Jaar- en ledenvergadering 2020

Goedkeuring jaarverslag ledenvergadering 2019

Op het concept jaarverslag 2019 zijn een verschilende reacties binnen gekomen waarvan de meerderheid het verslag goedkeurde en instemde met de herverkiezing van de bestuursleden Cees Beemer en Stefan Nuijs.

Het bestuur doet een beroep op de leden en vooral op de jongere leden, om zich verkiesbaar te stellen als lid voor het bestuur. 


Ledenvergadering 2020

Vanwege de Corona situatie is besloten om de jaarvergadering 2019 niet in fysieke zin, maar in digitale vorm aan te bieden.
Reageren kan per mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Uitnodiging 2020

Briefkaart 2020

Hier vind u de volgende documenten.
* Jaaroverzicht 2019
* Verslag ledenvergadering 17 juni 2019
* Ledenvergadering 2019, Proefcasus Eindhoven Airport presentatie.


JAAROVERZICHT  2019

1. Advies Pieter van Geel

Het advies is op 25 april 2019 aangeboden aan de minister van I&W. Daarna heeft de minister het advies ter advisering voorgelegd aan de Stuurgroep “Eindhoven Airport na 2019”. Deze stuurgroep bestaat uit Eindhoven Airport, gemeente Eindhoven, omliggende gemeenten (vertegenwoordigd door Best), de ministeries van I&W en Defensie, en de provincie Noord Brabant.

Deze stuurgroep heeft een positief advies aan de minister uitgebracht. De minister heeft laten weten het advies te omarmen, maar maakt enig voorbehoud ten aanzien van de haalbaarheid van de in het advies voorgestelde afname van de geluidsbelasting met 30% in de periode van 2019 tot 2030

2. Challenge groep Proefcasus Eindhoven Airport

In het voorjaar van 2019 hebben in het kader van de proefcasus vele bijeenkomsten plaatsgevonden, zowel in groter verband (bijvoorbeeld de challenge groep, waarin vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zitting hebben) als in kleiner verband (bijvoorbeeld gesprekken tussen de omwonenden onderling of samen met Pieter van Geel). Namens de BOW neemt de voorzitter deel aan deze bijeenkomsten, terwijl bestuurslid Cees Beemer de belangen van de ‘Dorpen Zuid’ (o.a. Eersel) vertegenwoordigt.
Hoewel de proefcasus met het aanbieden van het advies aan de minister was afgelopen, is de challenge groep verder gegaan met het vormgeven van de in het advies voorgestelde Permanente Overlegstructuur. Er is daarnaast door een werkgroep van een aantal leden van deze challenge groep overlegd met de ministeries van I&W en Defensie over de opzet van een “sturingsmodel geluid.” Deze besprekingen zullen in 2020 worden voortgezet.

3. Informatiebijeenkomsten en overleg

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), waarvan de BOW een van de initiatiefnemers is, heeft in 2019 de gemeenteraden, wethouders, leden van de Provinciale Staten, maar ook dorpsraden en buurtverenigingen een aantal keren geïnformeerd over de ontwikkelingen van het vliegveld na 2019 en mogelijkheden die er zijn om de hinder van het vliegveld te beperken (de zogeheten ‘Knegsel-bijeenkomsten). Aan deze activiteiten heeft de BOW via het bestuur bijgedragen.
Verder is bij verschillende gelegenheden bilateraal gesproken met de directeur van Eindhoven Airport, wethouders en raadsleden uit de regio en bestuurders van de provincie.

4. Nieuwsbrief

Er bleek behoefte te bestaan aan een nieuwsbrief die wordt uitgebracht als er interessante actuele ontwikkelingen te melden zijn. In 2019 is bij wijze van proef een eerste exemplaar hiervan verschenen. Men kan zich op deze nieuwsbrief abonneren via onze website. Abonneer

5. Verenigingszaken

In 2019 is een jaarvergadering gehouden op 17 juni. Er zijn 3 bestuursvergaderingen geweest met tussentijds veelvuldig kort overleg en correspondentie per e-mail.

Eind december 2019 had de vereniging 1001 leden, waar onder meerdere wijkverenigingen met hun eigen achterban.

Klachtenafhandeling

Klachten over het vliegverkeer kunnen het beste worden ingediend via de website www.samenopdehoogte.nl. Het indienen van schriftelijke klachten via Defensie is niet meer mogelijk. De mogelijkheid om klachten per telefoon via de klachtenlijn te melden blijft vooralsnog bestaan.
Als u hinder hebt van het vliegverkeer, meldt dat dan via de genoemde website of eventueel per telefoon. Laat u niet ontmoedigen. Anders zou Defensie, maar ook de politiek, ten onrechte de indruk krijgen dat er weinig overlast meer is. (zie ook in de BOW klachten tab)


Bestuur BOW                                                                                  november 2020


Verslag ledenvergadering 17 juni 2019

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom

2. Mededelingen bestuur
Er zijn afmeldingen ontvangen van: Juul Joossen, Gerard Westerbeek, Kees Dankers, Wen Spelbrink, Wim Scheffers, Louis Cleef en Wim de Jonge.

3. Verslag ledenvergadering 19 november 2018
Het verslag wordt vastgesteld.

4. Beknopt jaaroverzicht 2018
De voorzitter leest het jaaroverzicht voor. Zie bijgevoegd jaaroverzicht.

5. Beknopt jaaroverzicht 2018 penningmeester en kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Mw. A. Nuijs-Faber en Dhr. J. Linssen, heeft de administratie in orde bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend.

6. Bestuurswisseling/verkiezing
Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn: Wim de Jonge en Louis Cleef. Wim de Jonge stelt zich herkiesbaar. Wim de Jonge wordt bij acclamatie herkozen. Louis Cleef wordt bedankt voor de jaren waarin hij zich voor de B.O.W. heeft ingezet. Er hebben zich geen nieuwe gegadigden gemeld en het bestuur is op dit moment compleet.

7. Proefcasus Eindhoven Airport.
Bespreking advies Pieter van Geel. Hoe nu verder? Zie bijgevoegde presentatie.
(V) Hoe gaat die beperking van de in het advies genoemde geluidsbelasting in zijn werk? (A) Beperking geluidsbelasting geldt voor alle luchtvaartmaatschappijen samen. Als Eindhoven Airport de 30% reductie niet haalt doordat er een luchtvaartmaatschappij dwars ligt zal er minder gevlogen moeten worden, Eindhoven Airport zal dus zelf moeten monitoren.

(V) Hoe zit het met het idee van Luchthaven Eelde om militaire vluchten over te nemen? Wat zijn de consequenties voor het civiele verkeer op Eindhoven? (A) Als er militaire vluchten naar Eelde zouden worden verplaatst kan de militaire geluidsruimte op Eindhoven Airport niet zonder meer aan de civiele geluidsruimte worden toegevoegd.

(V) Kan de problematiek rond Schiphol en Lelystad nog van invloed zijn op de reactie in Den Haag op het advies van Van Geel? (A) Dat zou kunnen; De stikstofdepositie op de hoge Veluwe vormt nu een extra belemmering voor Lelystad. Overigens geldt hetzelfde voor deze regio.

(V) Wordt de brandstof voor vliegtuigen belast? (A) Op dit moment niet. Landelijk is er een brede klankbordgroep waarin stemmen opgaan voor die belasting. Volgens het verdrag van Chicago mag kerosine in landende vliegtuigen niet worden belast. Ministerie I&W lijkt op dit moment nog voorstander voor belastingvrije brandstof.

(V) Hoe zit het met de kleine (zaken)vliegtuigjes die in zwang komen? (A) In het rapport is het advies om dit aantal slots voor Eindhoven Airport stabiel te houden. Deze kleine vliegtuigjes vliegen vooral vanaf Budel.

8. Rondvraag en sluiting.
(V) Wordt er in de gaten houden of er geen gevaarlijke vliegmanoeuvres worden gedaan? (A) Vooral boven Wintelre en Veldhoven noord wordt geregeld heel laag gevlogen en worden scherpe bochten boven bebouwing gemaakt. Defensie moet deze trainingsvluchten maken ten behoeve van uitzending naar oorlogsgebieden om onder de radar laag aan te kunnen vliegen en te landen. Bij overlast melden via www.samenopdehoogte.nl en eventueel bij kolonel H. Boekholt of majoor C. Agerbeek.
Transportvliegtuigen houden zich doorgaans wel aardig aan de standaard routes.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.


Ledenvergadering 2019, Proefcasus Eindhoven Airport presentatie.

Op de ledenvergadering 2019 heeft Klaas Kopinga een aantal sheets mbt de Proefcasus Eindhoven Airport getoond. Deze presentatie kunt u hier downloaden.

Download hier de Proefcasus Eindhoven Airport (pdf)

Voorbeeld

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief