Alle informatie over Eindhoven Airport
die u als bewoner wilt weten
voor uw reactie... klik hier
Om snel een overzicht te hebben van de inhoud van de site plaatsen we de link naar de "sitemap" direct rechts bovenaan.
Zoek op de site:Volg BOW nu ook op Twitter:
 
Risicokaart

Bekijk hier hoeveel risico's er in uw woonomgeving zijn: www.risicokaart.nl


Voor meer risico's, zie hier: landing vliegtuig
Ledenflyer
 

 
klik door naar:


(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 

 

Welkom op de site van BOW.

We hopen u met deze site van alle actuele informatie te voorzien.
Voor  algemene vragen kunt u contact opnemen via
     email:           info@b-o-w.nl
     telefonisch:  06-51274400
Inzake de contributie kunt u contact opnemen via
     email:           penningmeester@b-o-w.nl

Informatieavond proefcasus op 25 april 2019

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe komen we tot een betere balans tussen economische ontwikkelingen en belasting van de leefomgeving? Dat is de centrale vraag in het kader van de Proefcasus Eindhoven Airport waarop met elkaar in de afgelopen maanden een antwoord is gezocht.

Op donderdag 25 april is het zo ver, dan presenteert Pieter van Geel zijn advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Diezelfde avond licht hij het advies toe tijdens de vierde publieke bijeenkomst in het Evoluon.U bent van harte uitgenodigd bij de toelichting aanwezig te zijn en daarna vragen te stellen. De avond duurt van 19.00 tot 20.30 uur.

In aanloop naar het advies 
Proefcasus Eindhoven Airport is opgezet om omwonenden, belangengroeperingen en bedrijven te betrekken bij een advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020. Overheden zijn op hun beurt betrokken via de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019. In de afgelopen maanden is zoveel mogelijk objectieve informatie verzameld over de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio. Daarnaast zijn ook de meningen van alle belanghebbenden meegewogen.

Hoe gaat het nu verder?
Tijdens de bijeenkomst in het Evoluon licht Pieter van Geel zijn advies toe en beantwoordt hij uw vragen over het advies. Daarnaast wordt er ook tekst en uitleg gegeven over het vervolgtraject na de Proefcasus Eindhoven Airport. Dus bent u benieuwd naar het advies van Pieter van Geel en wat daar vervolgens mee gebeurt? Schrijf u dan snel in. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u dan een mail met alle praktische informatie.

Het inschrijvingsformulier is ook te vinden op www.samenopdehoogte.nl onder 'Proefcasus'.

Klachtenlijn

Belangenvereniging Omwonenden van Eindhoven
Bel 040-2896133 en 040-2896144. Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt altijd teruggebeld. Ook kunt u bij overlast van militair vliegverkeer een klacht indienen via het klachtenformulier.
Landelijke actiedag tegen de groei van de luchtvaart

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), waarvan de BOW een van de initiatiefnemers is, heeft zich vanuit Eindhoven aangesloten bij het, onlangs opgerichte, LBBL (Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart). Het LBBL is tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart vanwege geluid, toxische emissies en klimaat. Ook begint de gedachte post te vatten dat de impact van de uitdijende vliegactiviteiten zo groot is, dat economische voordelen voor de omringende regio in hun tegendeel beginnen om te slaan. Dit is onder andere neergelegd in een brief aan de Tweede kamer en het kabinet. Het LBBL wordt gesteund door Greenpeace en de landelijke milieuorganisaties.

Het LBBL en Greenpeace organiseren op zaterdag 23 juni 2018 in zes plaatsen nabij een vliegveld gelijktijdig een landelijk actiemoment. In Eindhoven zal dat plaatsvinden.

Op zaterdag 23 juni 2018
Om 13.00 uur
Op het Catharinaplein

Bewonersorganisaties rond de zes luchthavens verenigen zich

Bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens hebben op 15 mei 2018 het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Zij vinden dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen.
Via het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), waarvan de BOW een van de initiatiefnemers is, zijn wij in dit landelijke beraad vertegenwoordigd. Lees hier het persbericht …
 

Ledenvergadering 2 juli 2018

Op maandag 2 juli 2018 zal een ledenvergadering gehouden worden in MFA Knegsel, Steenselseweg 8A, Knegsel. Deze begint om 20.00 uur met een beknopt verslag van de secretaris en de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar. Het grootste deel van de vergadering is bedoeld voor informatie en discussie over de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019. Verder zal aandacht worden besteed aan het recent opgerichte Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) en de rol die BOW bij dit beraad speelt. De agenda zal ongeveer 2 weken voor de vergadering aan de leden worden toegestuurd.

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

De BOW is een van de initiatiefnemers van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2). De andere initiatiefnemers zijn de Brabantse Milieufederatie (BMF) en de actiegroepen “De 10 Geboden voor Eindhoven Airport” en “Geen Vluchten Na Elven (GVNE)”. BVM2 is een bundeling van de activiteiten van diegenen die zich zorgen maken over de groeiambities van Eindhoven Airport. Op zaterdag 20 mei 2017 is een manifest van BVM2 gepresenteerd aan raadsleden uit de regio en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst in de Leenhoef in Knegsel zijn voordrachten gehouden door Klaas Kopinga (voorzitter BOW) en Wim Scheffers (voorzitter BVM2). Het manifest is te vinden via de link www.bvm2.nl. De presentatie van onze voorzitter kunt u bekijken in pdf-vorm. Download de PresentatieKnegsel.pdf.

Eindhoven Airport uitgestorven op eerste dag zonder vliegverkeer (ED 01-06-2016)

EINDHOVEN - Geen grote groepen vakantiegangers, die met hun koffers de vertrekhal van Eindhoven Airport in- en uitratelen, geen taxi's of bussen, niemand die nog even snel wat leesvoer uitzoekt bij de kiosk. 

Petitie over vliegen besproken in Europees Parlement

De organisatie Taming Aviation, oorspronkelijk gestart in Oostenrijk, heeft omwonendenorganisaties van vliegvelden in Europa benaderd met een petitie, gericht aan het Europees Parlement (EP). De petitie is ondertekend door ruim 140 omwonendenorganisaties uit 10 landen, waaronder het Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport, Geen Vluchten Na Elven en de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW).

De petitie is in oktober 2014 aangeboden.

Verdere groei van Eindhoven Aiport, onder welke voorwaarden?

Zoals u ongetwijfeld weet, vindt deze maand de evaluatie plaats van de eerste fase van het Aldersadvies. De randvoorwaarden die de BOW stelt aan verder groei van Eindhoven Airport zijn hieronder kort samengevat.
  • Geen geplande vluchten na 23.00 uur.
  • Geen vliegbewegingen op de zondagen voor 08.00 uur.
  • Geen vliegbewegingen op de zaterdagen voor 08.00 uur, tenzij dit aantoonbaar tot gevolg heeft dat de bedrijfsvoering van Eindhoven Airport niet meer rendabel is.
  • Handhaven van de bestaande boeteregeling, zo mogelijk aangevuld met een ‘klimboeteregeling’ tussen 23:00 en 24:00.
  • Fifty-fifty verdeling tussen Eindhoven Airport en de omgeving van de milieuwinst die ontstaat door bijvoorbeeld het inzetten van stillere vliegtuigen.
  • Het vertragen van de groei tot 43.000 vliegbewegingen door deze groei ‘uit te smeren’ over een langere periode dan tot 2020.
    • Deze groei verder beperken als het percentage zakelijke passagiers verder afneemt of als de uitkomsten van toekomstige belevingsonderzoeken laten zien dat het aantal (ernstig) gehinderden sterk toeneemt.
 
Deze punten zullen op de komende ledenvergadering nader worden toegelicht. Tot dusver hebben de gemeenteraden in de regio hierover nog geen duidelijk standpunt ingenomen of naar buiten gebracht. Acties van uw kant richting uw gemeenteraad of de pers kunnen bijdragen aan een beperking van de hinder die door het vliegveld wordt veroorzaakt.

Twee jaar geluidsmetingen in Best-Zuid

Belangenvereniging Omwonenden van Eindhoven
De vier geluidsmeetposten, die op verzoek van de gemeente Best door Geluidsnet BV zijn geplaatst, zijn nu enkele jaren operationeel. Onlangs zijn de resultaten van de metingen over de periode februari 2012 - februari 2013 en dezelfde periode 2013-2014 gerapporteerd. Bernard Gerard van het platform de 10gebodenvoorEA heeft in een artikel samengevat hoe het geluid van het vliegverkeer in die jaren is toegenomen. Het vliegverkeer geeft op sommige plaatsen een hoeveelheid lawaai die echt zorgwekkend begint te worden.
 

Petitie Taming Aviation aangeboden

Belangenvereniging Omwonenden van Eindhoven

Op deze website is al eerder aandacht gevraagd voor het initiatief Taming Aviation. Dat is een burgerinitiatief uit Oostenrijk, dat 140 organisaties rondom Europese luchthavens in 10 lidstaten verenigd heeft in een petitie aan het Europese parlement. Onlangs is deze petitie aangeboden aan het Europees Parlement, en wel aan mevrouw Cecilia Wikström, voorzitter van het Petition Commitee van dat parlement. Dat gebeurde op 18 november 2014. 

Brabantse belangengroepen tekenen internationale petitie “Taming aviation”

  De Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW), de actiegroep Geen Vluchten Na Elven  en het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport (waarin de BOW, BMF, politieke partijen en individuele personen) hebben de internationale petitie Taming Aviation ondertekend (http://www.tamingaviation.eu/). Deze petitie zal binnenkort worden aangeboden aan het Europees Parlement. De Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW), de actiegroep Geen Vluchten Na Elven  en het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport (waarin de BOW, BMF, politieke partijen en individuele personen) hebben de internationale petitie Taming Aviation ondertekend (http://www.tamingaviation.eu/). Deze petitie zal binnenkort worden aangeboden aan het Europees Parlement.

Directeur Eindhoven Airport doet zielig

 In het Eindhovens Dagblad van 10 oktober 2014 toont vliegvelddirecteur Joost Meijs zich bedroefd dat zijn “Airport op de rem moet trappen”. Dit terwijl de belangstelling van de luchtvaartmaatschappijen toch zo groot is. Wim Scheffers (GeenVluchtenNaElven) en Bernard Gerard (Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport) geven een reactie.

Actiegroep Geen Vluchten Na Elven biedt 5100 handtekeningen aan aan Tweede Kamer

Op donderdag 26 juni 2014 besprak de commissie I&M in het Algemeen Overleg (AO) Luchtvaart een aantal luchtvaartonderwerpen, zoals de toekomst van Schiphol, het al dan niet aanleggen van vlieghaven Lelystad en het Luchthavenbesluit Eindhoven Airport.
Deze commissievergadering was een goed moment om de handtekeningen, die op de site van Geen Vluchten Na Elven (GVNE) binnengekomen waren, aan te bieden. Dat waren er inmiddels, na krap een half jaar, ruim 5100. Verder werden er van acht randgemeenten moties of verklaringen aangeboden. 

Lees hier het volledige artikel

Actiegroep Geen Vluchten Na Elven

Het concept-Luchthavenbesluit heeft ertoe geleid dat er een nieuwe actiegroep opgericht is, die zich specifiek richt op de openingstijden van Eindhoven Airport. Het Luchthavenbesluit wil die openingstijden nog verder oprekken dan het advies van de heer Alders. Tot de werkzaamheden van de nieuwe actiegroep behoren een petitie en een website:
http://www.petities24.com/geen_vluchten_na_elven
http://www.geenvluchtennaelven.nl/.
 
Als u ook vindt dat u recht hebt op 8 uur ononderbroken nachtrust, willen wij u oproepen om zo snel mogelijk uw handtekening onder deze petitie te zetten.

Het is ook van groot belang dat iedereen die overlast van vliegtuigen heeft dit meldt! Blijf dat doen (bijvoorbeeld via http://www.samenopdehoogte.nl/)!! 
(ANP, 27 mei 2013)

Website voor klachten over vliegtuiglawaai Eindhoven Airport

Omwonenden van Eindhoven Airport kunnen sinds maandag op een speciale internet- pagina terecht met hun klachten over vliegtuiglawaai. De site toont bovendien vrijwel meteen informatie over de passagiersvluchten van en naar Eindhoven:
www.samenopdehoogte.nl

Lees meer

Kaartjes van de vliegbewegingen in 2012

Omdat het lijkt alsof sommige vliegtuigmaatschappijen vaker over dorpskernen heen vliegen dan andere hebben we alle civiele vliegbewegingen die onze virtuele radar in 2012 heeft geregistreerd in de bijgevoegde kaartjes afgebeeld. Een blauwzwarte stippellijn op deze kaartjes geeft een enkele vliegbeweging aan. De intensiteit van het aantal vliegbewegingen loopt vervolgens op van lichtblauw naar groen, geel, rood, roze tot wit (maximum). Het blijkt dat Wizzair erg vaak over de dorpskernen van Steensel en Waalre heen vliegt, in tegenstelling tot de andere maatschappijen. We overleggen met de betrokken partijen hoe deze situatie kan worden verbeterd. Dergelijke plaatjes hebben we ook over de jaren 2008 t/m 2011.

Bekijk hier de plaatjes (.pdf)

Neemt Ryanair een loopje met onze veiligheid?

De laatste tijd is in de media veel aandacht besteed aan het ‘brandstofbeleid’ van Ryanair (zie bijvoorbeeld http://reporter.kro.nl/seizoenen/2012/afleveringen/28-12-2012). Dit komt er op neer dat om kosten te sparen piloten onder druk lijken te worden gezet met (te) weinig reservebrandstof te vliegen. Omdat dit ook voor onze omgeving serieuze veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen hebben wij hierover vragen gesteld aan Eindhoven Airport en de Alderstafel Eindhoven.

Lees hier onze brief  (.pdf)

Met omgeving afgesproken glijvluchten worden ingevoerd

In oktober 2010 is de Regionale Overeenkomst gewijzigd, waardoor Eindhoven Airport iets meer geluidsruimte ter beschikking kreeg. Daarbij is afgesproken dat de hinderbeperkende maatregelen uit het Aldersadvies een paar jaar eerder ingevoerd zouden worden dan men eerst van plan was. In oktober is een begin gemaakt met landingen in glijvlucht. Voor wie heeft dit nu effect?

Lees hier het volledige artikel

Voorstel BOW voor aanscherping en verrijking Aldersadvies geaccepteerd

Belangenvereniging Omwonenden van Eindhoven
Zoals bekend heeft de BOW het Aldersadvies in 2010 om een aantal redenen niet willen onderschrijven. Onderhandelingen met Eindhoven Airport hebben afgelopen maand een pakket van zes afspraken opgeleverd, die een aantal van onze bezwaren tegen dit advies ondervangen en de omgeving een meer duurzame bescherming kunnen bieden.

Oproep: BOW zoekt extra bestuursleden

BOW is op zoek naar versterking van het bestuur.  Momenteel vinden er veel overleggen en bijeenkomsten plaats in het kader van de Alderstafel. BOW hecht hier veel waarde aan en wil graag zoveel mogelijk aanwezig zijn. Om de vertegen- woordiging te waarborgen is behoefte aan extra capaciteit. BOW zoekt derhalve versterking van het bestuur, voor mogelijk meerdere jaren. Inzetbaarheid bij de overleggen is gewenst, waarbij veel van deze vergaderingen overdag plaatsvinden. Mocht u interesse hebben, neemt u dan contact op met BOW via info@b-o-w.nl


Doelstelling

Het doel van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat voor omwonenden van de vliegbasis Welschap/Eindhoven Airport en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van de omwonenden en het milieu kunnen aantasten.


BOW streeft naar een eerlijke en open discussie. Omdat standpunten varië- ren is het mogelijk dat de BOW het niet met alle onderstaande reacties eens is.
voor uw reactie... klik hier

Het vliegverkeer van Welschap  is de afgelopen weken  gewoon verschrikkelijk. Wat me vooral ergert is het vliegverkeer van voor 8.00 u en na 23.00 uur. Brabant gaat helemaal de “goede” kant op. Bouw megastallen en alle al bestaande stank- overlast en als toetje de vliegtuigen. Vliegtuigen hebben steeds dezelfde route. Ik heb niet het idee dat er iets aan te doen is, maar het wordt steeds erger. Het buitengebied van Sint-Oedenrode, met name Nijnsel, wordt onleefbaar. 

P. Bekkers, Sint-Oedenrode

Ik ben het steeds méér voorkomende vlieg- verkeer boven de kern van kerkdorp Boskant spuugzat. (Hoe gaat het deze zomer worden?). Elk uur minstens 5 tot 10 en soms meer vliegtuigen. Het lijkt wel of Welschap de vertrekroute aan het verleggen is. Als het nog gekker wordt dan ga ik met een handtekeningen actie de wijk in!

H. vd Schoot, Sint-Oedenrode
Vind dat er een gigantische stijging is van het aantal startende en landende vliegtuigen om 7.00 uur 's morgens, waardoor je compleet uit je bed gebruld wordt. Helaas moet je ramen en deuren dicht houden om te kunnen praten. Is echt veel te veel midden in een drukbevolkt gebied als Acht in Eindhoven. Hoop dat daar eens over nagedacht wordt en er ook iets mee gedaan wordt.

A.C. uit Eindhoven 
Wat een rust de afgelopen anderhalve week en mijn stress klachten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Nu is het mij echt duidelijk wat deze vliegtuigen met mijn gezondheid doen. Geen last meer van hartkloppingen, minder last van oorsuizen, minder prikkelbaar en minder opvliegerig, ik vind mezelf weer terug. Ik kan weer genieten van de natuur en de vogeltjes. Het is echt niet normaal dat men zoveel geluidsoverlast mag veroorzaken, niemand in de omgeving mag dit behalve Eindhoven Airport. Ze verzieken mijn gezondheid.

J. S.
Vanmiddag heel veel overlast van straal- jagers. Kinderen zitten huilend buiten. Met handen op de oren komen ze binnen.

W. van H.
43.000 vliegbeweging tegenover nu 29.000. Dat is maar liefst 48% meer. En Alders geeft zijn goedkeuring eraan..... hij ziet ze vliegen. Nog meer overlast van deze vliegtuigen, vooral WizzAir. Vliegt regelmatig over de bebouwing bij Eersel. En dan maar niet te spreken over de zware leger- vliegtuigen.... De meeste overlast geeft toch de burgerluchtvaart. En geluisterd wordt er toch niet naar de burger uit de omgeving, alleen 'n politicus die alleen cijfermatig kijkt.

GdG
Met interesse ging ik het betreffende rapport lezen. Helaas een teleurstellend resultaat. Vooral betreft de inhoud van het gekozen meetprogramma mis ik verschillende onder- zoekskenmerken, zoals bijv. emissie van zware metalen die neerslaan en in de bodem terecht komen. Naar mijn idee is het tijdstip van meeting, de winter, niet representatief. Op mij komt het onderzoek zodanig over dat het is uitgevoerd ten faveure van belanghebbende zoals de provincie.
 
J. Sluiter
Het is niet alleen de overlast van geluid! Ik word 's ochtends wakker met een kerosine lucht in mijn slaapkamer. En ik maar gezond leven, eten en sporten.
 
EvH-G
Ook in Luyksgestel neemt de overlast hand over hand toe. Steeds vaker moeten binnenhuis (!) gesprekken worden onder- broken vanwege overkomende vliegtuigen. Vooral bij Oostenwind komt het ene na het andere vliegtuig over. Met de decibel meter (app te downloaden op elke smartphone) meten we geluidsniveaus tussen de 70 en 90 dB.

B. van Houtert
Luyksgestel
Een aantal deelnemers aan de Alderstafel zullen blij zijn met het persbericht dat Ryanair weer een drietal zonbestemmingen heeft toegevoegd aan het zakelijke vlieg- verkeer netwerk. Er wordt zelfs verwacht dat te veel zakenmensen gebruik gaan maken van de vluchten naar Murcia (Spanje), Corfu (Griekenland) en Venetie (Italie). Daar- om benadrukt de woordvoerder van Ryanair "de toeristische waarde van de bestem- mingen en dat ze zich vooral richten op de toeristische markt". Dit is geheel nieuwe informatie voor de overlast ondervin- dende omwonenden van Eindhoven Airport aan wie steeds verteld wordt dat de uit- breidingen van het vliegverkeer ge- richt zijn op de realisatie van de zakelijke Brainport ambities. Of zijn we toch de te goedgelovige slimste-regio bewoners?
 
M. de Bie
Veldhoven

Op de website van het RIVM is te zien dat we rond Eindhoven Airport de hoogste concen- tratie fijnstof van Nederland inademen, maar dat is voor Eindhoven Aiport geen reden om het aantal vluchten te verminderen. Kent u het verhaal dat mensen op vakantie ineens minder last hebben van benauwdheid en hoesten? Daarom, dit is het bewijs.

J.S.

Sinds een aantal maanden zijn er continue vliegbewegingen vanaf Welschap / Eind- hoven Airport welke de koers over Eersel / Hapert hebben. Gedurende de dag is het een voortdurend geronk van vliegtuig- motoren, zowel militair als civiel. Rustig buiten zitten of muziek luisteren is er niet meer bij, simpelweg omdat het genot wordt verpest door de vliegtuigen!

J. vd B.

Vreselijk als ze gaan uitbreiden. Buiten zitten is er niet meer bij. Dat er geen rekening wordt gehouden met de mensen die er wonen. Er is al zoveel herrie en dan de angst die erbij komt of alles wel goed gaat.

J. de Jong

Hierbij een plaatje van 6 aug 17:06 u met een typisch te zuidelijk gevlogen bocht over Eersel. Veel vliegtuigen blijven een halve kilometer noordelijker en dat levert al veel minder herrie als je in de tuin zit. Het tweede plaatje van 17:58 u laat een meer noordelijke route zien die duidelijk minder geluid in de wijk geeft. Met wat meer aandacht in de cockpit voor de eerste bocht kan het best beter voor de bewoners van Eersel.

Image 1
Image 2

E.B. Eersel

De afgelopen weken heb ik me ver- schrikkelijk gestoord aan het lawaai van de F16's. En niet alleen dat: ik raak er zelfs op een gegeven moment van in paniek: alsmaar dat lawaai en de stress die het veroorzaakt. Ik kan niet begrijpen dat dit mag: zoveel lawaai produceren, zo lang achter elkaar (we hebben nog een week te gaan), boven zo'n dichtbevolkt gebied. En wat lees ik nu in de krant? Het houdt nog niet op!! In de komende maanden kunnen we nog veel meer vliegoverlast verwach- ten, van de F16's uit Leeuwarden. SCHANDALIG!!!!!! Ik voel me woedend dat we naast de overlast van Airport, nu ook nog deze rotherrie in onze maag gespitst krijgen!!!!!
 
M. H.

Wij krijgen de laatste dagen en vanmorgen steeds meer zwaarder luchtverkeer boven ons huis. Daar zijn we niet blij mee. Het is in de wijk Blixembosch oost Amerikaanse wijk Ella Fitzgeraldlaan.

L. M. Eindhoven

Zondagmiddag, mooi weer, dus... De een na de ander komt over onze wijk/ons huis vliegen met een zweefvliegtuig erachter. De hele middag gaat het nu al door, nu zelfs met meerdere tegelijk. Een herrie van heb ik jou daar. Terwijl het helemaal niet nodig is. Ruimte genoeg buiten de wijk om. Maar het is kennelijk wel interessant om laag over een woonwijk te vliegen. Voor ons geeft het een gevoel van onveiligheid en buitengewoon veel irritatie. Mooi weer, dus lekker buiten in de tuin maar wel in de pestherrie van een paar vlieghobbyisten. Wanneer houdt dit nou eens op?

P.B.

Het is een stralende dag. Lekker in mijn tuintje genieten is er echter vandaag niet bij. Aan één stuk door geronk en getril van vliegtuigen boven mijn hoofd. Mijn hele goede zin wordt erdoor verpest. Gisteren was het ook al zo, en zondagmiddag ook. Op dagen als deze kan ik WOEDEND worden van de onmacht die ik voel. Gisteren stond er weer een juichend stukje in de krant over de groei van Eindhoven Airport. Nog geen twee weken daarvoor is eindelijk de uitslag bekend geworden van het GGD-onderzoek. Men is geschrokken van hoeveel mensen er aangeven ernstige hinder te ondervinden en toch wil men afwachten tot een nieuw onderzoek in 2015. En intussen moeten wij -ik woon zelf in Eindhoven Noord- dit maar slikken. Ik vind dit onbegrijpelijk.
 
M.H. uit Eindhoven

Ik woon sinds november 2009 in de zuid- west hoek van Veldhoven, middenin de wijk Pegbroeken, en het is overduidelijk dat de overlast van opstijgende vliegtuigen in de afgelopen 3 jaar flink is toegenomen. Vaak door vliegtuigen die gewoon veel meer herrie maken dan andere, en vaak doordat de bocht naar het oosten (over Steensel) inderdaad veel te kort wordt genomen.

C.D. uit Veldhoven

Heb aanzienlijk veel meer last van die militaire vliegbewegingen over Steensel dan al die moderne vliegtuigen van Rijanair. Die motoren zij zo stil. Veel stiller dan wat er hier over de weg voorbijrijdt. Dat militaire vliegverkeer lijkt laatste tijd overigens sterk toegenomen. Wat mij betreft, liever een 100% burger luchthaven.

H. A. uit Steensel

Op zondagochtend is Eindhoven Airport geopend vanaf 10.00 uur (voor vlieg- bewegingen). Ik mis echter het doel van deze maatregel wanneer op een ge- middelde zondagochtend om 9.40 uur twee en om 9.50 drie toestellen rondjes aan het cirkelen zijn boven Eindhoven en de omliggende gemeenten. Hoewel ik weinig hinder heb van het geproduceerde geluid kan ik me niet voorstellen dat het milieu er baat bij heeft dat de uitlaatgassen hier twintig minuten lang uitgestoten worden.

J.G.

voor uw reactie... klik hier