Jaar- en ledenvergadering 2018 A

JAARVERGADERING EN OPENBARE LEDENVERGADERING OP MAANDAG 2 JULI 2016 OM 20.00 UUR IN MFA KNEGSEL, STEENSELSEWEG8A, KNEGSEL

1. Opening door de voorzitter Klaas Kopinga. Helaas is er vanwege het zeer mooie weer en het WK voetbal een geringe opkomst. (21 personen)

2. Mededelingen bestuur. Afgemeld hebben Ruud Nouwen en Wim Scheffers.

KORTE JAARVERGADERINC

3. Verslag ledenvergadering 26 juni 2017. Het concept verslag is te lezen op onze website. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag, dat ongewijzigd wordt vastgesteld

4. Beknopt jaaroverzicht 2017 wordt door de voorzitter voorgedragen.

  • een binnengekomen e-mail wordt doorgenomen waarbij het verzoek voor nieuwe bestuursleden de kern van onze reactie is. 
  • een van de aanwezigen meldt zich spontaan aan om de website up to date te houden. (Dhr. Wim Bollen)

5. Beknopt jaaroverzicht 2017 penningmeester en kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie.
Vermogen toename van 4.000,-.
Mevr. Faber en Dhr. Linsen hebben de kascontrole uitgevoerd. Op basis hiervan wordt decharge verleend.

6. Bestuurswisseling / verkiezing. Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn: Klaas Kopinga en Jeroen Rooijakkers. Klaas Kopinga stelt zich herkiesbaar. 
Een kort dankwoord aan Jeroen voor zijn bijdrage de afgelopen jaren.
De aanwezigen gaan akkoord met de herverkiezing van Klaas Kopinga die dit nog graag voor 3 jaar wil doen.
Er zijn geen kandidaten voorgedragen. Uit de zaal meldt zich iemand die graag een bijdrage wil leveren. (Dhr. Seyno Sluyterman)

LEDENVERGADERING

7. Eindhoven Airport na 2019. Wat staat ons te wachten?  Klaas doet hierover verslag. De presentatie is via deze link in te zien.

Opmerking uit de zaal n.a.v. de evaluatie route 1B over Wintelre. Vanuit omwonenden Wintelre gaat men niet akkoord met deze evaluatie.
Spreiding baangebruik; tijdens mooi weer wordt de hinder toch anders ervaren. 
Het gaat uiteindelijk om de aantallen!!  Laten we zeer kritisch zijn m.b.t. de scenario’s (bijvoorbeeld 100.000 vliegbewegingen) die op dit moment worden uitgewerkt.

8. Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) en Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) De activiteiten van BOW in deze groeperingen worden door Klaas toegelicht. De presentatie is via deze link in te zien.

Het gaat erom dat we elkaar van munitie voorzien en deze goed weten te bundelen om daarmee politici te beïnvloeden. 13-18% is in werkelijkheid het aantal zakelijke passagiers.

Denk ook aan scenario’s waarbij de gezondheid wordt verbeterd als het gaat om fijnstof, geluid en slaapverstoring. Het voordeel door stillere vliegtuigen en lagere emissie van fijnstof mag zich niet vertalen naar meer vliegbewegingen!

9. Rondvraag en sluiting.
De GGD gemeente Eindhoven houdt enquêtes (buurtmonitor) m.b.t. toename geluidshinder. Deze zijn openbaar.
Belangrijk is de totale groei na 2020 te verminderen.

Klaas sluit af met de mededeling dat mochten er ontwikkelingen zijn waar de mening van de leden belangrijk is, we hierop zullen terugkomen. Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief