BOW-info

Bestuur

Het bestuur bestaat uit :Bestuur 02b

  • Prof.dr.ir. Klaas Kopinga (Veldhoven), voorzitter
  • Stefan Nuijs (Best), penningmeester
  • Door de Beus (Oirschot(Oostelbeers)), secretaris
  • Cees Beemer (Eersel), lid
  • Dr.ir. Seyno Sluyterman (Eindhoven), lid

Doelstelling

Doelstelling 02
Het doel van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat voor omwonenden van de vliegbasis Welschap/Eindhoven Airport en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van de omwonenden en het milieu kunnen aantasten (artikel 3, lid 1 van de statuten)


Historie van de vereniging 

Historie 01
De vereniging is opgericht op 16 januari 1989 en is statutair gevestigd in Veldhoven. De vereniging is een voortzetting van het sedert 30 oktober 1986 bestaande samenwerkingsverband tussen een aantal individuele personen en diverse organisaties die zich zorgen maakten over de ontwikkelingen op het vliegveld. Dit samenwerkingsverband werd het Overkoepelend Orgaan Omwonenden Welschap genoemd, maar werd bij oprichting van de vereniging omgedoopt in Belangenbehartiging Omwonenden Welschap kortweg B.O.W.
Zoals de statuten aangeven heeft de vereniging ten doel de kwaliteit van het woon- en leefmilieu rondom het vliegveld Welschap (d.w.z. de militaire vliegbasis Eindhoven daaronder begrepen het civiele gedeelte in gebruik bij Eindhoven Airport) te behouden en zo mogelijk te verbeteren met gebruikmaking van alle mogelijke wettige middelen.
De vereniging is niet direct noch indirect verbonden met enige politieke partij of beweging, maar werkt samen met iedereen die bij het bereiken van de doelstellingen kan helpen. Gestart met een ledenaantal van ongeveer 60 is dat aantal inmiddels opgelopen tot ruim 1200 afkomstig uit de hele regio.
De eerste activiteiten betroffen het verzet tegen het toelaten van grotere en zwaardere vliegtuigen in ruil voor een verlaging van het maximale aantal vliegbewegingen van 18050 naar 15500. De daarvoor gemaakte afspraken werden vastgelegd in een convenant, een "overeenkomst" tussen de omliggende gemeenten en de directie van Eindhoven Airport. Dit convenant was in eerste aanleg allesbehalve waterdicht geredigeerd. Op aandringen van O.O.O.W. en de politiek werd het convenant redactioneel aangepast, maar jaren later veegde de rechter het van tafel, omdat de bepalingen in het convenant strijdig waren met landelijke regelgeving.
Daarna heeft de vereniging zich ingespannen om de door de gebruiker van het vliegveld vurig gewenste vervroegde openstelling ( nú kwart voor zeven) tegen te houden. Jarenlang streed de vereniging tegen de vervroeging van de openstellingstijd, soms zij aan zij met de gemeente Veldhoven. Uiteindelijk restte niets anders dan de gang naar de rechter, in dit geval de Raad van State. Die stelde de vereniging geheel in het gelijk.

In de loop van de jaren negentig werd de roep om meer vliegbewegingen steeds luider. Het ministerie van Defensie wilde ook overschakelen van aantal vliegbewegingen naar een maximale hoeveelheid te produceren geluid per jaar. De discussie over het aantal vliegbewegingen werd uiteindelijk voor de rechter uitgevochten en leverde geen winnaar en geen verliezer op. Die ondoorzichtige situatie en de onzekerheid naar de toekomst was voor de vereniging reden een poging te doen alle betrokken partijen te brengen tot afspraken voor de (midden-)lange termijn. Na jaren van overleg heeft dat geresulteerd in de Regionale Overeenkomst waarover u elders op deze website meer kunt lezen. Van groot belang daarin zijn o.a. de handhaving van de huidige openstellingstijden, de handhaving van de beperkte weekendopenstelling, de installatie van een geluidmeet- en routebewakingssysteem en de maximalisatie van de geluidproductie tot en met het jaar 2015.

Daarmee is geen einde gekomen aan de activiteiten van de vereniging, integendeel. De aanpassing van de Regionale Overeenkomst van dit jaar (2003) is daarvan een goed voorbeeld. Bovendien is er bij de uitwerking van de overeenkomst een belangrijke taak weggelegd voor B.O.W. Zo is de vereniging op dit moment druk bezig met het in overleg met de fabrikant en de directie van Eindhoven Airport, plaatsen van geluidmeetpalen, waardoor het straks mogelijk wordt het werkelijk geproduceerde geluid te meten. Daarnaast is er nog veel werk te doen op het gebied van het militaire vliegverkeer. Daaraan is de laatste jaren, mede als gevolg van de activiteiten op het gebied van de burger luchtvaart te weinig aandacht besteed.
Belangrijk daarvoor is een grote, sterke vereniging. Een vereniging die met kennis van zaken weerwerk kan bieden aan degenen die een nagenoeg ongelimiteerde uitbreiding van Eindhoven Airport voorstaan.

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief