Jaar- en ledenvergadering 2017

VERSLAG JAARVERGADERING 26 juni 2017

Plaats: MFA ‘Leenhoef’ te Knegsel’
Aanwezig: Aanwezigheidslijst aanwezig bij bestuur BOW.
Opgesteld door: Ruud Nouwen.


1. Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen Bestuur
Er zijn 3 afmeldingen inclusief het bestuurslid Louis Cleef. Verder zijn er geen mededelingen.

KORTE JAARVERGADERING

3. Verslag ledenvergadering 27 juni 2016.
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

4. Beknopt jaaroverzicht 2016 voorzitter/secretaris
Ruud Nouwen leest het jaaroverzicht 2016 voor. Deze tekst is in het verslag hieronder cursief opgenomen.

1. Website In 2016 is onze website in totaal 7.735 keer bezocht door 4.069 personen. Hierbij waren 52% nieuwe bezoekers. De site werd per bezoek gemiddeld 2 minuten geraadpleegd.
2. De tweede fase van het Aldersadvies Eindhoven In 2016 is de tweede fase van het Aldersadvies van start gegaan. Deze zal aflopen op 31 december 2019. De begeleiding van de uitvoering van de tweede fase ligt in handen van een Uitvoeringstafel, waaraan deelnemeEindhoven

 • Eindhoven Airport
 • de ministeries van I&M en Defensie
 • de Provincie Noord Brabant
 • de omliggende gemeenten (Eindhoven en twee vertegenwoordigers van de “randgemeenten”).

De tafel staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, Pieter van Geel. BOW en BMF nemen niet deel aan de uitvoeringstafel, omdat zij de tweede fase van het Aldersadvies niet onderschrijven. Wel levert BOW deskundige inbreng in technische werkgroepen (routeoptimalisatie) en het Leefbaarheidsfonds. BOW heeft aangegeven nauw betrokken te willen zijn bij de gedachtenvorming over de ontwikkeling van Eindhoven Airport vanaf 2020. De betrokken partijen hulden zich in 2016 echter in een diep stilzwijgen, als zou er niet over worden nagedacht. Dit is merkwaardig, omdat de voorbereiding van deze onwikkelingen (MER, Luchthavenbesluit) meerdere jaren in beslag neemt. Klachtenafhandeling
Klachten over het vliegverkeer kunnen het beste worden ingediend via de website www.samenopdehoogte.nl. Het indienen van schriftelijke klachten via Defensie is niet meer mogelijk. De mogelijkheid om klachten per telefoon via de klachtenlijn te melden blijft vooralsnog bestaan. Als u hinder hebt van het vliegverkeer, meldt dat dan via de genoemde website of eventueel per telefoon. Laat u niet ontmoedigen. Anders zou Defensie, maar ook de politiek, ten onrechte de indruk krijgen dat er weinig overlast meer is.

3. Raadsinformatiebijeenkomsten
Het platform de ‘10gebodenvoorEA’ heeft, samen met BOW, BMF en de actiegroep ‘Geen Vluchten Na Elven’, in 2016 de gemeenteraden, wethouders en leden van de Provinciale Staten een aantal keren geinformeerd over de elementen die een rol spelen bij de uitvoering van de tweede fase van het Aldersadvies.

4. Verenigingszaken
In 2016 is een jaarvergadering gehouden op 27 juni. Er zijn 2 bestuursvergaderingen geweest met tussentijds veelvuldig kort overleg en correspondentie per e-mail. Eind december had de vereniging 1.100 leden, waar onder meerdere wijkverenigingen met hun eigen achterban. De opvolging van bestuursleden wordt steeds dringender. Gezocht wordt naar mensen die zich in willen werken in deze problematiek, het leuk vinden in discussie te gaan met de andere partijen en dit ook een langere tijd (meer dan 5 jaar, maar in elk geval tot en met 2020) te doen. Klaas Kopinga en Wim de Jonge kunnen deze mensen dan begeleiden. We vragen de vergadering met nadruk na te gaan of uit hun midden dan wel uit hun directe omgeving er enthousiaste mensen zijn die zitting willen nemen in het bestuur. Bestuur BOW voorgelezen 26 juni 2017 Er zijn verder geen vragen over dit jaaroverzicht 2016.


5. Beknopt jaaroverzicht 2015 penningmeester en kascommissie
De penningmeester Stefan Nuys geeft een kort overzicht over de financiële staat van de vereniging. Hij meldt dat het vermogen van de vereniging in 2016 wederom is toegenomen. Tevens meldt hij dat de gemiddelde bijdrage per lid over 2016 € 12,03 bedraagt. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De vergadering dechargeert de penningmeester.


6. Bestuurswisseling / verkiezing
Volgens het rooster van aftreden moeten Stefan Nuys en Ruud Nouwen aftreden. Stefan Nuys heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt met algemene stemmen herkozen. Ruud Nouwen heeft zich niet herkiesbaar gesteld en treedt af als bestuurslid. De voorzitter dankt hem voor zijn inzet gedurende de vele jaren dat hij in het bestuur heeft gezeten. Wederom wordt aan de leden verzocht kandidaten voor te stellen voor het bestuur. Het bestuur heeft dringend nieuwe aanwas nodig. LEDENVERGADERING


7. Eindhoven Airport na 2019
De voorzitter geeft een kort historisch overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe en een prognose over de ontwikkelingen tot 2019. Het Luchtvaartterrein Eindhoven is In ieder geval tot en met 2020 een militaire luchthaven met burgermedegebruik. Tot 2014 was er spraken van één geluidsruimte, waarvan de civiele luchtvaart een (klein) deel mocht gebruiken. Jaarlijks werd door Eindhoven Airport hiervoor een ontheffing gevraagd (en verleend) van het “verbod op medegebruik”. Vanaf 2014 was er sprake van een nieuwe wetgeving, het zogenoemde ‘Luchthavenbesluit’. Dit ‘Luchthavenbesluit’ kenmerkt zich door een aparte militaire en civiele geluidsruimte, met eventuele beperkingen via medegebruiksvergunningen die jaarlijks niet meer hoeven te worden aangevraagd. Waar het echter om gaat is welke geluidzones er nu zijn vastgelegd. Op de onderstaande kaart zijn deze geluidzones weergegeven.

De 35-Ke contour wordt in de wetgeving altijd als een grenswaarde gehanteerd. Hierbij wordt opgemerkt dat de definitie van de ‘Ke-contour’ in de jaren zestig van de vorige eeuw is omschreven door professor Kosten uit Delft. Inmiddels zijn er ook andere (Europese en modernere) definities om de geluidoverlast weer te geven ontwikkeld. Deze zijn echter nog niet in de wetgeving opgenomen. De geluidsruimte binnen de 35 Ke-contour wordt uitgedrukt in de oppervlakte rondom de luchthaven en geeft het hier onder weergegeven beeld.

Civiel Militair Totaal
Voorlopige zonering 1978 26.5 km2
Aanwijzingsbesluit 2007 4.8 km2 19 km2 22.2 km2
RvS berekeningen 2009 4.7 km2 13 km2 16.9 km2
Luchthavenbesluit 2014 10.5 km2 9.1 km2 18.3 km2


Verder wordt in het Luchthavenbesluit van 26-9-2014 het volgende geregeld:

 • De openstelling voor het militair luchtverkeer zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 – 23:00 uur tenzij dringende militaire zaken een andere openstelling noodzakelijk maken.
 • De openstellingstijden voor het civiele luchtverkeer zijn alle dagen van 07:00 – 24:00 uur voor het landend luchtverkeer. Tussen 23.00 en 24.00 uur mogen maximaal 8 vliegtuigen van een home-carrier landen.
 • De openstellingstijden voor het civiele luchtverkeer zijn alle dagen van 07:00 – 23:00 uur voor het vertrekkend luchtverkeer.
 • Eventuele beperkingen worden via de medegebruiksvergunningen geregeld.
 • Er is geen maximum aan het aantal vliegbewegingen; er wordt alleen gesproken over de geluidsruimte.
 • Recreatief worden per jaar maximaal 12.000 vliegbewegingen toegestaan; dagelijks vanaf 08:00 uur, met uitzondering van de zaterdag, zondag en de feestdagen. Dan kan pas vanaf 10:00 uur worden gevlogen.
 • Er is geen einddatum aangegeven.

Ten aanzien van de medeverbruiksvergunning gelden de volgende zaken:

 • De mogelijkheid voor Eindhoven Airport om 43.000 vliegtuigbewegingen te accommoderen tot 2020, een en ander conform het Aldersadvies.
 • Bovenop het Aldersadvies gelden de volgende additionele hinder beperkende maatregelen
  • Op jaarbasis mogen er maximaal gemiddeld 4 geplande vliegtuigbewegingen per dag tussen 23:00–23:30 uur zijn, met voor de jaren 2016–2017 een maximum van 5 geplande bewegingen per dag, en voor de jaren erna een maximum van 6 geplande vliegtuigbewegingen per dag.
  • Het afhankelijk stellen van een deel van de groei van het aantal gerealiseerde vliegtuigbewegingen na 23:00 uur.
  • De home-carrier mag op zondag gemiddeld op jaarbasis met 4 vliegtuigen per dag starten met een maximum van 6 per dag tussen 7:00 en 7:30 uur. De overige toestellen van de homecarrier, met een maximum van 8 vliegtuigbewegingen tussen 7:00 en 8:00 uur, starten op zondag vanaf 7:30 uur.
 • Het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar flankerende voorstellen om overlast in de regio verder terug te dringen.
 • Het monitoren van de hinderbeleving door middel van het periodieke reguliere GGD-gezondheidsonderzoek.
 • Het starten van een evaluatie van de vliegroute 1b in januari 2016.
  De boeteregeling blijft gehandhaafd.


Conform het Aldersadvies mogen er geen vluchten worden ingepland die landen na 23.30 uur. Voor de jaren 2016 tot en met 2019 ontstaat dan het volgende beeld.

2016 2017 2018 2019
33.500 35.500 onvoorwaardelijk 39.000 onvoorwaardelijk 41.500 onvoorwaardelijk
1.500 voorwaardelijk 1.500 voorwaardelijk 1.500 voorwaardelijk
37.000 maximaal 40.500 maximaal 43.000 maximaal
gerealiseerde aantal vliegbewegingen tussen 23.00–24.00 uur in 2016 was niet meer dan 3 per dag gemiddeld op jaarbasis gerealiseerde aantal vliegbewegingen tussen 23.00–24.00 uur in 2017 was niet meer dan 3 per dag gemiddeld op jaarbasis gerealiseerde aantal vliegbewegingen tussen uur in 2018 was niet gemiddeld op jaarbasis


De feitelijke situatie in 2016 is in de figuur hieronder weergegeven.

Landingen na 2300


Op de hieronder weergegeven kaart zijn voor 2016 de door alle civiele vliegtuigen (startend en landend) gevlogen routes aangegeven.

Radar 2016

De vraag is hoe een en ander er nu uit zal gaan zien na 2019. Hier zijn diverse scenario’s voor mogelijk zoals:

 • Wellicht is er een nieuw Luchthavenbesluit noodzakelijk.
 • Hiervoor moet dan wel eerst een nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) worden opgesteld.
 • Verder is er een nieuwe medegebruiksvergunning nodig.
 • De bezwaar- en beroepsprocedures wordt aanzienlijk ingeperkt.
 • De grote vraag is of de totale geluidsruimte groter wordt dan de 18.3 km2 die nu geldt.

Een en ander betekent dat het acteren in het voortraject ontzettend belangrijk is, en wel op de volgende punten:

 • De conceptnotitie ‘Reikwijdte en Detailniveau’ (MER).
 • De MER zelf.
 • Het Luchthavenbesluit.
 • De Medegebruiksvergunning.

Hierbij wordt opgemerkt dat de luchtvaartlobby al een voorschot heeft genomen op de verdere groei tot 70.000 vliegbewegingen per jaar. Vanuit de omwonenden moeten nu de volgende eisen worden gesteld:

 • Eis dat het nut van de luchthaven voor de Brainport Eindhoven daadwerkelijk wordt aangetoond.
 • Eis een gedegen en onafhankelijke enquête onder de in de regio gevestigde bedrijven.
 • Eis dat de voordelen serieus tegen de nadelen worden afgewogen.
 • Eis dat winst en werkgelegenheid op een objectieve wijze tegenover overlast, milieubelasting, kapitaalvernietiging en gezondheidsschade wordt gewogen.
 • Maak zo spoedig mogelijk nationaal duidelijk hoe de regio hier over denkt.

Bij de afweging wat de beste oplossing is bij het vraagstuk van de groei van Eindhoven Airport moet een goede balans worden gezocht tussen de drie P’s ‘People, Planet en Profit’ zoals hieronder schematisch weergegeven. Ten aanzien van deze drie P’s kunnen de volgende voor- en nadelen worden gegeven.

People +

Sociale contacten

Stedentrips

Vakanties

People -

Geluidsoverlast

Slaapverstoring

Verkeersoverlast

Parkeeroverlast

 Planet +

Luchtvervuiling

 Planet -

Klimaateffecten

Profit +

Werkgelegenheid

Zakelijk reisverkeer

Belastingderving

Profit -

Waardevermindering onroerend goed

Koopkrachtafvloeiing

Planologische beperkingen


De ledenvergadering reageert positief op deze presentatie en is blij dat de voorzitter de belangrijke punten op een objectieve manier bij elkaar heeft gezet. Zij onderschrijven deze presentatie en de gemelde vraagstukken volledig; er zijn dan nu ook geen verdere vragen meer.


8. Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2). De rol van BOW in dit beraad. Inmiddels is het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) opgericht. Aan dit beraad nemen deel:

 • 10gebodenvoorEA
 • Geen Vluchten na Elven (GVNE)
 • BMF
 • BOW


Het doel van BVM2 is om gezamenlijk de regio en de landelijke politiek wakker te schudden en bij de les te houden. Om dit doel te bereiken is een manifest van 12 punten opgesteld en wel als volgt:


1. Eindhoven Airport moet zich gedragen als een nutsbedrijf ten dienste van de ontwikkeling van de regio in brede zin. Groei en economisch resultaat zijn daarbij geen doel in zichzelf, maar dienen altijd in balans te worden gebracht met de leefomgeving waarin de luchthaven opereert.


2. De hinder bij het in 2020 te bereiken aantal van 43.000 civiele vliegbewegingen en de daarbij te gebruiken geluidsruimte van 11 km2 is het maximaal aanvaardbare.


3. Indien echter de totale milieubelasting afneemt door stillere en schonere vliegtuigen of door een minder overlast-gevende verdeling van vliegbewegingen over de week, zal 50% van deze milieuwinst als minder vliegbewegingen aan de omwonenden ten goede komen en mag 50% voor extra vliegbewegingen worden benut.


4. Vanaf 2020 mogen er geen geplande landingen meer plaats vinden na 23.00 uur. Evenzo mogen er dan in het weekend geen vliegtuigen vertrekken voor 08.00 uur en door de week niet voor 07.00 uur.
5. Er moet blijvend worden gestreefd naar een routeoptimalisatie die de overlast voor omwonenden minimaliseert.


6. De beschikbare vliegcapaciteit moet selectiever worden benut. Er moet worden gestuurd op voorrang voor zakelijke en sociaal-maatschappelijke vluchten.


7. Het streefdoel moet zijn om de internationale vervoersvraag zoveel mogelijk per trein af te wikkelen. Daartoe moeten de kwaliteit van het railnet en de internationale verbindingen verbeterd worden.


8. Het verkeer naar en van de luchthaven moet zoveel mogelijk per bus of taxi plaats vinden. De omringende wijken en omwonenden moeten worden beschermd tegen verkeers- en parkeeroverlast zonder extra lasten in welk opzicht dan ook.


9. De civiele en militaire geluids- en milieugegevens moeten voor het publiek op transparante wijze toegankelijk worden.


10. Het economisch nadeel dat door omwonenden wordt geleden als gevolg van de groei van Eindhoven Airport na 2009 moet worden gecompenseerd door de overheid of door Eindhoven Airport zelf.


11. Eindhoven Airport moet zich binnen de nationale en internationale verhoudingen zo sterk mogelijk inzetten om de luchtvervuiling en klimaateffecten door vliegtuigmotoren terug te dringen. Zuivering en fiscalisering van vliegtuigbrandstoffen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.


12. Defensie moet streven naar stillere vliegtuigen en moet zijn vluchten zo vriendelijk mogelijk programmeren voor de omgeving. De ongebruikte militaire gebruiksruimte mag niet worden omgezet in ruimte voor extra civiele vliegbewegingen.
Na enige discussie onderschrijft de ledenvergadering dit manifest.


9. Rondvraag en sluiting


Gevraagd wordt of het milieueffect niet meer onder de aandacht moet worden gebracht. Dit klopt en geschiedt inmiddels via de Brabantse Milieu Federatie (BMF) en BMV2. Geconstateerd wordt dat het ook uitermate belangrijk is hierbij aandacht te schenken aan ultra fijnstof.

De voorlichtingsbijeenkomst die op zaterdagochtend wordt gehouden wordt zeer gewaardeerd. Een dergelijke bijeenkomst wordt tweemaal per jaar georganiseerd.

Gevraagd wordt naar de resultaten van de metingen via de 9 meetpalen. De resultaten van deze metingen zijn te raadplegen op de website www.samenopdehoogte.nl. Ook in Best zijn meetpalen opgericht. Ook van deze metingen zijn rapportages beschikbaar. Het blijft zinvol om het geluid te meten. Wil je namelijk echt weten wat er gebeurt dan moet je meten.

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt gevraagd of de politieke partijen hun programma’s al hebben aangepast rekening houdend met de milieuoverlast van Eindhoven Airport. Het blijkt dat de politiek hier aandacht voor heeft en in de verkiezingsprogramma’s worden deze milieuaspecten opgenomen.

Gevraagd wordt hoeveel er werkelijk zakelijk wordt gevlogen en wat het werkelijke werkgelegenheidseffect is van het vliegveld. De echte vraag is of er werkelijk een groei is van de werkgelegenheid of dat het vooral gaat over een verplaatsen van de werkgelegenheid. Wil hier een objectief antwoord op gegeven kunnen worden dan moet dit nader worden onderzocht waarbij de gemeenten het voortouw moeten nemen.

Op de website http://bvm2.nl/supporter/ is meer informatie te vinden over de activiteiten van BVM2.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.50 uur onder dankzegging van een ieders inbreng de vergadering.

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief