Jaar- en ledenvergadering 2019

Verslag ledenvergadering 17 juni 2019

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom

2. Mededelingen bestuur
Er zijn afmeldingen ontvangen van: Juul Joossen, Gerard Westerbeek, Kees Dankers, Wen Spelbrink, Wim Scheffers, Louis Cleef en Wim de Jonge.

3. Verslag ledenvergadering 19 november 2018
Het verslag wordt vastgesteld.

4. Beknopt jaaroverzicht 2018
De voorzitter leest het jaaroverzicht voor. Zie bijgevoegd jaaroverzicht.

5. Beknopt jaaroverzicht 2018 penningmeester en kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Mw. A. Nuijs-Faber en Dhr. J. Linssen, heeft de administratie in orde bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend.

6. Bestuurswisseling/verkiezing
Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn: Wim de Jonge en Louis Cleef. Wim de Jonge stelt zich herkiesbaar.
Wim de Jonge wordt bij acclamatie herkozen.
Louis Cleef wordt bedankt voor de jaren waarin hij zich voor de B.O.W. heeft ingezet.
Er hebben zich geen nieuwe gegadigden gemeld en het bestuur is op dit moment compleet.

7. Proefcasus Eindhoven Airport. Bespreking advies Pieter van Geel. Hoe nu verder? Zie bijgevoegde presentatie.

(V) Hoe gaat die beperking van de in het advies genoemde geluidsbelasting in zijn werk?
(A) Beperking geluidsbelasting geldt voor alle luchtvaartmaatschappijen samen. Als Eindhoven Airport de 30% reductie niet haalt doordat er een luchtvaartmaatschappij dwars ligt zal er minder gevlogen moeten worden, Eindhoven Airport zal dus zelf moeten monitoren.

(V) Hoe zit het met het idee van Luchthaven Eelde om militaire vluchten over te nemen? Wat zijn de consequenties voor het civiele verkeer op Eindhoven?
(A) Als er militaire vluchten naar Eelde zouden worden verplaatst kan de militaire geluidsruimte op Eindhoven Airport niet zonder meer aan de civiele geluidsruimte worden toegevoegd.

(V) Kan de problematiek rond Schiphol en Lelystad nog van invloed zijn op de reactie in Den Haag op het advies van Van Geel?
(A) Dat zou kunnen; De stikstofdepositie op de hoge Veluwe vormt nu een extra belemmering voor Lelystad. Overigens geldt hetzelfde voor deze regio.

(V) Wordt de brandstof voor vliegtuigen belast?
(A) Op dit moment niet. Landelijk is er een brede klankbordgroep waarin stemmen opgaan voor die belasting. Volgens het verdrag van Chicago mag kerosine in landende vliegtuigen niet worden belast. Ministerie I&W lijkt op dit moment nog voorstander voor belastingvrije brandstof.

(V) Hoe zit het met de kleine (zaken)vliegtuigjes die in zwang komen?
(A) In het rapport is het advies om dit aantal slots voor Eindhoven Airport stabiel te houden. Deze kleine vliegtuigjes vliegen vooral vanaf Budel.

8. Rondvraag en sluiting.

(V) Wordt er in de gaten houden of er geen gevaarlijke vliegmanoeuvres worden gedaan?
(A) Vooral boven Wintelre en Veldhoven noord wordt geregeld heel laag gevlogen en worden scherpe bochten boven bebouwing gemaakt. Defensie moet deze trainingsvluchten maken ten behoeve van uitzending naar oorlogsgebieden om onder de radar laag aan te kunnen vliegen en te landen. Bij overlast melden via www.samenopdehoogte.nl en eventueel bij kolonel H. Boekholt of majoor C. Agerbeek.
Transportvliegtuigen houden zich doorgaans wel aardig aan de standaard routes.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief