven Airport. Om deze doelstelling te bereiken heeft BOW zich in de afgelopen jaren, met name gericht op het terugdringen van de geluidbelasting voor de omgeving. Op onze website www.b-o-w.nl treft u meer informatie aan over de vereniging BOW.

Om de geluidbelasting rondom Eindhoven Airport te beperken heeft BOW met de andere belanghebbende partijen in 2003 een regionale overeenkomst afgesloten die het mogelijk maakt voor Eindhoven Airport te groeien binnen nauwkeurig afgesproken milieugrenzen. Deze overeenkomst heeft er mede toe geleid dat Eindhoven Airport zich de afgelopen jaren heeft kunnen ontwikkelen tot een modern en economisch gezond bedrijf met een goed rendement en goede toekomstverwachtingen.

De winst voor de omwonenden is dat de geluidoverlast die door het vliegverkeer wordt veroorzaakt beperkt blijft binnen de afgesproken grenzen. Een situatie die BOW graag ook voor de toekomst wil zekerstellen.

Hier wringt dan ook de schoen omdat vanuit de landelijke overheid wordt voorgesteld 70.000 extra vliegbewegingen toe te voegen aan het huidige contigent vliegbewegingen. Vliegbewegingen die geen enkele relatie hebben met de economische ontwikkelingen van de regio Zuidoost Brabant maar wel zorgen voor een grotere milieu- en geluidbelasting.

BOW doet daarom een beroep op alle politieke partijen in de regio Zuidoost Brabant om in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 een passage op te nemen waarin wordt aangegeven dat de betreffende politieke partij streeft naar een goede leefomgeving van de burgers, en dat deze leefomgeving alleen kan worden gegarandeerd als er geen sprake is van milieu- en geluidoverlast veroorzaakt door het vliegveld Eindhoven Airport. 

BOW is namelijk van mening dat het tot de taak en de doelstelling van elke politieke groepering behoort om er naar hun achterban toe voor te zorgen dat zij kunnen leven, wonen en werken in een goede en gezonde leefomgeving. 

Als de plannen van het kabinet doorgaan en er op korte termijn 70.000 extra vliegbewegingen plaatsvinden op Eindhoven Airport, dan kan er niet meer worden gesproken van een goede en gezonde leefomgeving. Dit geldt dan niet alleen voor de direct omwonende rondom Eindhoven Airport maar zeker ook voor diegene die nu op een relatief grote afstand van Eindhoven Airport leven, wonen en werken en nu geen noemenswaarduige overlast ondervinden. Het gevaar dreigt dus voor geheel Zuidoost Brabant. Een situatie die Zuidoost Brabant niet kan en mag accepteren.

Dit toekomstscenario wordt momenteel besproken onder leiding van de heer H. Alders aan de zogenoemde ‘Alderstafel’. De heer Alders heeft namelijk van de regering de opdracht gekregen de mogelijkheden van Eindhoven Airport te onderzoeken vanuit zowel het economisch als het milieuperspectief en na te gaan of er voldoende draagvlak is voor het kabinetsvoornemen. Het resultaat van deze besprekingen is echter noch ongewis. 

Wel is het zo dat er vanuit de regio een voorstel is gedaan dat recht doet aan de groei van het vliegverkeer, een gezond groeipotentieel biedt aan Eindhoven Airport en zorgdraagt voor een goede en gezonde leefomgeving voor de burgers in Zuidoost Brabant, Een voorstel dat de heer Alders heeft overgebracht aan de betrokken bewindslieden zijnde de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM en de staatssecretaris van Defensie. Alle regionale belanghebbende partijen die mee hebben gedaan aan de besprekingen aan de ‘Alderstafel’ hebben dan ook dit regionale voorstel onderschreven. Ook hierover vindt u meer informatie op onze website www.b-o-w.nl. 

Wij vertrouwen u met deze brief in het kort voldoende inzicht te hebben gegeven in een nachtmerriescenario dat zal ontstaan als de regio Zuidoost Brabant niet nadrukkelijk aangeeft een dergelijke situatie niet te wensen. Daarom doen wij een beroep op uw gezond verstand stelling te nemen tegen het kabinetsvoornemen 70.000 extra vliegbewegingen over te hevelen van Schiphol naar Eindhoven Airport. Een situatie die ongewenst is mede gezien het feit dat er geen economisch voordeel voor de regio van te verwachten is.

Uiteraard zijn wij altijd bereid dit standpunt nader aan u toe te lichten dan wel u te ondersteunen c.q. te adviseren in het kader van uw verkiezingsprogramma.


Met vriendelijke groeten,

Klaas Kopinga
Voorzitter BOW.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp