Jaar- en ledenvergadering 2018 B

VERSLAG LEDENVERGADERING OP MAANDAG 19 NOVEMBER OM 20.00 UUR IN MFA KNEGSEL, STEENSELSEWEG 8A, KNEGSEL

  1. Opening door de voorzitter Klaas Kopinga.
  2. Mededelingen bestuur. Bestuurslid Louis Cleef komt ongeveer 30 minuten later.
  3. Verslag ledenvergadering 2 juli 2018. Er zijn geen aanvullingen op het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist. Het is te lezen op onze website. 
  4. Introductie en verkiezing nieuwe bestuursleden: Door de Beus, Cees Beemer en Seyno Sluyterman. Allen worden bij acclamatie verkozen.
  5. Discussie over de onderzoeksrapporten die onlangs zijn verschenen rond vier groeiscenario’s van Eindhoven Airport na 2019 (zie www.samenopdehoogte.nl). De vergadering miste een krimpscenario en deelde de mening van het bestuur dat de economische aspecten van Eindhoven Airport wel heel erg rooskleurig werden voorgesteld.
  6. Indrukken van de bijeenkomst in het Evoluon op 10 oktober 2018. Bij de bezoekers was veel wantrouwen en cynisme, gevoed door de ervaringen tijdens onder meer de Alderstafel en manier waarop de overheid altijd weer de groei van de luchtvaart erdoor wist te drukken.
  7. De proefcasus Eindhoven Airport: wat brengen wij in? De discussie werd ingeleid met een presentatie die hier te vinden is.

Zoals het er nu naar uitziet zal het traject ‘proefcasus Eindhoven Airport’ zorgvuldiger verlopen dan de Alderstafel met een volledige participatie van belanghebbenden. Er wordt gewerkt met zogeheten challenge-groepen met vertegenwoordigers uit alle geledingen. Door het gebruik van het woord ‘proefcasus’ wil men laten zien dat de samenwerking tussen Eindhoven Airport met o.a. omwonenden een voorbeeld zou kunnen zijn voor andere vliegvelden. Er is dus veel aan gelegen deze ‘proef’ te laten slagen. Als een dergelijke ‘proef’ bij de Brainport Eindhoven niet goed afloopt dan is dat een verkeerd signaal naar de politiek.

Aktieplan luchtvaartsector.
Men heeft het over 35% reductie van de CO2 uitstoot terwijl het in werkelijkheid gaat om 35% reductie in mindering gebracht op een forse groei. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken! Als voorbeeld wordt aangehaald de uitstoot van vrachtwagens. De vliegtuigsector is te lang in de watten gelegd. Gemiddeld wordt binnen Europa ca. 7 euro winst gemaakt per ticket; dat is zo’n 900 euro per vlucht.

Normen WHO.
Als we het hebben over Lden dan is dat de gemiddelde hoeveelheid geluidsenergie per jaar waaraan omwonenden worden blootgesteld. Er vindt een discussie plaats over de wijze waarop geluidsoverlast gemeten zou moeten worden. Het meten van de feitelijke geluidshinder heeft de voorkeur. De Minister heeft toegezegd dat de berekende geluidsniveaus beter de gemeten niveaus moeten voorspellen. Op dit moment verschillen de waarden te veel.

Waarom de prijzen aan de randen van de dag niet verhogen? Daarmee stimuleer je het treinverkeer. De vraag wordt gesteld hoeveel landbouw moet worden opgegeven om een luchthaven te laten groeien? Er wordt opgemerkt de landbouw lobby hiervoor in te zetten. Tevens wordt opgemerkt om de tijd tussen twee opeenvolgende vluchten te verlengen in plaats van de huidige situatie waarbij soms 17 vluchten achter elkaar overkomen met daarna een periode van rust. Eindhoven Airport moet aantoonbaar van belang zijn voor de Brainport regio. Er moet dus meer aandacht komen voor de ‘echte’ zakelijke vluchten in plaats van deze, zoals nu vaak gebeurt te verplaatsen naar Antwerpen. Tip: Kijk op www.brabantscan.nl om een overzicht te krijgen van de kwetsbaarheid op gemeenteniveau.
We moeten af van de onderkant van het low-cost carrier segment. Voorstel: de definitie van wat een zakelijke vlucht is, moet scherper worden. Tevens moet de verontreiniging volledig in de tickets worden doorbelast. Net zoals in andere bedrijfstakken al decennia lang de normaalste zaak is. Laten ze eerst de huidige problemen m.b.t. bereikbaarheid, parkeren, en passagiersstromen oplossen voordat over uitbreiding wordt gesproken.

Een mogelijk model.
Voor ons als omwonenden is geluid een belangrijke factor. Echter klimaataspecten zijn voor de landelijke politiek belangrijker en wegen zwaarder dan het geluid op een regionale luchthaven, zoals Eindhoven. Het probleem is dat de luchtvaart en scheepsvaart geen onderdeel uitmaken van het Klimaatakkoord van Parijs. Op de lange termijn komt men hier echter niet meer onderuit.

Bij het maken van keuzes komen we tot de conclusie dat het altijd en-en-en moet zijn en geen balans van + en -. We hebben niet het idee dat we kunnen onderhandelen maar wel dat we de druk kunnen opvoeren en de zaak in beweging kunnen brengen. Opgemerkt wordt om “Een en ondeelbaar” opnieuw in te voeren. Een hardere toon door een eisenpakket te formuleren met alle neuzen dezelfde kant op. Vasthouden aan de gestelde doelen! Als omwonenden betalen we belasting en krijgen er overlast voor terug. Kunnen de omwonenden niet financieel door de overheid gefaciliteerd worden zodat zij hun rol beter kunnen vervullen en een volwaardige gesprekspartner kunnen zijn.

Het bestuur zegt toe de gemaakte opmerkingen waar mogelijk in te brengen tijdens de proefcasus.

Presentatie Veiligheid door Seyno Sluyterman. Deze is hier te bekijken.

  1. Rondvraag en sluiting. Er wordt een kort overzicht gegeven van de vliegpaden die tot oktober 2018 zijn gevolgd en het aantal vliegbewegingen na 23:00 uur.

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief